ENDE

Vyhledávání

Přihlášení

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
náměstí - kašna

náměstí - kašna

Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany

Investice Správy železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC) pod názvem „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany“ je rozdělena do dvou etap. Součástí první etapy, která bude realizována v letech 2017–2018, je modernizace železniční stanice Čelákovice. Druhá etapa se plánuje na roky 2019–2022 v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice a následně v letech 2020–2021 v úseku Čelákovice – Mstětice.

Úsek dotčený stavbou je dlouhý 29,5 km a nachází se v něm čtyři železniční stanice (Čelákovice, Mstětice, Praha-Horní Počernice, Praha-Vysočany) a dvě železniční zastávky (Čelákovice-Jiřina, Zeleneč). Hlavními cíli stavby je zvýšení traťové rychlosti do 140 km/h, zkrácení jízdních dob a zvýšení kapacity tratě. Ve všech stanicích budou vybudována nová bezbariérově přístupná nástupiště. Úplným odstraněním pohybu cestujících v kolejišti dojde ke zvýšení bezpečnosti. V železničních stanicích se navrhuje prodloužení kolejí pro zefektivnění nákladní dopravy. Na nově vybudované zastávce Praha-Rajská Zahrada dojde k vytvoření přestupní vazby mezi vlaky a metrem linky B. V úseku Čelákovice – Mstětice se nacházejí dvě přeložky tratě. Další lokální přeložka se nachází ve stanici Lysá nad Labem. Významným objektem je také železniční most přes Labe v Čelákovicích.

PRVNÍ ETAPA

První etapa bude zahájena v lednu 2017 a dokončena v letních měsících roku 2018. Hlavním cílem této stavby je vybudovat v železniční stanici Čelákovice jedno ostrovní a dvě vnější nástupiště a dva podchody pro pěší a cyklisty (výpravní budova – Kozovazská, Kollárova – Mochovská). V této souvislosti připravuje město Čelákovice návazné investice, především v Kollárově a Sedláčkově ulici. Zastupitelstvo města Čelákovic na svém zasedání v prosinci 2015 schválilo Smlouvu o spolupráci a Smlouvu o provedení stavby mezi Správou železniční dopravní cesty a městem Čelákovice.

Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty. Stavba „Optimalizace trati Lysá n. L. – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ je navržena k financování ze zdrojů EU v Nástroji CEF a z prostředků SFDI.

DRUHÁ ETAPA

V rámci druhé etapy v letech 2019–2022 by měly práce nejprve probíhat v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice. Rekonstruovány budou všechny podchody pro pěší a podjezdy pro automobily a nahrazen současný železniční most novým, který bude výrazně tišší, neboť bude mít průběžné štěrkové lože. Nadále se počítá s možností zavěšení lávky pro pěší a cyklisty na novém mostu. Po dobu výstavby nového mostu bude zajištěn po dobu zhruba jednoho roku provoz vlaků po jedné koleji po provizorním mostu přes Labe. Poté se práce přesunou do úseku Čelákovice – Mstětice. Mezi nejvýznamnější akce bude patřit přeložka železniční trati v Záluží, rekonstrukce a novostavby podjezdů a výstavba nového silničního nadjezdu na silnici č. 101 ve Mstěticích. Přesnější časový harmonogram jednotlivých dílčích úseků bude stanoven v rámci zpracování dokumentací pro stavební povolení.

V rámci obou etap bude modernizován železniční svršek (koleje, výhybky), železniční spodek (zemní těleso, odvodnění) a rekonstruováno trakční vedení. Ve vybraných úsecích trati budou vybudovány protihlukové stěny. Na konci března 2016 byla zprovozněna informační tabule před nádražní budovou v Čelákovicích v blízkosti autobusové zastávky. Na tabuli jsou dvěma různými barvami vyznačeny odjezdy vlaků a odjezdy autobusů včetně zobrazování doby zpoždění spojů.

Předpokládané termíny realizace a náklady staveb

Úsek 

Předpokládaný termín realizace
Předpokládané náklady stavby 

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)

 2019–2023
4 434 mil. Kč

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)

 2019–2023
1 928 mil. Kč

Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice

 2017–2019
851 mil. Kč

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)

 2019–2022
1 451 mil. Kč

Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem

 2020–2022
1 778 mil. Kč
Zdroj: SŽDC

Město Čelákovice koordinuje s projekčními společnostmi SUDOP Praha a Metroprojekt Praha a Správou železniční dopravní cesty stavební práce na navazujících úsecích tratě z Čelákovic do Lysé nad Labem a z Čelákovic do Mstětic. Jednání se týkají například výstavby a výšky protihlukových stěn či možnosti zavěšení lávky pro pěší na novém železničním mostu přes řeku Labe. Do budoucna se předpokládá optimalizace trati 231 v celém jejím úseku z Prahy přes Čelákovice až do Kolína (podrobněji ikona souboruzde).

Úsek Stav přípravy (leden 2017) 
Praha-Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)Vydáno stanovisko EIA, zpracována dokumentace pro územní řízení
Mstětice (včetně) – Čelákovice (mimo)Vydáno stanovisko EIA, zpracována dokumentace pro územní řízení (na přeložku u Záluží vydáno pravomocné rozhodnutí)
Železniční stanice ČelákoviceZpracován projekt, probíhá realizace stavby
Čelákovice (mimo) – Lysá nad Labem (mimo)Vydán závěr zjišťovacího řízení (EIA) a zpracována dokumentace pro územní řízení
Železniční stanice Lysá nad LabemZpracována dokumentace EIA a dokumentace pro územní řízení
Lysá nad Labem (mimo) – Kolín (mimo)Probíhá zadání dokumentace EIA a dokumentace k územnímu řízení na dílčí stavby, postupně začíná jejich zpracování
Zdroj: SŽDC


Optimalizace trati v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice se dotýká řady projektů, které plánuje realizovat město Čelákovice. Jedná se například o odvodnění městské části Jiřina a rekonstrukci kanalizace v této lokalitě, přeložku plynovodu a vodovodu v podjezdu v Přístavní ulici, veřejné osvětlení či projektovou přípravu lávky pro pěší a cyklisty přes Labe, která bude zavěšena na novém železničním mostě. Navržený železniční most je řešen jako spojitý příhradový nosník s rovnoběžnými vodorovnými prvky a zohledňuje požadavek města, aby na jeho konstrukci bylo možné zavěsit konstrukci lávky o šířce 3 m pro smíšený provoz chodců a cyklistů. Současný železniční most bude snesen, nicméně železniční doprava bude zachována po jedné koleji po provizorním mostu bez jakéhokoliv přerušení. Jedním z prvků optimalizace trati v dotčeném úseku bude vybudování nových protihlukových stěn podél železniční trati, jejichž výstavba vychází ze zpracovaných hlukových studií.

LOGO CEF


11.1.2017 19:52:13 | přečteno 449x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load