Krizové řízení

Zkratky

IZS Integrovaný záchranný systém 
HZS Hasičský záchranný sbor
JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
ZZS Zdravotní záchranná služba 
PČR Policie České republiky 
MP Městská policie 
ORP Obec s rozšířenou působností 
KŠ Krizový štáb 
KS Krizový stav 
PK Povodňová komise 
MU Mimořádná událost 
OOOchrana obyvatelstva 

Základní pojmy

Mimořádná událost - škodlivé působení sil  a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují záchranářské a likvidační práce.

Krizový stav - mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému (č. 239/2000 Sb.), narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen "krizový stav".

Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku.

Důležitá telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor 150 požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob, atd. 
Záchranná služba  155náhlé ohrožení života nebo zdraví osob
Policie ČR 158 krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu (nevybuchlá munice,…), atd. 
Tísňová linka 112 vždy při závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více složek. Tato linka je zvláštní i tím, že obsluhující operátoři hovoří i běžnými světovými jazyky. Provozuje ji Hasičský záchranný sbor ČR 
Městská policie Čelákovice 731 136 156 zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce 

Důležité odkazy a dostupné zdroje informací

www.celakovice.cz Oficiální stránky města Čelákovice 
www.brandysko.cz Oficiální stránky města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
www.hzscr.cz Stránky Hasičského záchranného sboru České republiky 
www.hasici-celakovice.czStránky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice
www.pla.cz Stránky Povodí Labe, státní podnik 
www.chmi.cz Stránky Českého hydrometeorologického ústavu 
www.kr-stredocesky.cz Stránky Středočeského kraje 
www.zachranny-kruh.czPortál o systému informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí 
http://stredocesky.dppcr.cz/web_538132/ Digitální povodňový plán města Čelákovic 
load