ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Venkovní výstava Radnice v Čelákovicích (výstava k 110. výročí dostavby radnice)

panel 001 titulní page 001
Anotace:Venkovní výstava přístupná po celou dobu na náměstí 5. května na venkovních výstavních panelech. VÝSTAVA PRODLOUŽENA.
Místo konání:Městské muzeum v Čelákovicích
Na Hrádku 464, Čelákovice 250 88
Datum konání:13.9.2021 až 28.2.2022
Tematická kategorie:Výtvarné umění; Historické akce
Pořadatel:Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace

Podrobný popis:

V roce 2011 si Čelákovice široce připomenuly 100. výročí od dokončení novostavby radnice v čp. 1. Uplynulo dalších deset let a připomínka se vrací.

Radnice jsou v dějinách českých měst symbolem emancipace městské samosprávy od středověku do dnešních dnů.  Sloužily jako sídlo samosprávného orgánu měšťanstva, městské rady. Často vznikaly přestavbou vykoupených měšťanských domů.

To byl i případ Čelákovic, jejichž měšťané v polovině 16. století koupili existující grunt v místech dnešní radnice. Budova byla od té doby více než 450 let užívána ke správě města a doznala mnoha stavebních úprav a oprav. Ve druhé polovině 19. století se zjevně nacházela ve stavebně nevyhovujícím stavu. Svědčí o tom poměrně velké množství oprav provedených v této době.  

V roce 1908 radniční budovu na žádost čelákovické samosprávy ohledal Jan Herain (1848-1914), stavitel, stavební archivář, projektant a umělecký historik. Jeho posudek je cenným pramenem. Tvář jednopatrové budově podle Heraina dodávala kvalitní barokní fasáda z 18. století a mansardová střecha pokrytá šindelem s vížkou na vrcholu. Herain shledal, že „zdivo budovy té jest na hlínu neb na hubenou maltu zbudováno, ve schodišti proti ulici jest potrháno a železem stahováno, strana východní…, kde se má škola stavěti, jest silně zdivo hlavní zdě ven vyborceno a kleštinami stahováno, - tato strana jest nejnebezpečnější… Vazba krovu střechy, jež jest valbová, an má okap na čtyři strany, má již od svého původu chybnou konstrukci, jest proti pravidlům tesařského řemesla a proti stavebnímu řádu postavena a vázána. Stolice vazby nemá vazní trámy od stropu odloučené, nýbrž stojí na trámech stropních, a jest špatně zavětrovaná, a má přitom řídce stavěné krovy. Půdorys radnice ve svém rozdělení snad odpovídal potřebám staré doby, dnešním potřebám úřadování a bydlení nevyhovuje“.  Podle Heraina však byla budova udržitelná do budoucna za předpokladu nezbytných stavebních zásahů. Doporučoval zachovat starou budovu jako historickou a uměleckou památku města Čelákovic i za cenu případné radikální přestavby vnitřních prostor. Na druhou stranu však pro nákladnost stavebních prací a sníženou adaptibilitu budovy Herain připouštěl výstavbu nové radnice od základů na stejném místě, protože „tato půda jest pro místní dějiny historická, proto se doporučuje, aby se neopouštěla“.  Doporučil zachovat pozemek staré radnice pro účel výkonu samosprávy, ať s upravenou starou radniční budovou, nebo s novostavbou radnice, protože v roce 1908 hrozila alternativa využití tohoto místa pro školní účely.  Z této představy naštěstí sešlo.

Výstavba chlapecké měšťanské školy ve východním sousedství radnice byla dokončena v roce 1910. Dne 16. září 1910 došlo k jejímu slavnostnímu otevření. Stará budova radnice na jaře 1910 ještě stála. Stavba nové radnice na místě staré probíhala od poloviny roku 1910 naplno a při zmíněném otevření školy v září 1910 musela již stát hrubá stavba nové radnice.

Městská samospráva ze tří nabídek 10. května 1910 vybrala firmu stavitele Josefa Novotného z Hradce Králové, která dokončovala sousední měšťanskou školu. Stavební plány vypracoval Ferdinand Bleha (1873-1950), zatímco Konstantin Sax (1874-1927) byl najímán samosprávou jako stavební odborník k dohledu nad složitějšími problémy při stavebních pracích.

První přesně datovatelné práce se týkaly bouracích prací v zájmu založení komínů 28. června 1910.  Zdá se, že zdi a zaklenutí sklepů staré radnice alespoň zčásti zůstaly zachovány pod úrovní nové radnice. Hrubá stavba probíhala vskutku dynamicky. Dne 9. září 1910 byla dokonce podána cenová nabídka na hromosvody s odkazem na informaci, že „stavba nové radniční budovy chýlí se již ku konci, neb krovy jsou již zvednuty“! V září 1910 prokazatelně probíhaly klempířské práce na nové radniční střeše. Obecně byli na řemeslné práce jak dříve při stavbě měšťanské školy, tak i nyní radnice přibíráni místní řemeslníci.

