ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Jak vidí občané své město? Přečtěte si výsledky dotazníkového šetření.

V březnu proběhlo v Čelákovicích velké dotazníkové šetření zaměřené na obyvatele města. Jeho výsledky slouží jako jeden z hlavních podkladů při tvorbě Strategického plánu rozvoje města „ČELÁKOVICE 2030“. Z výsledků dotazníků vyplynulo mnoho zajímavého, pozornost si ale zaslouží i statistika. Čelákovičtí občané totiž překonali všechna očekávání organizátorů projektu. Nejen že dotazníky odevzdalo přes 16 % domácností (obvyklých je cca 5 %), většinu z nich navíc vyplnili mladí, ekonomicky aktivní občané. Jev široko daleko nevídaný. Většina obyvatel vítá možnost zapojit se do řízení města, navíc požadují otevřenou a transparentní radnici. Oproti posledním letům to vypadá, že lidem není lhostejné, co se v jejich městě děje, pokud dostanou prostor, jsou ochotni se zapojit, být aktivní a pomoci. Pro nové vedení je to jasný signál, že musí pokračovat v tom, co už začali. Volbami práce s občany nekončí, naopak, vše teprve začíná.

Jak vidí občané své město? Přečtěte si výsledky dotazníkového šetření.

V březnu proběhlo v Čelákovicích velké dotazníkové šetření zaměřené na obyvatele města. Jeho výsledky slouží jako jeden z hlavních podkladů při tvorbě Strategického plánu rozvoje města „ČELÁKOVICE 2030“. Z výsledků dotazníků vyplynulo mnoho zajímavého, pozornost si ale zaslouží i statistika. Čelákovičtí občané totiž překonali všechna očekávání organizátorů projektu. Nejen že dotazníky odevzdalo přes 16 % domácností (obvyklých je cca 5 %), většinu z nich navíc vyplnili mladí, ekonomicky aktivní občané. Jev široko daleko nevýdaný. Většina obyvatel vítá možnost zapojit se do řízení města, navíc požadují otevřenou a transparentní radnici. Oproti posledním letům to vypadá, že lidem není lhostejné, co se v jejich městě děje, pokud dostanou prostor, jsou ochotni se zapojit, být aktivní a pomoci. Pro nové vedení je to jasný signál, že musí pokračovat v tom, co už začali. Volbami práce s občany nekončí, naopak, vše teprve začíná.

Jak to vidí sousedé?

Potěšil nás zájem o dotazníkové šetření mezi obyvateli Čelákovic. Téměř každá pátá domácnost se zapojila a její členové se podělili o své názory a připomínky k životu ve městě. Podařilo se shromáždit 836 správně vyplněných dotazníků. Rovněž pozitivním signálem je, že se často zapojili mladí obyvatelé města. Čtvrtinu respondentů představují lidé ve věku do 35 let a další čtvrtinu lidé ve věku 36 – 45 let. Dominantní podíl respondentů můžeme považovat za starousedlíky (v Čelákovicích žijí již déle než 15 let). Situaci ve městě velmi dobře znají a mohou srovnávat, jak se situace  ve městě v průběhu let měnila a vyvíjela. Z dalšího představení respondentů vyplývá, že největší podíl představují ekonomicky aktivní lidé, lidé s úplným středním či vyšším vzděláním, zástupci rodin s dětmi nebo rodin, kde již děti žijí samostatně.

Vztah občanů k městu

Jako pozitivní stránku města vnímají obyvatelé nejčastěji polohu Čelákovic, resp. blízkost, dostupnost Prahy. Město však nabízí další faktory, které je činí místem pro dobré žití - obyvatelé oceňují příjemné prostředí a dostupnost přírody, další si cení klidného bydlení, které jim Čelákovice nabízejí. A naopak jako nejfrekventovanější nedostatek města se ukázal problém s parkováním ve městě. Rovněž zásadním problémem z pohledu obyvatel je nedostatek pracovních příležitostí a s tím související nutnost vyjíždění za prací. V neposlední řadě také obyvatele znepokojuje stav životního prostředí ve městě.

Jsou obyvatelé Čelákovic na své město hrdí? Myslí si, že se mají čím pochlubit a čím zaujmout návštěvníky města? Tři čtvrtiny dotázaných obyvatel jsou přesvědčeni o tom, že je, co ukázat. I když nejčastěji by svou návštěvu vzali mimo město do okolní přírody – k Labi, do okolních lesů, ke Grádu, na Malvíny nebo na naučnou stezku. Ale i uvnitř města jsou zajímavá místa, kterými by se pochlubili – Městské muzeum umístěné ve tvrzi a celá historická část města kolem muzea, kostela a fary, knihovny a také radnice.

