ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Vyhlášený program na podporu poskytovatelů sociálních služeb v roce 2023

MĚSTO ČELÁKOVICE

PROGRAM

pro poskytování dotací

NA PODPORU POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

v roce 2023

Čl. 1

Základní rámec dotačního programu

Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023 (dále jen „program“) je vydán v souladu s platnými právními předpisy, především zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále RPÚR), zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů.

Čl. 2

Účel dotace a důvody podpory stanoveného účelu

2.1
Účelem je spolufinancování činnosti žadatelů, kteří poskytují registrované sociální služby pro občany města Čelákovic, a to jak na jeho území, tak i mimo něj, vyjma příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice.

2.2

Program je zaměřen na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální, humanitární, zdravotní nebo v oblasti podporující volnočasové aktivity jinak znevýhodněných skupin spoluobčanů z důvodu cílené podpory města směřující k uchování a k vývoji komplexní sítě poskytovatelů sociálních služeb.

Pro účely tohoto programu se celoroční činností rozumí projekt.

2.3

Žadatel může podat na základě vyhlášeného Programu pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023 pouze jednu žádost.

Čl. 3

Finanční rámec dotačního programu

Finanční rámec udává základní přehled finančních možností a podmínek dotačního programu v roce 2023.

v tis. Kč

Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele

 

600

Maximální výše dotace

 

150

Čl. 4

Okruh způsobilých žadatelů

O dotaci může žádat jakákoliv fyzická či právnická osoba, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb ve smyslu ustanovení § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tito registrovaní poskytovatelé sociálních služeb dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytují podporované služby:

 • na území města Čelákovic;
 • občanům města Čelákovic, avšak mimo vlastní území města.

 

Čl. 5

Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu

Tento harmonogram je platný pro Program pro poskytování dotací

NA PODPORU POSKYTOVATELÚM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v roce 2023

.

Vyhlášení programu

 

28. 12. 2022

Příjem žádostí od

 

1. 2. 2023

Uzávěrka příjmu žádostí do

28. 2. 2023

Rozhodnutí o poskytnutí dotace do

30. 6. 2023

Realizace projektu od

1. 1. 2023

Ukončení realizace projektu do

31. 12. 2023

Předložení vyúčtování dotace a závěrečné zprávy do

29. 2. 2024

Čl. 6

Kritéria hodnocení žádostí

1.

Doručení žádosti v termínu (v případě doručení po termínu bude žádost automaticky vyřazena)

ANO / NE

2.

Řádně vyplněný formulář vč. příloh (viz čl. 7, bod 7.6)

ANO / NE

3.

Spolupráce žadatele s odborem pro občanské záležitosti MěÚ Čelákovice

ANO / NE

4.

Projekt je zpracován přehledně a úplně

ANO / NE

5.

Spolufinancování ze strany žadatele, napojení na jiné zdroje

ANO / NE

6.

Počet občanů z Čelákovic, kterým je podporovaná služba poskytována

7.

Řádně a v termínu doložené vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2022

ANO / NE

6.1

Žádosti dle dotačního programu města bude posuzovat komise pro bytové a sociální záležitosti.

Čl. 7

Podmínky pro poskytnutí dotace

7.1

Dotaci lze poskytnout i těm žadatelům, kteří jsou příjemci dotací z jiných dotačních programů či od jiných dalších subjektů.

7.2

Dotaci lze použít na výdaje, vždy v souladu s účelem dotace uvedeným v žádosti, za podmínek sjednaných ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené mezi poskytovatelem
a příjemcem.

7.3

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace poukáže příjemce zpět na účet poskytovatele, popřípadě vrátí do pokladny Městského úřadu Čelákovice nejpozději do 30 dnů po skončení projektu.

7.4

Příjemce dotace je povinen zajistit ve svém účetnictví vedení oddělené evidence související s realizací projektu. Originály dokladů prokazující využití dotace musí být viditelně označeny „Dotace města Čelákovic“.

7.5

Uznatelné náklady lze financovat z dotace poskytovatele za splnění těchto podmínek:

 • náklad vznikl příjemci v období realizace projektu;
 • náklad byl příjemcem uhrazen do 31. 12. 2023, případně do termínu uvedeného ve smlouvě;
 • náklad byl vynaložen v souladu s účelovým určením;
 • náklad byl vynaložen v souladu s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, rozpočtem projektu a podmínkami vyhlášeného dotačního programu.

