ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic od 1. 12. 2021

 znak města

MĚSTO ČELÁKOVICE

ZÁSADY
pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic
I/2/2021

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1.1

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic (dále „zásady“) upravují jednotný postup a podmínky poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic (dále „poskytovatel“) na stanovený účel právnickým i fyzickým osobám, především spolkům, působícím v oblasti sociálních a preventivních programů, ochrany životního prostředí, výchovy, vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových a společensky prospěšných aktivit (dále „vymezená oblast činností“), které mají sídlo a vykonávají činnost na území města Čelákovic. 

1.2
Zásady jsou vydány v souladu s platnými právními předpisy, především:

 • zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů.

1.3
Určení účelu dotace dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a platnost těchto zásad:
Řízení dle těchto zásad je určeno pro:

 • dotace na účel určený poskytovatelem v programu (dále „programová dotace“);
 • dotace na jiný účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“).

Řízení dle těchto zásad není určeno pro:

 • příspěvkové organizace a organizační složky zřízené městem Čelákovice, Městskou policii Čelákovice a obchodní společnosti s majetkovou účastí nebo podílem města Čelákovic v nich.

1.4
Dotace poskytnuté ve smyslu těchto zásad nezakládají veřejnou podporu v režimu de minimis a vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu.

Čl. 2
Vymezení pojmů

2.1
„Dotace“ jsou podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, peněžní prostředky poskytované z rozpočtu města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2.2
„Dotační program“ je tematická oblast vyhlášená Zastupitelstvem města Čelákovic. Obsahuje ucelený soubor priorit poskytovatele a stanovuje závazné cíle, které mají být s využitím dotace realizovány a v rámci termínu realizace dosaženy. Každý vyhlášený dotační program obsahuje konkrétní podmínky pro poskytnutí a použití dotace. 

2.3
„Účelové určení“ je vymezení cílů, které musí příjemce dosáhnout a splnit tak, jak byly definovány v žádosti a jejichž plnění bylo realizováno v souladu s obsahem žádosti, veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace, podmínkami vyhlášeného dotačního programu a těmito zásadami.

2.4
„Porušením rozpočtové kázně“ je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu města.

2.5
„Neoprávněné použití dotace“ je výdaj peněžních prostředků dotace na úhradu nákladu, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, zásadami, platnou veřejnoprávní smlouvou, vyhlášeným dotačním programem nebo se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byla dotace použita.

2.6
„Zadržení dotace“ je porušení povinnosti vrácení poskytnutých peněžních prostředků zpět na účet poskytovatele ve stanoveném termínu.

2.7
„Příslušný orgán města“ je Rada města Čelákovic nebo Zastupitelstvo města Čelákovic.

2.8
„Poskytovatel“ je město Čelákovice, se sídlem náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, které prostřednictvím příslušného orgánu města rozhoduje o finanční spoluúčasti na úhradě uznatelných nákladů projektu realizovaného příjemcem dotace v rámci programové nebo individuální dotace.

2.9
„Příjemce“ je žadatel, který obdržel od poskytovatele dotaci na realizaci svého projektu.

2.10
„Administrátor“ je osoba v rámci Městského úřadu Čelákovice pověřená poskytovatelem administrací dotačního řízení, komunikací s žadatelem, kontrolou předepsaných náležitostí žádostí a dokumentů předložených žadatelem, dle platných zásad.

2.11
„Projekt“ je soubor všech činností zahrnující jeho přípravu a realizaci. Tyto činnosti musí být vzájemně koordinované, řízené a časově omezené termínem realizace projektu a musí směřovat k naplnění všech cílů stanovených žadatelem v žádosti. Pro účely těchto zásad se projektem rozumí rovněž systematická a pravidelná celoroční činnost žadatele, jednorázové či časově vymezené akce v rámci kalendářního roku.

2.12
„Termínem zahájení projektu“ se rozumí první den, od kterého mohou:

 • příjemci začít realizovat projekt;
 • vznikat uznatelné náklady projektu;
 • být realizovány výdaje na úhradu uznatelných nákladů.

