ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Mimořádné veterinární opatření - ptačí chřipka - k.ú. Přisimasy - 2022

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro Středočeský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c), a dále dle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona, nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění (dále jen „nařízení Komise 2020/687“) nařizuje tato mimořádná veterinární opatření:

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Přišimasy [736295], okres Kolín, ve Středočeském kraji.

(2) Pásmem dozoru se stanovují:

a. Celá následující katastrální území 600601 Babice; 613886 Březí u Říčan; 614955 Břežany II; 619230 Záluží u Čelákovic; 620220 Černíky; 622737 Český Brod; 622826 Liblice u Českého Brodu; 622818 Štolmíř; 627313 Dobročovice; 631035  Doubek; 644803 Horoušany; 653985 Bylany u Českého Brodu; 659312 Jevany; 660922 Jirny; 666653 Lstiboř; 670162 Kostelec nad Černými lesy; 675237 Svatbín; 671142 Kounice; 671886 Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy; 675229 Krupá u Kostelce nad Černými Lesy; 675814 Křenice u Prahy; 782815 Kšely; 747751 Květnice; 687359 Louňovice; 698067 Mochov; 700321 Mukařov u Říčan; 752967 Srbín; 700339 Žernovka; 702404 Nehvizdy; 771376 Přehvozdí; 736279 Přistoupim; 741434 Nová Ves II; 717207 Pacov u Říčan; 745456 Říčany u Prahy; 745511 Říčany-Radošovice; 756237 Úřední deska: Státní veterinární správa Vyvěsit: 10.03.2022 Sejmout: 11.04.2022 Strašín u Říčan; 747769 Sibřina; 747785  Stupice; 750808 Sluštice; 761176 Svojetice; 762385 Šestajovice u Prahy; 762741 Třebohostice u Škvorce; 631221 Štíhlice; 765309 Tehov u Říčan; 765317 Tehovec; 767174 Tismice; 771384 Tuchoraz; 771414 Tlustovousy; 782807 Chotýš; 767182 Vrátkov; 787558 Vykáň; 788490 Kozovazy; 788503 Vyšehořovice; 789046 Vyžlovka; 793019 Zlatá

Opatření v pásmu dozoru

(1) Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:

a) provést soupis všech komerčních hospodářství s chovem drůbeže a nejpozději do 17.03.2022 soupis předat (včetně hlášení, pokud se v obci chovy nenacházejí) KVS SVS pro Středočeský kraj prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubezea-ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=PRISIMASY-2022-KVSS-10KM Tento bod neplatí pro obec, která již nahlásila počty drůbeže v daném katastrálním území dle č. 4, odst. 1, písm. a) nařízení č.j. SVS/2022/022183-S. 

b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků; 

c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VPŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších živočišných produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést desinfekci nádoby přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; 

d) spolupracovat s KVS SVS pro Středočeský kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků;

(2) V pásmu dozoru se nařizuje:

a) komerčním chovatelům drůbeže a ptáků poskytnout obci pro účely provedení soupisu drůbeže na hospodářství nejpozději do 15.3.2022 nejméně tyto údaje: Jméno nebo název chovatele, adresa/sídlo, kontakt, adresu místa chovu, určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora,…), počty a kategorie chované drůbeže

b) zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru, který (dále jen „pohyb“) nebyl ohlášen 24 hodin předem KVS SVS pro Středočeský kraj. Při pohybu musí být zajištěna vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky a dále na účelové komunikace sloužících výlučně potřebám daného hospodářství;

c) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru s výjimkou:

1. jatečné drůbeže na jatky za účelem její okamžité porážky za těchto podmínek:

a. úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže v hospodářství původu v průběhu 24 hodin před jejím odesláním na porážku;

b. veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován chovatelem prostřednictvím Informace o potravinovém řetězci 24 hodin předem, souhlasí s přijetím drůbeže a následně potvrdí porážku krajské veterinární správě příslušné pro místo

odeslání;

c. v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, musí zásilku drůbeže doprovázet veterinární osvědčení; KVS SVS pro Středočeský kraj vydá veterinární osvědčení k přesunu zvířat na jatky pouze v případě, bude-li předloženo potvrzení z jatek v místě určení, že zvířata pocházející z hospodářství v pásmu dozoru budou jatkami přijata a poražena;

d. v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu v pásmu dozoru provedeny laboratorní testy v rozsahu standardní sady vzorků, a jejich výsledky byly příznivé (minimálně provedení sérologického vyšetření);

2. kuřic před snáškou do jiného hospodářství v České republice, v němž se nenachází žádná jiná drůbež; v tomto hospodářství však musí být od okamžiku přijetí kuřic před snáškou vykonáván úřední dozor a tyto kuřice zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní;

3. jednodenních kuřat do jiného hospodářství v České republice nebo do haly v tomto hospodářství, pokud jsou uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti, v hospodářství je po přijetí těchto kuřat vykonáván úřední dozor a kuřata zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní,

4. jednodenních kuřat, která se vylíhla z násadových vajec pocházejících z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, do jiného hospodářství v České republice, jestliže líheň v pásmu dozoru, ze které byla tato kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a biologicky bezpečným pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jakýmikoli jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v uvedených pásmech, která mají proto odlišný nákazový status,

5. násadových vajec do líhně nacházející se uvnitř pásma dozoru nebo mimo toto pásmo.

Vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného dohledání,

6. konzumních vajec do balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře uplatněna opatření biologické bezpečnosti,

7. vajec přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie,

8. vajec za účelem jejich neškodného odstranění.

d) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;

e) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány;

f) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez ohlášení 24 hodin předem KVS SVS pro Středočeský kraj a zajištění vhodných opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají:

1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,

2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;

g) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez ohlášení 24 hodin předem KVS SVS pro Středočeský kraj s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy; za předpokladu dodržení opatření biologické bezpečnosti však může být přepravován hnůj z hospodářství nacházejícího se v pásmu dozoru do určeného podniku za účelem jeho ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem v souladu s předpisy Evropské unie zničit případné přítomné viry aviární influenzy

h) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;

i) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření;

j) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na KVS SVS pro Středočeský kraj tel. č. +420 720 995 204. Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů; 

Doba trvání opatření v pásmu dozoru

Opatření v pásmu dozoru podle článku 4 tohoto nařízení se zruší tehdy, pokud uplynula doba 30 dní od vydání tohoto nařízení a byly splněny další podmínky v souladu s článkem 55 nařízení Komise 2020/687 a zároveň v ochranném pásmu byly splněny požadavky stanovené v článku 39 nařízení Komise 2020/687.

ikona souboruNařízení Státní veterinární správy

16.3.2022 7:31:02 | přečteno 178x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load