Pokyny pro řádné čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté městem Čelákovice

Příjemce dotace odpovídá za hospodárné, efektivní a účelné použití prostředků a za jejich řádné (oddělené) sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy.

1. Příjemce dotace je povinen předložit finanční vyúčtování dotace se všemi příslušnými doklady na předepsaném formuláři v termínu stanoveném veřejnoprávní smlouvou. Rozhodující je datum dne doručení vyúčtování na podatelnu Městského úřadu Čelákovice. Formulář „Finanční vyúčtování dotace“ je k dispozici na webové stránce města Čelákovic www.celakovice.cz v sekci Město – Dotace – Formuláře pro poskytování dotací. V případě, že příjemce dotace obdržel dotaci na více projektů, musí být každý projekt vyúčtován samostatně. Ve formuláři budou uvedeny vyčerpané  a vrácené finance bez zaokrouhlení v haléřových částkách v korunách českých. Celkový součet výdajů musí být roven nebo nižší celkových plánovaných nákladů. Pokud je příjemce PLÁTCEM DPH, ve vyúčtování bude náklady s nárokem na odpočet daně uvádět v cenách bez DPH.
Vyplněný formulář bude vždy podepsán příjemcem dotace, popř. oprávněnou osobou a v případě používání razítka, opatřen razítkem příjemce. 

2. Kopie prokazující využití dotace musí být očíslovány, seřazeny vzestupně, musí být čitelné (jinak nebudou akceptovány) a musí být z nich zřejmý obsah. Ke každému výdaji musí být doložen doklad o jeho úhradě (bankovní výpis s označením příslušné transakce, výdajový pokladní doklad). Úhrada nákladů musí proběhnout v daném roce, kdy byla poskytnuta dotace. Na kopiích bankovních výpisů je příjemce dotace povinen vyznačit zřetelně částky hrazené z dotace. Uhrazené zálohové faktury musí být doloženy společně s konečnou (zúčtovací) fakturou. Účetní doklady, na jejichž základě příjemce dotaci čerpal, musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

Náležitosti účetních dokladů =

Veškeré účetní doklady (faktury, příjmové pokladní doklady, paragony apod.) musí znít výhradně na příjemce dotace. 
U výdajových pokladních dokladů (dále jen „VPD“) musí být řádně vyplněna identifikace výstavce. Organizace uvede název organizace, adresu a IČO. Fyzická osoba uvede jméno, příjmení a adresu svého trvalého pobytu. Dále se vyplní číslo VPD, ze dne, identifikace osoby, které je vypláceno – jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, případně číslo občanského průkazu, celkem Kč, slovy, účel výplaty, schválil, podpis příjemce a podpis pokladníka. 
Příjemce dotace má povinnost z důvodu průkaznosti označit ručně nebo otiskem razítka „Dotace města Čelákovic“ veškeré originální doklady uhrazené z poskytnuté dotace a teprve po řádném vyznačení vyhotovit jejich kopie. 

3. Mzdové náklady a zákonné odvody (sociální pojištění, zdravotní pojištění) – Jestliže součástí vyúčtování jsou také mzdové náklady, je nezbytné doložit pracovní smlouvy, roční mzdové listy zaměstnanců, tabulkový přehled těchto nákladů dle zaměstnanců v jednotlivých měsících, doklad o způsobu vyplacení (VPD, výpis z bankovního účtu) včetně dohod zaměstnanců o zasílání mzdy na osobní bankovní účet s uvedením jeho čísla. 

4. Cestovné – prokazuje se řádně vyplněným cestovním příkazem. Při použití veřejných hromadných prostředků musí být přiloženy kopie jízdenek, při použití osobního automobilu musí být přiložena kopie velkého technického průkazu a kopie dokladu  o nákupu PHM). V případě zapůjčení vozidla pro dopravu na vyúčtovávanou akci je třeba doložit dohodu o zapůjčení vozidla. Z technického průkazu musí být zřejmé, že příjemce dotace je vlastníkem nebo provozovatelem vozidla v době realizace projektu.

5. U dokladů za vstupné, ubytování, stravování apod. musí být přiložen jmenný seznam všech zúčastněných osob.

6. Nevyčerpané prostředky příjemce dotace odvede na bankovní účet města Čelákovic nebo vrátí v hotovosti do pokladny Městského úřadu Čelákovice – vrácení finančních prostředků je třeba doložit kopií o uskutečněné platbě k zajištění správné finanční operace, a to buď výpisem z bankovního účtu (v případě vrácení prostředků na účet), nebo kopií příjmového pokladního dokladu (v případě vrácení prostředků v hotovosti na pokladnu). Vratka musí být uvedena ve formuláři finančního vyúčtování. 

7. Povinnou přílohou k vyúčtování je závěrečná zpráva o realizaci projektu – popis postupu realizace, výstupy projekty, přínos projektu, celkové zhodnocení a propagační materiály související s projektem.

8. Nebude-li vyúčtování zpracováno podle těchto pokynů, nebude-li zasláno ve stanoveném termínu nebo nebudou-li nevyčerpané finanční prostředky vráceny ve stanoveném termínu, bude se postupovat dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a o změně některých souvisejících zákonů, neboť by se jednalo o porušení rozpočtové kázně. 

9. Dotace je veřejnou podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen podrobit se průběžné a následné kontrole podle tohoto zákona za účelem prověření dodržování podmínek smlouvy pro nakládání s poskytnutými finančními prostředky. Příjemce je povinen na požádání předložit kontrolnímu orgánu za účelem provedení kontroly veškeré účetní a potřebné dokumenty.

Zpracovala: Mgr. Šárka Letenská, DiS., interní auditorka
Dne 15. 1. 2021

ikona souboruPokyny pro řádné čerpání a vyúčtování dotace poskytnuté městem Čelákovice

Vytvořeno 19.1.2021 13:33:37 | přečteno 645x | Bc. Martin Chramosta
load