ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Souhrnné informace o stavu projednávání nového územního plánu

HARMONOGRAM PROJEDNÁVANÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Přiložený ikona souboruHarmonogram zjednodušeně shrnuje postupy při projednávání nového územního plánu. Harmonogram bude průběžně aktualizován podle aktuálního stavu projednávání Územního plánu Čelákovic.SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Slovník územního rozvoje je otevřeným, průběžně aktualizovaným katalogem termínů územního plánování včetně jejich definic. Definice všech či jednotlivých termínů lze vytisknout. 
Slovník územního rozvoje spravuje a aktualizuje Ústav územního rozvoje, který je přímo řízenou rozpočtovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj.14. 6. 2013 - Rozvoj města - územní plán

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ČELÁKOVIC

Na odboru rozvoje města jsou průběžně přijímány návrhy na pořízení změny stávajícího Územního plánu sídelního útvaru (dále jen „návrh“). K datu 12. 06. 2013 bylo předloženo 23 návrhů. Tyto návrhy budou se stanoviskem pořizovatele, společnosti PRISVICH, s.r.o., v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) předloženy Zastupitelstvu města k rozhodnutí na jeho zasedání dne 26. 6. 2013 pod bodem č. 8. 6. 5. 2013 - Rozvoj města - územní plán

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ČELÁKOVIC

Dne 24. 4. 2013 projednalo Zastupitelstvo archivované návrhy na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Čelákovic. Zastupitelstvo rozhodlo o všech 72 předložených návrzích. 36 předloženým návrhům bylo vyhověno, 36 nikoli. Průběh jednání zastupitelstva je zaznamenán v zápisu Zastupitelstva města č. 20 ze dne 24. 4. 2013. Rozhodnutí jsou též zanesena v Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelsta města konaného dne 24. 4. 2013.


9. 4. 2013 - Městský úřad - informace z odborů

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ČELÁKOVIC

Jak jste již byli informováni na informačním portálu Města a MÚ Čelákovice, všech 50 archivovaných návrhů na pořízení změny Územního plánu Čelákovic bylo předáno „výkonnému pořizovateli“ ke zpracování odborného stanoviska. Pořizovatel všechny návrhy zpracoval v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a pod novými čísly je předloží Zastupitelstvu na jeho zasedání dne 24. 04. 2013, bod jednání č. 6 (pozvánka na jednání Zastupitelstva města). Zastupitelstvo rozhodne, kterým žádostem vyhoví a kterým nikoli. Žádosti, kterým bude vyhověno, budou zařazeny do návrhu zadání nového územního plánu a v rámci jeho projednávání budou prověřeny možnosti jejich řešení. O rozhodnutí Zastupitelstva budou navrhovatelé bezodkladně informováni. Zasedání Zastupitelstva je veřejné, všichni navrhovatelé se tedy mohou přímo účastnit projednávání. Online přenos zastupitelstva. duben 2013 - Zpravodaj 04/2013 města Čelákovic

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN ČELÁKOVIC

Jak jste již byli informováni v únorovém čísle Zpravodaje města Čelákovic, pracujeme na tvorbě nového územního plánu. V tuto chvíli probíhá urbanistická soutěž o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“, která má vybrat nejkvalitnější, a tedy pro Město nejvhodnější zpracovatele územního plánu. 4. 4. 2013 - Rozvoj města - územní plán
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ČELÁKOVIC

Dne 29. 3. 2013 proběhla komentovaná prohlídka Čelákovic, kterou pro členy poroty urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“ připravil pan architekt Marek Tichý. Porota se při této příležitosti blíže seznámila s městem. 

15. 3. 2013 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN ČELÁKOVIC

V tuto chvíli probíhá urbanistická soutěž o návrh "Územní plán Čelákovic - ideový návrh" jejíž cílem je vybrat nejkvalitnější a tedy pro Město nejvhodnější zpracovatele územního plánu (ÚP).
Způsob výběru nejvhodnějšího zpracovatele ÚP urbanistickou soutěží o návrh byl Radou města zvolen zejména proto, že tvorba nového ÚP je vysoce odborná činnost... 

Způsob výběru nejvhodnějšího zpracovatele ÚP urbanistickou soutěží o návrh byl Radou města zvolen zejména proto, že tvorba nového ÚP je vysoce odborná činnost, při které záleží zejména na kvalitě předložené práce. V soutěži o návrh bude kvalifikovanou porotou stanoveno pořadí posuzovaných soutěžních návrhů a tři nejlepší soutěžní návrhy postoupí do dalšího kola výběru. Tímto finálním krokem je jednací řízení bez uveřejnění, ve kterém se budou nabídky posuzovat předem stanovenou kombinací kritérií ceny a umístění v soutěži o návrh.
Podrobnosti o soutěži8. 3. 2013 - Rozvoj města - územní plán - levé menu informačního portálu města a úřadu Čelákovic

TVORBA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ČELÁKOVIC

Dne 08. 03. 2013 bylo zahájeno zadávací řízení vedoucí k uzavření smlouvy se zpracovatelem nového územního plánu Čelákovic.  Prvním krokem je vyhlášení urbanistické soutěže o návrh "Územní plán Čelákovic - ideový návrh". Soutěžní podmínky této části zadávacího řízení jsou zveřejněny na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky "Územní plán Čelákovic" s číslem 236236.únor 2013 - Zpravodaj 02/2013 města Čelákovic

PŘÍPRAVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ČELÁKOVIC

Město Čelákovice má platný územní plán sídelního útvaru schválený v roce 1994. Následně byly projednány tři jeho změny, a to v roce 2004 a dvakrát v roce 2009. Podle stavebního zákona platného od roku 2006 a jeho novely z roku 2012 je nutné provést úpravy a doplnění zastaralých územních plánů podle aktuální právní normy nejpozději do roku 2020. I z tohoto důvodu Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového územního plánu a nyní jsou podnikány kroky k jeho realizaci.

