ENDE

Vyhledávání

Přihlášení

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
náměstí - kašna

náměstí - kašna

Čestné občanství

STATUT ČESTNÉHO OBČANSTVÍ 
MĚSTA ČELÁKOVIC

Článek I.
Základní ustanovení
 1. Čestné občanství města Čelákovic (dále jen čestné občanství) je pocta, kterou uděluje Město Čelákovice v souladu s ustanovením § 36 odst. 1, § 84 odst. 2, písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
 2. Čestný občan města Čelákovic má právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva města Čelákovic (dále jen Zastupitelstvo) svá stanoviska v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva.

Článek II. 
Udělování čestného občanství

 1. Čestné občanství je udělováno osobám, které se zvlášť významným způsobem zasloužily o rozvoj, prospěch a dobré jméno města Čelákovic. Čestné občanství není vázáno na státní občanství České republiky.
 2. Čestné občanství uděluje a odnímá Město Čelákovice rozhodnutím Zastupitelstva po posouzení pracovní skupinou.
 3. Listinu o udělení čestného občanství předává starosta nebo jím pověřený člen Zastupitelstva.
 4. Čestné občanství může být uděleno rovněž in memoriam.

Článek III. 
Předkládání a projednání návrhu

Návrh na udělení čestného občanství předkládají Zastupitelstvu v souladu se zákonem jeho členové, Rada města a výbory.Návrh musí obsahovat identifikační údaje navrženého, podrobné zdůvodnění návrhu. V případě žijící osoby musí dále návrh obsahovat její souhlas.

Článek IV. 
Odejmutí čestného občanství

 1. Čestné občanství lze odejmout tomu, kdo se závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právního řádu a není dále hoden této pocty.
 2. Návrh na odejmutí čestného občanství musí obsahovat odůvodnění. Před odejmutím, s výjimkou odejmutí čestného občanství posmrtně, musí být dána poctěnému občanovi příležitost k vyjádření jeho stanoviska.

Článek V. 
Evidence čestného občanství

Evidence čestného občanství je vedena v Knize čestného občanství města Čelákovic. V jednotlivých případech jsou vždy vedeny následující údaje:

 • titul, jméno, příjmení čestného občana;
 • údaje o udělení čestného titulu - datum rozhodnutí, orgán, číslo usnesení, zdůvodnění;
 • změny, doplnění významných údajů.

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení

 1. Tento statut schválilo Zastupitelstvo města Čelákovic na svém zasedání dne 25. 4. 2012 usnesením č.13/2012. Účinnosti tento statut nabývá dnem následujícím po dni schválení.
 2. Zrušuje se Statut čestného občanství města Čelákovic schválený Zastupitelstvem města Čelákovic dne 31. 5. 1993.


Bc. Josef Pátek, v. r., starosta města
Ing. Miloš Sekyra, v. r., místostarosta města  

 
Město Čelákovice
load