2.13
„Termínem ukončení projektu“ se rozumí poslední den, kdy:

 • příjemce realizuje činnosti spojené s projektem a současně mohou vznikat uznatelné náklady projektu a také mohou být realizovány výdaje na úhradu uznatelných nákladů.

2.14
„Termínem/dobou realizace projektu“ se rozumí období časově omezené termínem zahájení projektu a termínem ukončení projektu v daném kalendářním roce, případně do termínu uvedeného ve veřejnoprávní smlouvě.

2.15 
„Žádost“ je soubor písemných dokumentů předložených žadatelem za účelem získání dotace z rozpočtu poskytovatele.

2.16
„Poradní orgán Rady města“ se podílí na projednání návrhů na podporu žadatelů/projektů a navrhuje ke schválení výši dotace. Členy
a náhradníky jmenuje Rada města.
Z důvodu předejití střetu zájmů se nesmí člen poradního orgánu, který je zároveň žadatelem nebo členem žádajícího subjektu, zapojit do projednávání a rozhodování ve věci své žádosti.

2.17
„Finanční vyúčtování dotace“ je prokázání výdajů doklady o uskutečněných uznatelných výdajích souvisejících s realizací podporované činnosti. Finanční vyúčtování dotace obsahuje veškeré účetní doklady k prokázání čerpání dotace a Závěrečnou zprávu o realizaci projektu.

2.18
Finanční kontrola“ je veřejnosprávní kontrola v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

2.19
„Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu“ vymezuje termíny pro:

 • zveřejnění dotačního programu (nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí);
 • podání žádostí (od – do);
 • rozhodnutí o poskytnutí dotace;
 • realizace projektů (od – do);
 • finanční vyúčtování dotace a odevzdání Závěrečné zprávy o realizaci projektu;
 • zveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace vyšší než 50 000 Kč, a to na dobu nejméně 3 let.

2.20
„Zvláštní režim dotačního řízení“ upravuje harmonogram (vyhlášení) dotačního řízení a administraci žádostí o individuální dotaci.

Čl. 3
Podmínky pro poskytování dotací

3.1
Dotaci lze poskytnout na základě úplné žádosti předepsané poskytovatelem v souladu s § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele o dotaci, je-li žadatel fyzickou osobou a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno nebo je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno;
 • požadovanou částku;
 • účel, na který chce žadatel dotaci použít;
 • dobu, v níž má být dosaženo účelu;
 • odůvodnění žádosti v souladu s předpokladem využití požadovaných finančních prostředků;
 • je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení, osob s podílem v této právnické osobě, osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu;
 • prohlášení o pravdivosti uvedených údajů a souhlas se zveřejněním identifikačních údajů o své osobě (subjektu) a výši poskytnuté dotace v informačních kanálech poskytovatele;
 • souhlas se zpracováním osobních údajů a jiných skutečností, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
 • prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Čelákovice a jeho příspěvkovým organizacím žádné závazky, a že nevede soudní spory s městem Čelákovice ani s jím zřízenými organizacemi;
 • seznam případných příloh žádosti;
 • den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.

Přílohy žádosti očíslované, podepsané a opatřené datem:

Právnické osoby:

 • doklad o existenci (aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku);
 • plná moc v případě, že je žadatel zastoupen;
 • doklad o zřízení bankovního účtu (je-li zřízen), jehož majitelem je žadatel;
 • u sportovních subjektů přehled výsledků dosažených jednotlivými družstvy příslušného sportovního subjektu v předchozí dokončené sezóně;
 • zpráva o činnosti za předchozí kalendářní rok;
 • u sportovních subjektů jmenný seznam členů s rokem narození a místem trvalého pobytu;
 • nákladový rozpočet na projekt.

Fyzické osoby (u nezletilých žadatelů zákonný zástupce):

 • výpis z živnostenského rejstříku (jedná-li se o fyzickou osobu podnikající);
 • doklad o zřízení bankovního účtu (je-li zřízen), jehož majitelem je žadatel;
 • plná moc v případě, že je žadatel zastoupen;
 • informace o obdobných aktivitách v předchozím období;
 • nákladový rozpočet na projekt.

