ENDE

Vyhledávání

Přihlášení

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
náměstí - kašna

náměstí - kašna

Dotace

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI  Z ROZPOČTU MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2017
 na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální žádosti“) 

I.
Úvodní ustanovení
Město Čelákovice (dále „poskytovatel“) vyzývá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/9/2016 ze dne 25. 10. 2016, právnické i fyzické osoby (dále „žadatel“), především spolky, působící v oblasti sociálních a preventivních programů, ochrany životního prostředí, výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových a společensky prospěšných aktivit, které mají sídlo nebo vykonávají činnost na území města Čelákovic, k podávání žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2017, na účel určený žadatelem v žádosti. 

II.
Podmínky pro poskytování dotací
1. Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu s § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic v souladu s § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Žádosti o individuální dotaci s účelem podpory celoroční činnosti budou poskytovatelem přijímány v období od 1. 12. 2016 do 6. 1. 2017. Ostatní individuální žádosti lze podávat v průběhu celého roku.  

3. Žádosti o individuální dotaci musí být doručeny poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu Čelákovice v jednom podepsaném originálu, v zalepené obálce s označením DOTACE.
Adresa pro podání: Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

III.
Závěrečné ustanovení
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/9/2016, schválené Radou města usnesením č. 27/2016/6.2 dne 25. 10. 2016 a formulář žádosti včetně povinných příloh naleznou žadatelé o dotaci na internetových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz. 

Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2017 na účel určený žadatelem v žádosti („individuální dotace“) byla schválena Radou města usnesením č. 29/2016/6.5 dne 22. 11. 2016. 

Zveřejněno na úřední desce města Čelákovic dne: 23. 11. 2016


V Čelákovicích dne 22. 11. 2016
                                                                                                             
                                                                                                                                                                                 
Ing. Josef Pátek, starosta města

 
Město Čelákovice
load