Uznatelnými náklady jsou:

 • mzdové a personální náklady (přímo související se zajištěním projektu);
 • materiálové náklady (např. zdravotnický materiál, hygienické potřeby či pomůcky, kancelářské potřeby, pohonné hmoty aj.);
 • náklady na energie;
 • náklady na služby (služby spojené se zajištěním projektu, telefony, nájemné, jízdné, stravné aj.);
 • opravy a udržování (výhradně „neinvestiční“ náklady na opravy a údržbu);
 • drobný majetek (hmotný do 40 000 Kč, nehmotný do 60 000 Kč);
 • dlouhodobý majetek (hmotný nad 40 000 Kč, nehmotný nad 60 000 Kč).

Uznatelné cestovní náhrady jsou:

 • uplatňovány dle skutečné výše ceny za kilometr při použití dopravního prostředku dle § 157 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tato sazba základní náhrady se mění v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 • stravné v rámci cestovních náhrad je uznatelným nákladem maximálně do výše limitu dle § 151 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a příslušných prováděcích předpisů.

7.6

V případě neúplné žádosti nebo absence povinné přílohy je žadatel vyzván poskytovatelem k doplnění. Výzva je zaslána osobě, která je v žádosti uvedena jako kontaktní. Nedoplnění žádosti ve lhůtě 7 kalendářních dnů od výzvy k doplnění je důvodem k nevyhovění žádosti.
Lhůta běží ode dne doručení výzvy žadateli. Výzva se považuje za doručenou 3. pracovní den od jejího odeslání.

7.7

Příjemce dotace, který je plátcem daně podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nesmí hradit z poskytnuté dotace daň z přidané hodnoty, pokud má
u přijatých zdanitelných plnění nárok na odpočet daně v plné výši. 

7.8

Příjemce dotace nemůže přidělené finanční prostředky poskytnout jiné právnické či fyzické osobě, pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací účelu uvedeného v žádosti.

7.9

Příjemce, u něhož dojde v době plnění smlouvy k existenčním změnám (zánik, sloučení apod.), je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli a dohodnout vypořádání vztahu k rozpočtu poskytovatele.

7.10

Příjemce oznamuje poskytovateli každou změnu důležitou pro čerpání dotace a kontakt mezi smluvními stranami (změna statutárního zástupce, sídlo, kontaktní údaje apod.).

7.11

Pokud bude příjemce dotace veřejně prezentován, je příjemce dotace povinen vhodným a viditelným způsobem uvádět v informačních a dalších materiálech, na informačních tabulích a svých webových stránkách, pokud jsou zřízeny, údaj, že činnost příjemce je financována, popř. spolufinancována z peněžních prostředků města Čelákovic.

Příjemce doloží poskytovateli, na jeho žádost, způsob propagace.

7.12

Další podmínky a požadavky pro čerpání a účtování dotace může poskytovatel zahrnout do veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

7.13

Na poskytnutí dotace není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši.

Čl. 8

Náležitosti žádosti

8.1

Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu s § 10a odst. 3 RPÚR.

Žádost musí obsahovat:

 • název, sídlo a identifikační číslo žadatele (v případě fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele);
 • identifikaci osob zastupujících právnickou osobu s uvedením
 • právního důvodu zastoupení,
 • osob s podílem v této právnické osobě,

osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu;

 • požadovanou částku;
 • stručný popis projektu;
 • odůvodnění žádosti;
 • prohlášení o pravdivosti uvedených údajů;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů a jiných skutečností, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
 • prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Čelákovice a jeho příspěvkovým organizacím žádné závazky;

 • prohlášení, že žadatel není v konkurzním řízení;

 • prohlášení, že na majetek žadatele není uvalena exekuce;

 • prohlášení, že žadatel je / není žadatelem o podporu v režimu „de minimis“;

 • seznam případných příloh žádosti;
 • den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Přílohy žádosti:

 • výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb ve smyslu ustanovení § 78 a následujících zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 • kopie platného dokladu o existenci (aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku);
 • kopie dokladu o ustavení statutárního zástupce;
 • plná moc v případě, že je žadatel zastoupen;
 • doklad o zřízení bankovního účtu (je-li zřízen), jehož majitelem je žadatel;
 • zpráva o činnosti za rok 2022;
 • nákladový rozpočet projektu, výnosy/příjmy z projektu;
 • úplný výpis skutečných majitelů organizace.

Formuláře jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele www.celakovice.cz, případně jsou k vyzvednutí na odboru pro občanské záležitosti Městského úřadu Čelákovice.

8.2

Žadatel o dotaci odpovídá za pravdivost a přesnost údajů v žádosti i všech poskytnutých dokladech.

8.3

Žádost o programovou dotaci včetně příloh lze podat jedním z níže uvedených způsobů:

 • elektronicky z datové schránky žadatele do datové schránky města Čelákovic ID DS: fn6bxia podepsané uznávaným elektronickým podpisem;

 • v listinné podobě doručené osobně do podatelny Městského úřadu Čelákovice v jednom podepsaném originálu včetně příloh, s označením DOTACE + PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v roce 2023;

 • v listinné podobě doručené poštou.