V loňském roce proběhlo výběrové řízení na pořizovatele územního plánu, tedy na subjekt, který ve spolupráci s městem zajistí projednání územního plánu a z hlediska své odbornosti dohlíží na práci zpracovatele a dodržování veškerých platných právních předpisů. 
Město Čelákovice má platný územní plán sídelního útvaru schválený v roce 1994. Následně byly projednány tři jeho změny, a to v roce 2004 a dvakrát v roce 2009. Podle stavebního zákona platného od roku 2006 a jeho novely z roku 2012 je nutné provést úpravy a doplnění zastaralých územních plánů podle aktuální právní normy nejpozději do roku 2020. I z tohoto důvodu Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového územního plánu a nyní jsou podnikány kroky k jeho realizaci.

Pro město nejvhodnější byla vyhodnocena a Radou schválena nabídka firmy PRISVICH, s. r. o., Davle. Pořizovateli územního plánu byly začátkem ledna předány všechny archivované žádosti o změnu územního plánu, ke kterým vypracuje své odborné stanovisko a zkompletované je předloží k posouzení Zastupitelstvu města. Zastupitelstvo rozhodne, které žádosti nejsou v souladu se strategií rozvoje města, a nebudou proto dále projednávány, a které z žádostí budou dále v průběhu procesu tvorby územního plánu projednávány. Předpokládáme, že Zastupitelstvo města bude o těchto žádostech rozhodovat na svém dubnovém zasedání. V současné době finišují přípravy výběrového řízení na zpracovatele nového územního plánu. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce odbornou záležitost, ve které záleží zejména na kvalitě uchazeče, Rada města rozhodla o výběru formou urbanistické soutěže o návrh. Hlavní výhodou tohoto postupu je možnost hodnocení nabídek v první řadě podle kvality předložených návrhů a teprve v „druhém kole“, tedy v jednacím řízení bez uveřejnění, do kterého postupují pouze uchazeči ocenění odbornou porotou v předchozím kole, záleží na nabídkové ceně. Odbornou porotu tvoří 5 architektů-urbanistů, kteří se s danou problematikou setkávají denně z pozice zpracovatele, 2 architekti žijící v Čelákovicích, kteří velmi dobře znají problémy našeho města, a 2 zástupci Města. Soutěžní podmínky již byly zaslány České komoře architektů ke schválení, po němž se výběrové řízení, které by podle našich představ mělo být vypsáno začátkem března, bude moci rozběhnout naplno. Výsledky obou kol výběrového řízení by měly být známy přibližně v polovině roku 2013. Po podpisu smlouvy se zpracovatelem budou neprodleně zahájeny práce na samotné projekční činnosti. Soutěžní návrhy bychom veřejnosti rádi zpřístupnili formou vyvěšení na internetových stránkách města nebo uspořádáním neformální výstavy v prostorách Městského úřadu. O dalších krocích, kterými jsou zejména tvorba zadání územního plánu a návrhu územního plánu, budete s dostatečným předstihem informováni jak ve Zpravodaji, tak i na internetových stránkách města. Příslušné dokumenty budou v souladu se stavebním zákonem vyvěšovány na úřední desce, kterou proto průběžně sledujte.30. 1. 2013 - Městský úřad - informace z odborů - levé menu informačního portálu města a úřadu Čelákovic

ŽÁDOSTI O ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Všechny archivované návrhy na pořízení změny Územního plánu Čelákovic byly začátkem ledna předány „výkonnému pořizovateli“, společnosti PRISVICH, s.r.o., Davle, ke zpracování odborného stanoviska. Předpokládáme, že zkompletované žádosti včetně odborného stanoviska budou předloženy zastupitelstvu města k posouzení na jeho dubnovém zasedání. Zastupitelstvo rozhodne, které žádosti nejsou v souladu se strategií rozvoje města a nebudou proto dále projednávány a které z žádostí budou dále v průběhu procesu tvorby územního plánu projednávány. Všem žadatelům bude po vypracování výpisů z usnesení zasláno příslušné rozhodnutí zastupitelstva města.20. 11. 2012 - 28. 12. 2012 - Úřední deska Města Čelákovic

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Dne 20. 11. 2013 byla na Úřední desku města Čelákovic vyvěšena Veřejná vyhláška oznamující termín podání návrhů na pořízení Územního plánu Čelákovic. Text vyhlášky.

15.6.2013 18:27:11 | přečteno 577x | tana
 
Město Čelákovice
load