3.2
V případě neúplné žádosti nebo absence povinné přílohy je žadatel vyzván administrátorem k doplnění. Výzva je zaslána statutárnímu zástupci. Nedoplnění žádosti ve lhůtě 7 kalendářních dnů od výzvy k doplnění, je důvodem k nevyhovění žádosti. Lhůta běží ode dne doručení výzvy žadateli. Výzva se považuje za doručenou 3. pracovní den od jejího odeslání.

3.3
Právnická osoba sdružující více aktivit (sportovních oddílů) vystupuje v dotačním řízení jako jediný možný žadatel.

3.4
Příjemce dotace, který je plátcem daně podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nesmí hradit z poskytnuté dotace daň z přidané hodnoty, pokud má u přijatých zdanitelných plnění nárok na odpočet.

3.5
V případě, že příjemce v době trvání právního vztahu založeného veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace uvede údaje, které poskytovatele uvedou v omyl, může poskytovatel od smlouvy jednostranně odstoupit a příjemce je povinen přijatou dotaci vrátit na účet poskytovatele v plné výši do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení od veřejnoprávní smlouvy příjemci dotace.

3.6
Dotaci lze použít na výdaje, vždy v souladu s účelem dotace uvedeným v žádosti a za podmínek sjednaných ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem.
Žadatel může přizpůsobit čerpání dotace rozhodnutí poskytovatele o výši přidělené dotace s tím, že nesmí překročit horní hranici jednotlivých položek nákladového rozpočtu přiloženého ke své žádosti.

3.7
Uznatelný náklad projektu je náklad, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, za splnění těchto podmínek:

 • vznikl příjemci v období realizace projektu;
 • byl příjemcem uhrazen do 31. 12. daného roku, případně do termínu uvedeného ve veřejnoprávní smlouvě;
 • byl vynaložen v souladu s účelovým určením;
 • byl vynaložen v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, podmínkami vyhlášených dotačních programů, podmínkami těchto zásad.

Za uznatelný náklad jsou také považovány výdaje spojené s pořízením hmotného a nehmotného majetku dle jednotlivých projektů, a to za podmínky, že byl tento pořízený majetek v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání a splňuje všechny definované podmínky.

Uznatelné cestovní náhrady jsou:

 • uplatňovány dle skutečné výše ceny za kilometr při použití veřejného dopravního prostředku;
 • maximálně 8 Kč za kilometr při použití vlastní autobusové přepravy;
 • v ostatních případech použití motorových vozidel uplatňovány podle platných právních předpisů;
 • stravné v rámci cestovních náhrad je uznatelným nákladem maximálně do výše limitu dle § 151 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

3.8
Pokud podmínky dotačních programů pro daný rok a veřejnoprávní smlouva nestanoví jinak, neuznatelnými náklady jsou:

 • občerstvení určené k dalšímu prodeji;
 • nákupy tabákových výrobků a alkoholických nápojů;
 • telefonní poplatky;
 • mzdy a odměny funkcionářů, trenérů, rozhodčích a zaměstnanců příjemce, včetně příslušenství k nim;
 • odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku;
 • poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu (vyjma provozních nákladů – energie, teplo, voda, nájemné, služby spojené s nájmem);
 • poskytování úvěrů či půjček a návratných finančních výpomocí;
 • podnikatelská odměna a osobní spotřeba vlastníka účetní jednotky;
 • zákonné odvody do sociálního fondu a jiných fondů;
 • externě zajišťované administrativní služby a práce, poradenské služby, konzultace, auditorské služby;
 • úhrada směnek;
 • daně a dotace;
 • celní a správní poplatky, dovozní přirážky;
 • soudní poplatky, včetně nákladů soudních řízení;
 • závazky vůči společníkům a sdružení, včetně závazků z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů;
 • náklady příštích období;
 • tvorba kapitálových fondů;
 • úhrada ztráty z minulých let;
 • tvorba rezerv;
 • akontace leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem;
 • splácení bankovních úvěrů, bankovních poplatků, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí;
 • poskytování finančních darů;
 • pokuty, úroky z prodlení a penále, manka a škody;
 • převody podílů na výsledku hospodaření společníkům;
 • úhrada členského příspěvku;
 • úhrada supervize;
 • dárkové poukazy, vouchery.

