ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Čestné občanství

STATUT ČESTNÉHO OBČANSTVÍ 
MĚSTA ČELÁKOVIC

I/10/2018

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Čestné občanství města Čelákovic (dále jen "Čestné občanství") je pocta, kterou uděluje Město Čelákovice fyzickým osobám v souladu s ustanovením § 36 odst. 1, § 84 odst. 2, písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon").

2. Čestný občan města Čelákovic (dále jen "Čestný občan") má právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva města Čelákovic (dále jen "Zastupitelstvo") svá stanoviska v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva.

Článek II. 
Udělování Čestného občanství

1. Čestné občanství je udělováno osobám, které se zvlášť významným způsobem zasloužily o rozvoj, prospěch a dobré jméno města Čelákovic. Čestné občanství není vázáno na státní občanství České republiky. 

2. Čestné občanství uděluje a odnímá město Čelákovice rozhodnutím Zastupitelstva. 

3. Atributy Čestného občanství (medaile z ryzího stříbra s otiskem pečetidla rychtářského práva primase Ježdíka z roku 1631 a pamětní list) předává starosta nebo jím pověřený člen Zastupitelstva. 

4. Čestný občan provede zápis do Pamětní knihy města Čelákovic.

5. Čestné občanství může být uděleno rovněž in memoriam.

Článek III. 
Předkládání a projednání návrhu

1. Návrh na udělení Čestného občanství podávají členové Zastupitelstva, Rada města a výbory, popřípadě občané dle § 16 odst. 2 písm. f) nebo podání podle písm. g) Zákona.

2. Návrh stvrzený podpisem navrhovatele musí být zaslán ve formě umožňující jednoznačnou identifikaci navrhovatele poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu Čelákovice, minimálně 30 dnů před zasedáním Zastupitelstva. 

Adresa pro doručení: Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, ID DS: fn6bxia.

Dnem podání se rozumí den osobního podání do podatelny Městského úřadu Čelákovice nebo den podání návrhu vlastníkovi poštovní licence (podací razítko pošty).

3. Návrh musí obsahovat podrobné zdůvodnění, v případě žijící osoby její souhlas s podáním návrhu a její identifikační údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, a-mailovou adresu a telefonní číslo.

V případě, že návrh podává více navrhovatelů, určí osobu pro jednání s městem Čelákovice s kontaktními údaji: jménem a příjmením, adresou trvalého pobytu, případně jinou adresou pro doručování, e-mailovou adresou a telefonním číslem. 

Návrh musí dále obsahovat souhlas navrhovatele a navrhované osoby se zpracováním a zveřejněním poskytnutých údajů včetně vyžádané foto a video dokumentace navrhované osoby, v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaje ("GDPR"), ve znění pozdějších předpisů. 

4. Starosta může ustavit k projednání návrhu pracovní skupinu.

Článek IV. 
Odejmutí Čestného občanství

1. Čestné občanství lze odejmout tomu, kdo se závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či právního řádu a není dále hoden této pocty.

2. O odejmutí Čestného občanství rozhoduje Zastupitelstvo na návrh jeho členů, Rady města a výborů, případně na žádost občanů dle § 16 odst. 2 písm. f) nebo podání podle písm. g) Zákona.

3. Návrh na odejmutí Čestného občanství musí obsahovat odůvodnění a dostupné identifikační údaje Čestného občana. 

Před odejmutím, s výjimkou odejmutí Čestného občanství posmrtně, musí být dána poctěnému občanovi příležitost k vyjádření jeho stanoviska. 

V případě, že návrh na odejmutí Čestnému občanství podává více navrhovatelů, určí osobu pro jednání s městem Čelákovice s kontaktními údaji: jménem a příjmením, adresou trvalého pobytu, případně jinou adresou pro doručování, e-mailovou adresou a telefonním číslem. 

4. Starosta může ustavit k projednání návrhu na odejmutí Čestného občanství pracovní skupinu. 

Článek V. 
Evidence Čestného občanství

Evidence Čestného občanství je vedena v Knize Čestného občanství města Čelákovic. V jednotlivých případech jsou vždy vedeny následující údaje:

  • titul, jméno, příjmení čestného občana;
  • údaje o udělení čestného titulu - datum rozhodnutí, orgán, číslo usnesení, zdůvodnění;
  • změny, doplnění významných údajů.

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení

1. Tento statut schválilo Zastupitelstvo města Čelákovic na svém zasedání dne 12. prosince 2018 usnesením č. 2/2018/6 a nabývá účinnosti dnem schválení.

2. Zrušuje se Statut Čestného občanství města Čelákovic schválený Zastupitelstvem města Čelákovic dne 25. dubna 2012.


Ing. Josef Pátek, starosta města
Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta I

 
Město Čelákovice
load