ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpravodaj města

Periodikum "ZPRAVODAJ MĚSTA ČELÁKOVIC" ve velikosti A4 vychází zpravidla 1x měsíčně (cca v prvním týdnu) v nákladu 6 100 kusů. Dodává se zdarma do domácností města (5 225 kusů). 

 • Vydává: Město Čelákovice - IČO: 240117, DIČ: CZ00240117, č. ú.: 19-4127-201/0100.
 • Zajišťuje: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, odbor školství, informací a kultury.
 • Povoleno: Ministerstvem kultury České republiky - MK ČR E 12704.
 • Ročník: 43 (rok 2021)
 • Roznos: zajišťuje za úplatu Česká pošta, s. p., pobočka Čelákovice - VEŠKERÉ REKLAMACE TÝKAJÍCÍ SE DORUČOVÁNÍ VYŘIZUJTE na e-mailu: zpravodaj@celakovice.cz
 • Tiskne: Iva Vodáková - Durabo, Na Stráni 1301, Čelákovice, 250 88, IČO: 12229385, DIČ: CZ12229385, tel.: 326 920 500, e-mail: durabo@durabo.czwww.durabo.cz


REDAKČNÍ RADAtitul-zmc01 2021
Ing. Petr Studnička, PhD. – předseda, Mgr. Jindra Chourová,
doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA, Ing. arch. Ivan Vaňousek, doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D., 

Dagmar Vitáčková – tajemník

ADRESA REDAKCE
Městský úřad Čelákovice, odbor školství, informací a kultury, radnice II - 1. patro (Obecní dům), Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, tel.: 326 929 110, e-mail: zpravodaj@celakovice.cz

PŘÍSPĚVKY
Příspěvky je možné zasílat na adresu redakce, do 15. dne v měsíci (především elektronicky) - není-li uvedeno jinak (viz termíny uzávěrek). Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých textů, případně jejich neotištění. Za věcnou správnost zveřejněných příspěvků odpovídají jejich autoři.
Redakční rada ZMČ žádá všechny dopisovatele, aby příspěvky nepřesahovaly max. počet 1 500 znaků.

ZÁSADY
Zásady pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic ikona souboruI/3/2013 byly schváleny na schůzi RM dne 4. 11. 2013 usnesením č. 23/2013/177 a jsou platné a účinné dnem schválení.


TÉMA ČÍSEL v roce 2021 (plán, stanovila redakční rada)

 •   1/2021 Koncepce mobility města Čelákovice
 •   2/2021 100. výročí prvního sčítání lidu v ČSR
 •   3/2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021
 •   4/2021 100 let fotbalu v Čelákovicích
 •   5/2021 Anthropoid v Nehvizdech v roce 1941
 •   6/2021 Strategie MAS Střední Polabí pro období 2021–2027
 •   7/2021 10 let od zahájení revitalizace čelákovického náměstí
 •   8/2021 Cyklostezky a pěší stezky v okolí Čelákovic
 •   9/2021 Výročí 110 let budovy čelákovické radnice
 • 10/2021 Proměny Městské sauny
 • 11/2021 Nový železniční most přes řeku Labe 
 • 12/2021 Drobné sakrální památky ve městě

TÉMA ČÍSEL v roce 2022 (plán, stanovila redakční rada)

 •   1/2022 Rok významných osobností města
 •   2/2022 Nejnovější archeologické výzkumy muzea
 •   3/2022 Památné stromy ve městě
 •   4/2022 Přeložky železniční trati v úseku Čelákovice–Mstětice
 •   5/2022 Vznik a proměny fenoménu Grado
 •   6/2022 Výzvy pro odpadové hospodářství města
 •   7/2022 Strategie v bytovém hospodářství města
 •   8/2022 Představení příspěvkových organizací města
 •   9/2022 Čistírna odpadních vod Čelákovice
 • 10/2022 Čtvrtstoletí nohejbalového oddílu TJ Spartak Čelákovice
 • 11/2022 Odbojová skupina KSČ z firmy Volman
 • 12/2022 Násilná kolektivizace v Čelákovicích a okolí
 
Město Čelákovice
load