V případě, že příslušný orgán města uzná v žádosti obsažené zdůvodnění neuznatelného nákladu jako možný uznatelný náklad, je tato skutečnost upravena ve veřejnoprávní smlouvě.

3.9
Příjemce dotace nemůže přidělené finanční prostředky poskytnout jiné právnické či fyzické osobě, pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací účelu uvedeného v žádosti.

3.10
Příjemce dotace je povinen zajistit ve svém účetnictví vedení oddělené evidence související s realizací projektu. Originály dokladů prokazující využití dotace musí být viditelně označeny „Dotace města Čelákovic“.

3.11
Na poskytnutí dotace není právní nárok a nemusí být poskytnuta v požadované výši.

3.12
Poskytovatel nevyhoví žádosti o dotaci, pokud žadatel nemá v den podání žádosti vyřízené závazky ve vztahu k městu nebo jím zřízeným organizacím.

3.13 
Stejně tak nevyhoví poskytovatel žádosti, pokud jsou vedeny soudní spory mezi poskytovatelem nebo jím zřízenými organizacemi a žadatelem.

3.14
Příjemce, u něhož dojde v době plnění smlouvy k existenčním změnám (zánik, sloučení, apod.), je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit druhé straně a dohodnout vypořádání vztahu k rozpočtu města.

3.15
Příjemce oznamuje poskytovateli změnu právní formy, statutárního zástupce, sídla, kontaktních údajů apod.

3.16
Pokud bude projekt příjemce dotace veřejně prezentován, je příjemce dotace povinen vhodným a viditelným způsobem uvádět v informačních a dalších materiálech, na informačních tabulích a svých webových stránkách, pokud jsou zřízeny, údaj, že činnost příjemce je financována, popř. spolufinancována z prostředků města Čelákovic.

3.17
Aktuální formuláře k dotačnímu řízení (žádost, nákladový rozpočet, finanční vyúčtování dotace a další) jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele www.celakovice.cz/cs/mesto/dotace/, v sekci Formuláře.

3.18
Další podmínky a požadavky pro čerpání a účtování dotace může poskytovatel zahrnout do veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Čl. 4
Postup při dotačním řízení

4.1
Poskytovatel poskytuje dotaci vždy prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouvu o poskytnutí dotace (včetně dodatků) zveřejní poskytovatel na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne jejího zveřejnění.
Nezveřejňují se uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace do výše 50 000 Kč. Obsahuje-li smlouva nebo její dodatky informace, které jsou podle zvláštního právního předpisu vyloučeny ze zpřístupnění, zveřejní se smlouvy nebo její dodatky bez informací vyloučených ze zpřístupnění, včetně uvedení důvodu vyloučení.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace obsahuje alespoň:

 • název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace;
 • jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, je-li příjemce dotace fyzickou osobou,
 • a je-li fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno nebo, je-li příjemce dotace právnickou osobou, název, popřípadě obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno;
 • číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace nebo jakým způsobem budou prostředky poskytnuty;
 • poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace poskytnuta, u dotace, která není poskytována jednorázově, výši jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich poskytnutí;
 • účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny;
 • dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo;
 • podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit;
 • případně další podmínky související s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty;
 • dobu pro předložení finančního vyúčtování dotace a číslo účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky vráceny;
 • je-li příjemcem dotace právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací;
 • den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy.     

4.2
Poskytovatel poskytuje dotace ve vymezených oblastech činností na realizaci projektů právnickým osobám, fyzickým osobám podnikajícím a fyzickým osobám nepodnikajícím.

4.3
Programová dotace (§ 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňující dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty stanovené pro podání žádosti. Program se zveřejní nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění. 

Program obsahuje:

 • účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty;
 • důvody podpory stanoveného účelu;
 • předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na podporu stanoveného účelu;
 • maximální výši dotace v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace;
 • okruh způsobilých žadatelů;
 • lhůtu pro podání žádosti;
 • kritéria pro hodnocení žádosti;
 • lhůtu pro rozhodnutí o žádosti;
 • podmínky pro poskytnutí dotace;
 • vzor žádosti, případně obsah příloh.

