ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpravodaj města

Periodikum "ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC" ve velikosti A4 vychází zpravidla 1x měsíčně (cca v prvním týdnu) v nákladu 6 100 kusů. Dodává se zdarma do domácností města (5 225 kusů). 

 • Vydává: Město Čelákovice - IČO: 240117, DIČ: CZ00240117, č. ú.: 19-4127-201/0100.
 • Zajišťuje: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury.
 • Povoleno: Ministerstvem kultury České republiky - MK ČR E 12704.
 • Ročník: 45 (rok 2023)
 • Roznos: zajišťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čelákovice - VEŠKERÉ REKLAMACE TÝKAJÍCÍ SE DORUČOVÁNÍ VYŘIZUJTE na e-mailu: zpravodaj@celakovice.cz
 • Tiskne: Iva Vodáková - Durabo, Na Stráni 1301, Čelákovice, 250 88, IČO: 12229385, DIČ: CZ12229385, tel.: 326 920 500, e-mail: durabo@durabo.czwww.durabo.cz


REDAKČNÍ RADAzmc titul 2023
Ing. Petr Studnička, PhD. – předseda, Alena Frantíková, Mgr. Jindra Chourová,
Ing. arch. Ivan Vaňousek, prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.,

Dagmar Vitáčková – tajemník

ADRESA REDAKCE
Městský úřad Čelákovice, odbor školství, informací a kultury, radnice II - 1. patro (Obecní dům), Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 929 110, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz

PŘÍSPĚVKY
Příspěvky je možné zasílat na adresu redakce, do 15. dne v měsíci (především elektronicky) -
není-li uvedeno jinak (viz termíny uzávěrek). Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých textů, případně jejich neotištění. Za věcnou správnost zveřejněných příspěvků odpovídají jejich autoři.
Redakční rada ZMČ žádá všechny dopisovatele, aby příspěvky nepřesahovaly max. počet 1 500 znaků.

ZÁSADY
Zásady pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic ikona souboruI/15/2022 byly schváleny na schůzi RM dne 13. 12. 2022 usnesením
č. 31/2022/6.2.1 a jsou účinné dnem 1. 1. 2023.

TÉMA ČÍSEL v roce 2023 (plán, stanovila redakční rada)

 •  1/2023 30 let samostatné České republiky
 •  2/2023 30 let Pražské integrované dopravy
 •  3/2023 O městském znaku (výročí 420 let)
 •  4/2023 Kulturní památky v Čelákovicích
 •  5/2023 120 let Městského muzea a 40 let expozice
 •  6/2023 Zdymadlo a přístaviště Čelákovice
 •  7/2023 Turistická oblast Pojizeří a Polabí
 •  8/2023 10 let MAS Střední Polabí
 •  9/2023 Rozvojové lokality ve městě
 • 10/2023 150 let železnice v Čelákovicích
 • 11/2023 Agenda státní správy v Čelákovicích
 • 12/2023 Historie objektu Kulturního domu
 
Město Čelákovice
load