Stavební práce probíhaly svižným tempem i v roce 1911, i když patrně nikoli ve všech ohledech. Zvětšovala se nedůvěra mezi stavebníkem a stavitelem. Stavitel Josef Novotný kritizoval horší platební disciplínu a nerozhodnost ze strany obce. Krátce před slavností otevření radnice 13. září 1911 napsal, že „opozdění vnitřních prací stalo se vinou Vaší, poněvadž velice dlouho otáleli jste s rozhodnutím v příčině vnitřní úpravy. Co se týče záchodových mís, byly tyto rovněž pozdě vybrány a po jich objednávce došla z továrny, která jediná v Rakousku tyto mísy vyrábí, - zpráva, že na skladě právě nejsou a následkem právě panující stávky ihned dodány býti nemohou. Dle později došlé zprávy měly však tyto mísy již minulou sobotu býti odeslány. Panu /stavbyvedoucímu/ Kozlovi současně píši, aby veškeré práce co nejdříve dokončil, aby stavba mohla býti kolaudována“.

Zamýšlená slavnost otevření novostavby získala svůj organizační rámec na zasedání místního zastupitelstva 11. září 1911. Pozvánku měli obdržet zástupci okolních obcí, úřadů, poslanci, rodáci a bývalí činitelé v obci. Dále bylo usneseno „opatřiti hudbu, která by v předvečer koncertovala na náměstí a působila při průvodu, jenž se má seřaditi v Palackého ulici, přičemž má se z ochozu věže radnice fanfárami průvod přivítati. Přivítání účastníků p. star. Čurdou a různé proslovy. Po ukončení proslovů fanfáry, prohlídka radnice, zapisování se do pamětní knihy, podání cizím hostům občerstvení v tělocvičně, koncertování na náměstí. Připuštěno aby kdyby spolkové pořádali taneč. zábavu, bylo jim povoleno za menší poplatek“.  Detailní program měla vytvořit k tomu účelu zvlášť jmenovaná komise, která se sešla 13. září 1911. Občerstvení v tělocvičně bylo vhodněji zaměněno za hostinec Františka Tykače. Seznam pozvaných hostů byl schválen včetně nákladu pozvánek. Dále „usneseno, aby fotograf Vild(t) do 2 000 kusů dodal pohlednic“, kus za 40 haléřů, s obrazem nové radnice. Občané Čelákovic byli vybídnuti, aby okrášlili své domy prapory. Slavnostní otevření proběhlo 28. září 1911 v dopoledních hodinách. Podle zápisu v městské kronice bylo město “vyzdobeno četnými prapory. Po slavnostních bohoslužbách v chrámě seřadily se spolky, školní mládež a hosté u nádraží a průvod šel s hudbou před novou radnici. Tam byla postavena tribuna pro řečníky a vzácné hosty… Průvod byl uvítán fanfárami z radniční věže. První promluvil starosta Jindřich Čurda. Slavnostní řeč měl Dr. Justin V. Prášek, jenž vylíčil historii města vůbec, radnice zvláště… Po proslovech otevřel starosta města novou radnici, již si šli přítomní prohlédnouti… Po slavnosti byl banket v sále hostince Tykačova“.

Ukončení obchodního vztahu mezi obcí a stavitelem skončilo dramaticky ve stínu žaloby, kdy se žalovanou stala místní obec čelákovická. Žalobu o zaplacení 21 000 korun s příslušenstvím podal za Novotného Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové na místní obec čelákovickou u c. k. zemského soudu dne 14. prosince 1912. Závěrečná pasáž žaloby zní následovně: „Slavný c. k. zemský soude, račiž po skončeném líčení uznati právem, že místní obec v Čelákovicích… jest povinna žalujícímu Záložnímu úvěrnímu ústavu v Hradci Králové jure cesso Josefa Novotného, stavitele v Hradci Králové cedovaný obnos per 21 000 Kor. se 7,75 % úrokem ode dne 30. 11. 1912 do zaplacení jdoucím a veškerým soudním nákladem ve 14ti dnech pod následky zaplati/ti/.“  Ačkoli ústní projednání žaloby bylo soudem určeno na 8. ledna 1913, další vývoj soudního řízení, byl-li nějaký, není znám. Místní obec Čelákovická však během prvního čtvrtletí 1913 svůj závazek vůči staviteli vyrovnala.

Po roce 1911 nebyla novobarokní radnice stavebně významněji pozměňována, ačkoli opravy a dílčí adaptace pochopitelně probíhaly. V období přelomu 30. a 40. let 20. století úřední potřeby vedly k využívání prostor 1. patra na tyto účely. Nejvýznamnější zásah do budovy představuje půdní vestavba realizovaná v letech 2002-2008. Objekt bývalého obchodního střediska na opačné straně Rybářské ulice, z 5/6 majetek města a z 1/6 vlastněný Českou poštou, je od roku 2000 také využíván pro potřeby Městského úřadu. 

Radnice byla včleněna do Ústředního seznamu kulturních památek v samotných počátcích jeho existence, v roce 1958, po pouhých necelých padesáti letech od slavnostního otevření novostavby, což je mimořádným oceněním její umělecké kvality.  Nespornou hodnotou zůstává i dochovaný interiér s četnými uměleckořemeslnými detaily, jakými jsou např. původní dveře, výplně okenních otvorů, dřevěné obklady či schodišťové zábradlí do 1. patra.

David Eisner

Chcete se o vývoji a proměnách čelákovických radničních budov dozvědět více? Zajímá Vás, jak se stavělo před více než sto lety? Pokud ano, je pro Vás určena publikace Radnice v Čelákovicích s bohatou obrazovou přílohou, která vychází dne 11. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 je na náměstí 5. května v Čelákovicích přístupna venkovní výstava na počest letošního výročí radnice.


 
Město Čelákovice
load