ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Nové funkce IS města Čelákovice

2007150816 a3horizontal

Projekt realizovaný za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

NÁZEV PROJEKTU: Nové funkce IS města Čelákovice
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006201
OPERAČNÍ PROGRAM: Integrovaný regionální operační program
UKONČENÍ REALIZACE: červen 2020

Projekt „Nové funkce IS města Čelákovice“ navazuje na projekt „Konsolidace IT Čelákovice“, který byl realizován na základě výzvy IOP č. 22 a řešil:

- Konsolidaci HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury,
- Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktury technologického centra města,
- Elektronizaci procesů, digitalizaci dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy.
Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity práce Městského úřadu Čelákovice prostřednictvím integrace, rozšíření a modernizace IS města. Specifickými cíli projektu jsou:

1. Elektronizace funkcí ekonomických agend

Realizace cíle vychází z hlavní podporované aktivity Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, a to v oblasti řízení financí (tvorba a čerpání rozpočtu, účetnictví, controlling, objednávky, smlouvy, pohledávky, závazky, řídicí kontrola).
Je rozšířena funkčnost ekonomické části IS města o oblasti rozpočtu, výdajů a závazků, příjmů a pohledávek, majetkové evidence, hotovostních a bezhotovostních operací, účetnictví a výkaznictví.

2. Modernizace spisové služby a realizace elektronické úřední desky

Realizace cíle vychází z hlavní podporované aktivity Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů v oblasti elektronické spisové služby a dalších systémů správy dokumentů. 
Funkce spisové služby jsou rozšířeny o napojení na elektronickou úřední desku a vazbu na ekonomické části IS města.
Elektronická úřední deska je umístěna vedle vchodu do budovy Městské úřadu Čelákovice, Stankovského 1650 a plně nahrazuje původní vývěsní tabule úřední desky.

3. Vytvoření dokumentového úložiště interních dokumentů

K dosažení specifických cílů 1 a 2 bylo zapotřebí rozšířit datovou infrastrukturu. Toho bylo dosaženo umístěním části nového datového úložiště do technologického centra města.

Výstupy projektu budou mít pozitivní dopad na zvýšení elektronizace veřejné správy s cílem zkvalitnit služby občanům, snížit administrativní náročnost veřejných služeb (a to nejen ve vztahu k úředníkům, ale především k občanům), zefektivnit procesy a standardizovat ICT v prostředí MěÚ Čelákovice. Ve vztahu k:

občanům

Projekt bude mít pozitivní dopad na:

- usnadnění přístupu občana k  informacím města,
- lepší otevřenost veřejné správy vůči občanům (dostupnost komplexních, konzistentních informací),
- úsporu času díky zefektivnění fungování městského úřadu

úředníkům

Projekt přispěje ke zlepšení pracovních podmínek pro úředníky a zefektivnění jejich činností prostřednictvím pořízení moderního aplikačního vybavení, snížení administrativní zátěže spojené s využíváním ICT.

organizacím

Projekt bude mít pozitivní dopad na organizace v rámci veřejné správy naplněním principů:

- efektivnosti vynakládaných prostředků - data nejsou pořizována nebo zjišťována na různých úrovních, ale jsou dostupná prostřednictvím služeb od příslušných garantů informací,
- komunikace a koordinace - je zajištěna prostřednictvím partnerství mezi subjekty veřejné správy a státní správy,
- využití spolupráce se subjekty mimo veřejnou správu,
- využití služeb napříč veřejnou správou umožňuje naplnit zásadu „obíhají informace, nikoliv občan“.

financím

Projekt zajišťuje synergický efekt z pohledu investic a provozních nákladů na pořízení moderní informační technologie s perspektivou dalšího rozvoje podle budoucích potřeb. Dojde k:

- zefektivnění vynakládání veřejných prostředků související s efektivnějším pořízením, aktualizací a správou,
- cílenému a dlouhodobému plánování v oblasti vynakládání veřejných prostředků (existence dlouhodobé provozní smlouvy s jasně specifikovaným rozsahem poskytovaných služeb, nastaveným procesem akceptace a vazbou na platby.

legislativě

Jedná se o podpůrný prvek, který vymezuje mantinely pro funkčnost a flexibilitu veřejného sektoru.

Věříme, že i občané shledají tento projekt jako přínos a pokrok pro naše město směrem   modernizaci a aktuálnímu trendu digitalizace a rozvoji eGovernmentu.


Nové funkce IS města Čelákovice

2007150816 a3horizontal

2007150816 a3horizontal

 
 
16.7.2020 9:39:34 | přečteno 402x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load