V rámci jednoho vyhlášeného programu podává žadatel pouze jednu žádost o dotaci. V případě, že žadatel podá v rámci jednoho vyhlášeného programu více žádostí, nebude všem těmto žádostem vyhověno.

Žádosti o programovou dotaci musí být doručeny poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu Čelákovice v jednom podepsaném originálu v listinné podobě včetně příloh. Přílohy musí být očíslované, opatřené datem a podpisem zákonného zástupce.

Adresa pro podání: Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Dnem podání se rozumí den osobního podání na podatelnu Městského úřadu Čelákovice nebo den podání žádosti vlastníkovi poštovní licence (podací razítko pošty). Žádosti o dotaci podané po stanoveném termínu nebude vyhověno.

4.4
Individuální dotace
Žadatel určí účel dotace ve své žádosti na základě své aktuální potřeby.

Na individuální dotace se nevztahuje § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o individuální dotaci lze podat v průběhu kalendářního roku, nejpozději však do 31. 10. daného roku.

Poskytovatel může ve zvláštním režimu dotačního řízení vyzvat k podávání žádostí o individuální dotaci. Ve výzvě stanoví harmonogram a podmínky dotačního řízení.

Žádost o individuální dotaci nelze podat na účel shodný s vyhlášeným programem.

Žádost o individuální dotaci musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu Čelákovice v jednom podepsaném originálu v listinné podobě včetně příloh. Přílohy musí být očíslované, opatřené datem a podpisem zákonného zástupce.

Adresa pro podání: Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Dnem podání se rozumí den osobního podání na podatelnu Městského úřadu Čelákovice nebo den podání žádosti vlastníkovi poštovní licence (podací razítko pošty).

4.5
Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce do 30 dnů od podpisu veřejnoprávnísmlouvy. V mimořádných případech je možné provést výplatu pokladnou Městského úřadu Čelákovice, maximálně však do výše 30 000 Kč.

4.6
Ke každé žádosti o dotaci je nutno doložit vždy všechny povinné přílohy žádosti.

4.7
Všechny došlé žádosti včetně příloh se archivují v archivu poskytovatele a žadatelům se nevracejí.

Čl. 5
Posouzení žádostí o přidělení dotace

5.1
Žádosti o dotaci podané na základě vyhlášených dotačních programů a žádosti podané na základě výzvy ve zvláštním režimu dotačního řízení, projedná poradní orgán Rady města a doporučí příslušnému orgánu města seznam projektů s výší dotace ke schválení.
Hodnocení žádostí poradním orgánem Rady města bude provedeno s přihlédnutím k důvěryhodnosti žadatele, veřejnému zájmu, zásadám 3E (viz bod 7.1) a kvalitě zpracování žádosti včetně příloh.
Metodika zpracování návrhu podpory projektů je v kompetenci poradního orgánu Rady města.Kritéria pro hodnocení žádostí podaných na základě vyhlášených dotačních programů jsou součástí těchto programů ve smyslu § 10c písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2
Poskytování dotací vyšších než 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí schvaluje dle ustanovení § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo města, ostatní Rada města.

Čl. 6
Finanční vyúčtování dotace

6.1
Při posuzování správnosti finančního vyúčtování poskytnuté dotace se postupuje podle ustanovení uvedených ve veřejnoprávní smlouvě a v těchto zásadách

6.2
Příjemce dotace předloží finanční vyúčtování dotace v listinné podobě na podatelnu Městského úřadu Čelákovice:

 • nejpozději do posledního dne měsíce února následujícího roku, pokud byla individuální dotace projednána ve zvláštním režimu dotačního řízení;
 • do 30 dnů po skončení realizace projektu.

