ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Podzim - Pod Prerovskou cestou   web

Podzim - Pod Prerovskou cestou web

Dotace

 znak města

MĚSTO ČELÁKOVICE

VÝZVA

K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI 
Z ROZPOČTU MĚSTA ČELÁKOVIC PRO ROK 2021

 na účel určený žadatelem v žádosti
(dále „individuální dotace“)

I.
Úvodní ustanovení

  1. Město Čelákovice (dále „poskytovatel“) vyzývá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/5/2020 ze dne 15. 9. 2020, právnické i fyzické osoby (dále „žadatel“), především spolky, působící v oblasti sociálních a preventivních programů, ochrany životního prostředí, výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových a společensky prospěšných aktivit, které mají sídlo a vykonávají činnost na území města Čelákovic, k podávání žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2021, na účel určený žadatelem v žádosti. 
  2. Tato výzva není určena pro žadatele o veřejnou podporu v režimu de minimis a vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu. 

II.
Podmínky pro poskytování dotací

  1. Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu s § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic v souladu s § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Žádosti o individuální dotaci s účelem podpory celoroční činnosti budou poskytovatelem přijímány v období od 14. 12. 2020 do 15. 1. 2021. Ostatní individuální žádosti lze dle čl. 4, odst. 4.4 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/5/2020, podávat v průběhu celého roku, nejpozději však do 31. 10. 2021.
  3. Žádosti o individuální dotaci musí být doručeny poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu Čelákovice v jednom podepsaném originálu v listinné podobě včetně příloh.
  4. Adresa pro podání: Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

III.
Závěrečné ustanovení

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/5/2020, schválené Radou města usnesením č. 28/2020/6.2 dne 15. 9. 2020 a formulář žádosti včetně povinných příloh naleznou žadatelé o dotaci na internetových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz.

Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2021 na účel určený žadatelem v žádosti („individuální dotace“) byla schválena Radou města usnesením č. 35/2020/6.2 dne 10. 11. 2020.

V Čelákovicích dne 18. 11. 2020

                                                                                                         

Ing. Josef Pátek, starosta města


 
Město Čelákovice
load