 

 

Adresa pro podání: Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Dnem podání se rozumí den osobního podání na podatelnu Městského úřadu Čelákovice, den podání žádosti vlastníkovi poštovní licence (podací razítko pošty), nebo přijetím žádosti do datové schránky.

Žádostem o dotaci podaným po stanoveném termínu nebude vyhověno.

Čl. 9

Finanční vyúčtování dotace

9.1

Příjemce dotace předloží finanční vyúčtování dotace Městskému úřadu Čelákovice:

 • nejpozději do 29. 2. 2024.

 

9.2

Finanční vyúčtování dotace bude provedeno na formuláři Finanční vyúčtování dotace a předloženo společně se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu.

Přílohou finančního vyúčtování dotace budou kopie účetních dokladů prokazující jednotlivé oprávněné náklady – výdaje, kterými se prokazuje splnění daného účelu a bankovní výpisy, kterými se prokazuje časové použití poskytnutých prostředků.

Kopie jednotlivých účetních dokladů budou navazovat na nákladový rozpočet, budou řazeny v pořadí dle položek v nákladovém rozpočtu a budou označeny pořadovými čísly odpovídajícími pořadí, pod kterými jsou uvedeny ve formuláři Finanční vyúčtování dotace. Součet položek bude roven nebo nižší než poskytnutá dotace.

Veškeré doklady, kterými se dokládá finanční vyúčtování dotace, musí být vystaveny na příjemce dotace v souladu s veřejnoprávní smlouvou.

Kopie veškerých účetních dokladů musí být čitelné a nesmí se překrývat s dalšími doklady, jinak nebudou akceptovány.

V případě dokladů, které prokazují čerpání dotace v hotovosti nebo platební kartou, např. paragony, účtenky apod., na kterých zpravidla není uveden příjemce dotace, jako v případě daňového dokladu, je nutné tyto doklady doplnit např. výdajovými pokladními doklady, výpisy z účtů, účetními sestavami, které prokazují, že tyto doklady jsou evidovány u příjemce dotace. Příkaz k úhradě není dostatečným dokladem o uskutečněné platbě.

Součástí finančního vyúčtování dotace je Závěrečná zpráva o realizaci projektu. Ve zprávě bude uvedeno stručné zhodnocení projektu, tj. počet podpořených osob, výsledky činnosti podpořené dotací. Okolnosti, které ovlivňovaly realizaci projektu, zdůvodnění odchylek od původního projektu (např. jinou výší poskytnuté dotace), dosažení cílů projektu, přínosy projektu pro příjemce dotace, ale i pro občany Čelákovic a přehled publicity.

Čl. 10

Finanční kontrola

10.1

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní využití finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty – výdaj musí být přiměřený (musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým) a musí být vynaložen v souladu s následujícími principy (zásady 3E):

- hospodárnosti – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu nezbytných pro realizaci projektu;

- účelnosti – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu;

- efektivnosti – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu.

10.2

Příjemce dotace je povinen poskytovateli umožnit provedení předběžné, průběžné a následné veřejnosprávní kontroly. Veřejnosprávní kontrolu využití poskytnuté dotace vykonávají pověření zaměstnanci Městského úřadu Čelákovice.

10.3

Příjemce dotace je povinen poskytnout veškerou vyžádanou součinnost, včetně umožnění kontroly originálních účetních a dalších dokladů vztahujících se k předmětu kontroly dotace a dokladů týkajících se využití dotace, plnění účelu a dalších podmínek stanovených těmito zásadami a uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.

Čl. 11

Sankce

11.1

V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že příjemce dotace nepředloží příslušné finanční vyúčtování dotace ve stanoveném termínu, uloží poskytovatel dotace odvod ze skutečně čerpané dotace, ve výši:

- 2 % za prodlení v rozmezí 2. až 30. dne;

- 5 % za prodlení v rozmezí 31. až 60. dne;

- 100 % za prodlení nad 60 dnů.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

12.1

Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2023 vyhlásilo Zastupitelstvo města Čelákovic na svém zasedání dne 7. 12. 2022 usnesením č. 2/2022/3.3

12.2

Program bude zveřejněn dle ustanovení §10c RPÚR na úřední desce města Čelákovic způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti, a to po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. 

Čl. 13

Přílohy – vzory

13.1

Příloha č. 1 –ikona souboru Žádost o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 – ikona souboruNákladový rozpočet a výnosy/ příjmy z projektu

Příloha č. 3 – ikona souboruFinanční vyúčtování dotace

V Čelákovicích dne 8. 12. 2022

Ing. Josef Pátek, starosta Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta


3.1.2018 14:08:35 - aktualizováno 19.12.2022 9:59:48 | přečteno 1064x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load