ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Veřejná vyhláška

Zastupitelstvo města Čelákovice rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 17/2012/5.2 na svém zasedání dne 31. října 2012 o pořízení územního plánu Čelákovic, který nahradí podle § 188 odst. 1 stavebního zákona stávající územní plán sídelního útvaru (ÚPnSU) Čelákovice, schválený dne 19. září 1994 a platného ve znění jeho poslední změny č. 3 vydané dne 16. září 2009 (nabytí účinnosti 8. října 2009), v rozsahu celého území města Čelákovice, které vymezuje katastrální území Čelákovice, Sedlčánky a Záluží u Čelákovic v okrese Praha-východ a kraji Středočeském.

Městský úřad Čelákovice, jako pořizovatel příslušný k pořizování UP Čelákovic podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, v souladu s cíli a úkoly územního plánování uvedenými v § 18 a 19 stavebního zákona a citovaným usnesením, oznamuje občanům města Čelákovice, fyzickým nebo právnickým osobám, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území města Čelákovice, a orgánům veřejné správy, možnost podávání návrhů na pořízení územního plánu Čelákovic, resp. návrhů na provedení změn v území oproti platnému ÚPnSÚ Čelákovice, podle § 44 písm. b) až d) a § 46 odst. 1 stavebního zákona, a to ve lhůtě do 45 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce městského úřadu, tj. do 27. prosince 2012, ve stejné lhůtě muže každý uplatnit k pořízení UP Čelákovic své podněty. K návrhům a podnětům podaným no uvedené lhůtě nemusí byt přihlédnuto.
S dokumentací UPnSU Čelákovice, ve znění jeho změn, je možno se seznámit na Městském úřadu Čelákovice, odboru rozvoje města a dále v omezeném rozsahu také na internetových stránkách města Čelákovice, https://www.celakovice.cz, nebo výkonného pořizovatele PRISVICH, s.r.o., http://www.prisvich.cz.

UPOZORNĚNÍ

  1. Návrh musí obsahovat údaje stanovené v § 46 odst. 1 stavebního zákona, proto se doporučuje použití formuláře, který je k dispozici na městě, popř. na výše uvedených internetových stránkách.
  2. U návrhů může město podmínit jejich pořízení částečnou úhradou nákladů na zpracování a mapové podklady dle § 45 odst. 4 stavebního zákona.
  3. Návrhy a podněty se uplatňují písemně u pořizovatele, Městského úřadu Čelákovice, popř. v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle §37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Podněty musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu, zejména musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje, čeho se podnět týká a co se navrhuje.
15.6.2013 19:16:24 | přečteno 588x | tana
 
Město Čelákovice
load