Život ve městě

Dopravní situace ve městě není optimální. Nejfrekventovanějším problémem je v současnosti špatná kvalita vozovek (podle dvou třetin dotázaných obyvatel). Další komplikací je podle poloviny dotázaných problém s parkováním (obzvláště v centru) a přibližně dvě pětiny obyvatel si stěžují na zatížení města tranzitní a nákladní dopravou. Je tedy nutno najít opatření ke zlepšení dopravní situace. Největší podíl dotázaných (téměř dvě třetiny) je přesvědčen o nutnosti obchvatu, který by městu ulevil od zatížení dopravou. Více než polovina dotázaných by uvítala lepší péči a údržbu vozovek. O něco málo více než polovina dotázaných cítí potřebu nové lávky přes Labe. Lidé také postrádají provázanou síť cyklostezek po městě, která by umožnila bezpečný pohyb po Čelákovicích na kolech.

Mezi obyvateli Čelákovic převládá nespokojenost se stavem resp. s péčí o veřejná prostranství (šest respondentů z deseti není spokojeno). Dotázaní si uvědomují, že nedobrý stav veřejných prostranství je velmi často důsledkem chování obyvatel města. Proto i navrhovaná opatření, která by vedla ke zlepšení jejich stavu míří na obyvatele města. Téměř dvě třetiny dotázaných si myslí, že větší pořádek by měl být udržován prostřednictvím aktivnější činnosti Městské policie - ta by se měla více zaměřit na vandaly a jejich pokutování. Shodně polovina dotázaných je přesvědčena, že větší pořádek by byl udržen, pokud by bylo v ulicích města více košů na odpadky a sáčky a koše na psí exkrementy. Ale i město by se mělo lépe starat  o veřejná prostranství – téměř polovina respondentů by ocenila lepší péči a úklid chodníků (celoročně).

Vzhledem k tomu, že čtvrtina dotázaných občanů vidí jako negativum města špatný stav životního prostředí v Čelákovicích, zajímali nás konkrétní hrozby. Jako největší hrozbu pro životní prostředí vnímají dotázaní obyvatelé plánovanou stavbu paroplynové elektrárny – obávají se jí dvě třetiny obyvatel.

Co se týče nabídky možností trávení volného času, nejsou obyvtaelé města úplně spokojení. Polovina dotázaných obyvatel by uvítala, kdyby ve městě fungovalo kino, téměř třetina projevila zájem o možnosti dalšího vzdělávání – nejrůznější kurzy, univerzitu 3. věku apod., čtvrtina postrádá divadelní představení. Pro vyplnění volného času sportem a rekreací lidé postrádají dostupné letní koupání (polovina respondentů), téměř dva z pěti dotázaných dychtí po cyklostezkách, čtvrtina by ocenila dětská hřiště a další čtvrtina má zájem o provoz krytého bazénu i v letních měsících.

Ke kvalitě života ve městě patří i nabídka zdravotních a sociálních služeb a služby podpoující funkční život rodiny s dětmi. Jednoznačně nejpostrádanější zdravotní službou je pohotovost – chybí téměř dvěma dotázaným ze tří. Šest dotázaných rodičů z deseti trápí nedostatek míst v mateřských školách; dva z pěti jsou znepokojeni dopravní bezpečností; čtvrtina rodičů je omezena bariérovostí města; pětina postrádá hromadnou dopravu do škol.

V případě hodnocení bezpečnosti ve městě se dotázaní obyvatelé rozdělili na dvě poloviny – jedna se ve městě cítí bezpečně a druhá nikoliv. Polovina z těch, kteří se ve městě necítí bezpečně dokonce uvedla konkrétní místo, které je dle jejich názoru a zkušeností nebezpečné. Nejčastěji mají lidé obavy z parků ať již z některých konkrétních nebo míněno obecně parky ve městě, a to po setmění a v souvislosti s přítomností uživatelů drog. S tím také souvisí obavy téměř 90 % obyvatel z negativního vlivu drog a jejich užívání na děti a mládež – tento problém vnímají lidé jako dosti palčivý.

Další rozvoj města

V rámci práce strategického týmu vzniklo několik návrhů možných vizí dalšího rozvoje města. Mezi navrženými vizemi převládají dvě – město pro klidné a příjemné bydlení – tato vize se líbí třem respondentům ze čtyř a město zeleně a čistého životního prostředí – by v budoucnu uvítali dva respondenti ze tří. Vizi města pracovních příležitostí a šancí pro malé a střední podnikatele podpořila polovina dotázaných. Kromě zaměření se na oblasti: čistota a životní prostředí, zaměstnanost, zdravotnictví a sociální služby, sport a rekreace, je pro další rozvoj města důležitá práce radnice – ta by měla mít jasnou vizi a soustředit se na naplnění jejích cílů, pracovat průhledně a bez zapojení korupce a nezadlužovat město. Rozhodně by radnice neměla opomíjet komunikaci s občany města. Volbami to pro většinu obyvatel města nekončí, jsou přesvědčeni, že by měli být přizváni k plánování zásadních rozhodnutí a změn ve městě a radnice by si měla vyslechnout jejich názor.

Petra Kolenská, koordinátorka projektu „Čelákovice 2030“

15.6.2013 23:09:21 | přečteno 564x | tana
 
Město Čelákovice
load