ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

ATELIER M1 ARCHITEKTI, s. r. o.

VOLNÉ ZOBRAZENÍ 02

Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, spolupráce: Ing. arch. Pavel Mahdal

Urbanismus

Dům v pásu zeleně

Stavební parcela pro Dům seniorů se nachází uvnitř pásu zeleně a zahrádek okolo podzemí vedeného Čelákovického potoka. Toto území je po obvodu lemováno souvislou zástavbou v ulicích Kostelní a Na Hrádku. Zelený pás okolo potoka dnes není průchozí, je však reálné skrz něj vést pěší trasu od nám. 15. Května na jihu přes park u Tvrze okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie až ke zdymadlu na Labi.
Dům seniorů tedy svou polohou v zeleni a zahrádkách uvnitř zástavby není městským domem, jenž by formoval ulici ale spíše solitérem v zeleni.
Snažili jsme se proto pro dům najít takovou formu hmoty a výrazu, která by vůči okolním stavbám působila měkce a zároveň reagovala na soudkovitý tvar parcely. Pro umístění a tvar hmoty je také zásadní dodržení předepsaného odstupu, minimálně rovného výšce budovy od všech okolních staveb.
Vzhledem k tomu, že pro Dům seniorů je ze své podstaty objektem, sdružujícím komunitu seniorů, jenž by měl svým uspořádáním napomáhat setkávání, navrhli jsme dům zalomeného tvaru, jenž svým prohnutím rámuje společný prostor - náměstíčko se stromy a lavičkami. Dům je jako pokrčená dlaň, obklopující náměstíčko se seniory spočívajícími na lavičkách pod lipami.
Prohnutý tvar hmoty zároveň reaguje na soudkovitý tvar parcely - prohnutí parcely a prohnutí domu proti sobě tvoří prostor zahrady zaobleného tvaru. Na rozdíl od hmoty přímé tak dům seniorů vytváří předprostor, jenž má těžiště a střed.
Soulad s územním plánem: "Pro lokalitu Za Kovárnou jsou závazné pouze podlažnost fronty do náměstí bez výškové dominanty, tj. 4. a 5. nadzemní podlaží bude ustupující na 2/3 hmoty. Obytná funkce může převažovat v polyfunkčním uspořádání objektu."
Stavba je navržena jako klidná horizontální hmota se 4 nadzemními podlažími a pátým ustupujícím na 2/3 hmoty.
Uspořádání navazujícího parteru včetně řešení dopravy v klidu:
Parter objektu by měl být v maximální míře parkový a pobytový, nad zatrubněným potokem by měla od severu k jihu procházet pěší trasa, která bude tečovat parkový předprostor seniorského domu. Pro zapojení seniorů do života města je dobré, že okolo parčíku před domem budou procházet do parku u kostela obyvatelé všech věkových kategorií. Stávající parkování na parcele bude částečně nahrazeno parkovištěm v suterénu seniorského domu v kombinaci s potřebným množstvím parkovacích míst nutných pro provoz domu. Přístup skrz pozemek k parcele č. 165 a 164/ je zachován (doporučujeme zatravněnou dlažbu). Vjezd do suterénu je na jižní fasádě domu rampou - co nejblíže ke komunikaci.
Vazba na DPS Kostelní: nový seniorský dům navazuje přímo střední halou na průchod k DPS Kostelní.

Dům Architektonické řešení, funkční skladba a provoz

charakter domu a obytné venkovní prostředí: cílem je přirozené propojení domu seniorů s parkovými a zahradními plochami okolo. Stavba je dle zadání navržena pro 70-90 spoluočanů pokročilého věku.
Souhlasíme s doporučenou skladbou bytů jednolůžkových a dvojlůžkových v poměru 5.1 v kapacitě do 70 lůžek. S tím, že tento poměr lze i v budoucnu upravovat spojováním nebo dělením konstrukčních modulů šířky 4,0 m až 4,7 m.

V přízemí (1NP) jsou soustředěny společenské funkce a denní stacionář:

 • denní centrum a stacionář
 • společenská část (jídelna, sál, foyer, kaple, dílny, odpočívárny, knihovna-mediatéka)
 • hospodářská část (příprava a výdejna jídla, prádelna)
 • ambulantní pečovatelská služba
 • ošetřovatelská služba
 • aktivační terapie
 • volno časové aktivity - "Klub důchodců"
 • služby lékaře
V suterénu (1PP) je navrženo:
 • parkování (pro potřeby seniorského domu i jako náhrada zabraných míst na parkovišti)
 • technologické zázemí (kotelna, odpadové hospodářství, sklady, hlavní uzávěr vody atd.)
V typických nadzemních podlažích (2NP, 3NP, 4NP) jsou navrženy obytné jednotky:
 • bydlení seniorů
 • bydlení seniorů v režimu odlehčovací služby
 • bydlení seniorů v režimu domácího hospice (mobilního)
Nadzemní podlaží jsou řešena jako bezbariérová usnadňující pohyb a orientaci osobám s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením a osobám pokročilého věku. Vertikální komunikace (schodiště, rampy) jsou doplněny osobním a nákladním výtahem.
Horizontální a vertikální komunikace umožní obyvatelům domu korzovat domem a spočinout ve společenských zákoutích s možnostmi denních aktivit (dílna, knihovna, sezení), jež jsou navrženy na obou koncích chodeb v každém podlaží. Na všechny obytné jednotky navazuje exteriér - senioři mohou část dne, i když se nebudou moci dobře pohybovat trávit na balkoně, pečovat o své květiny nebo se slunit.

V ustupujícím podlaží (5NP) jsou navrženy prostornější obytné jednotky s většími terasami pro vitálnější seniory s dlouhodobějším pobytem nebo páry.

Architektonické řešení stavby: dům má výraz civilní, pobytový, usiluje spíše o docílení klidného a příjemného životního prostoru seniorů v zeleni, nežli o architektonické gesto. Důraz je kladen na dostatek prostorů, kde se mohou senioři setkávat, v exteriéru i interiéru.
Atelier M1 architekti

VOLNÉ ZOBRAZENÍ 03

VOLNÉ ZOBRAZENÍ 03

 
VOLNÉ ZOBRAZENÍ 01

VOLNÉ ZOBRAZENÍ 01

 
VOLNÉ ZOBRAZENÍ 02

VOLNÉ ZOBRAZENÍ 02

 
ZAKRES DO FOTOGRAFIE

ZAKRES DO FOTOGRAFIE

 
325 SITUACE

325 SITUACE

 
325 1  titulní strana

325 1 titulní strana

 
325 2  Koncept

325 2 Koncept

 
325 3  tabulková část

325 3 tabulková část

 
325 4  situace širších vztahů

325 4 situace širších vztahů

 
325 5  situace¨návaznosti na okolí

325 5 situace¨návaznosti na okolí

 
326 6  parter  přízemí

326 6 parter přízemí

 
326 7  typické podlaží

326 7 typické podlaží

 
326 8  suterén

326 8 suterén

 
326 9 řez

326 9 řez

 
326 10  pohled na čelní fasádu

326 10 pohled na čelní fasádu

 
326 11  vizualizace

326 11 vizualizace

 
326 12  nadhled

326 12 nadhled

 
326 13  vizualizace 2

326 13 vizualizace 2

 
326 14  vizualizace 3

326 14 vizualizace 3

 
326 15  dům park

326 15 dům park

 
 
14.9.2017 13:46:35 | přečteno 937x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load