6.3
Finanční vyúčtování dotace bude provedeno na formuláři Finanční vyúčtování dotace a předloženo společně se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu.
Přílohou finančního vyúčtování dotace budou kopie účetních dokladů prokazující jednotlivé oprávněné náklady – výdaje, kterými se prokazuje splnění daného účelu a bankovní výpisy, kterými se prokazuje časové použití poskytnutých prostředků.
Kopie jednotlivých účetních dokladů budou navazovat na nákladový rozpočet, budou řazeny v pořadí dle položek v nákladovém rozpočtu a budou označeny pořadovými čísly odpovídajícími pořadí, pod kterými jsou uvedeny ve formuláři Finanční vyúčtování dotace. Součet položek bude roven nebo nižší než poskytnutá dotace.
Veškeré doklady, kterými se dokládá finanční vyúčtování dotace, musí být vystaveny na příjemce dotace v souladu s veřejnoprávní smlouvou.
Kopie veškerých účetních dokladů musí být čitelné a nesmí se překrývat s dalšími doklady, jinak nebudou akceptovány.
V případě dokladů, které prokazují čerpání dotace v hotovosti nebo platební kartou, např. paragony, účtenky apod., na kterých zpravidla není uveden příjemce dotace jako v případě daňového dokladu, je nutné tyto doklady doplnit např. výdajovými pokladními doklady, výpisy z účtů, účetními sestavami, které prokazují, že tyto doklady jsou evidovány u příjemce dotace. Příkaz k úhradě není dostatečným dokladem o uskutečněné platbě.
Součástí finančního vyúčtování dotace je Závěrečná zpráva o realizaci projektu, která bude navazovat na předchozí finanční vyúčtování dotace, tj. pouze na výši poskytnutých prostředků. Ve zprávě bude uvedeno stručné zhodnocení projektu, tj. počet podpořených osob, výsledky činnosti podpořené dotací. Okolnosti, které ovlivňovaly realizaci projektu, zdůvodnění odchylek od původního projektu (např. jinou výší poskytnuté dotace), dosažení cílů projektu, přínosy projektu pro příjemce dotace, ale i pro občany Čelákovic a přehled publicity.

6.4
Nevyčerpané finanční prostředky z dotace poukáže příjemce zpět na účet poskytovatele, popřípadě vrátí do pokladny Městského úřadu Čelákovice, nejpozději do 30 dnů po skončení projektu a tuto skutečnost sdělí písemně poskytovateli.

Čl. 7
Finanční kontrola

7.1
Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní využití finančních prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty – výdaj musí být přiměřený (musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým) a musí být vynaložen v souladu s následujícími principy (zásady 3E):
- hospodárnosti – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu nezbytných pro realizaci projektu;
- účelnosti – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu;
- efektivnosti – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu.

7.2
Příjemce dotace je povinen poskytovateli umožnit provedení předběžné, průběžné a následné veřejnosprávní kontroly. Veřejnosprávní kontrolu využití poskytnuté dotace vykonávají pověření zaměstnanci Městského úřadu Čelákovice.

7.3
Příjemce dotace je povinen poskytnout veškerou vyžádanou součinnost, včetně umožnění kontroly originálních účetních a dalších dokladů vztahujících se k předmětu kontroly dotace a dokladů týkajících se využití dotace, plnění účelu a dalších podmínek stanovených těmito zásadami a uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.

Čl. 8
Sankce

8.1
V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že příjemce dotace nepředloží příslušné finanční vyúčtování dotace ve stanoveném termínu, uloží poskytovatel dotace odvod ze skutečně čerpané dotace, ve výši:
- 2 % za prodlení v rozmezí 2. až 30. dne;
- 5 % za prodlení v rozmezí 31. až 60. dne;
- 100 % za prodlení nad 60 dnů.

Čl. 9
Přechodná a závěrečná ustanovení

9.1
Tyto zásady schválila Rada města Čelákovic na své schůzi dne 24. 8. 2021 usnesením č. 17/2021/6.2 a nabývají účinnosti dne 1. 12. 2021.

9.2
Zrušují se Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/5/2020 ke dni 30. 11. 2021 svýjimkou čl. 6 – Finanční vyúčtování dotace, jehož platnost pro dotace vyplacené v roce 2021 končí uzavřením dotačního řízení roku 2021.  

 

V Čelákovicích dne 24. 8. 2021Ing. Josef Pátek,  starosta

Ing. Petr Studnička, PhD.,  místostarosta I


17.9.2021 8:50:32 | přečteno 572x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load