ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

ING. ARCH. ONDŘEJ VOJTÍŠEK

Visualization 2

Ing. arch. Vojtěch Slavík, Ing. arch. Jindřich Ševčík, Ing. arch. Jan Trávníček, Ing. arch. Ondřej Vojtíšek

Motto: "Čelákovice - místo (město) pro život."

Město není těsto! /Lokalita/

Město Čelákovice je jedinečné svou polohou v krajině, blízkostí tepny Labe, dostupností hlavnímu městu. Historická urbánní struktura sídla je v mapě města patrná dodnes, a i přes staletí vývoje je stále čitelná i z pohledu návštěvníka či obyvatele (uživatele) města. V plánu města existují územní rezervy menších i větších velikostí. Jednou z nich je samotná lokalita Za Kovárnou. Místo je to zajímavé hned z několika pohledů. Přestože je území vedeno jako rezerva, tak nyní má své využití (nárazové parkování). Ač se nachází v samotném centru města, tak není intenzivně využito (zastavěno). I když je situováno v historickém otisku stopy Čelákovického potoka, tak o něm vůbec nevíme. Se všemi zmíněnými vlastnostmi je potřeba pracovat, rozkrýt možnosti řešení, najít pozitiva a postavit na nich koncept Domu.

Vstříc městu, vodě, krajině! /Urbanismus a Architektura/

Blízkost městotvorných dějů je niterná. Ruch města z náměstí kvapně střídá klidný život dvorečků a zahrad. Intuitivním pohybem vstříc nejstarší části města, Hrádku, vnímáme střídající se sekvence městských až krajinných obrazů. Vstříc kostelní věži, podél kompaktní srostlice mlýna a muzea se přesouváme podél náhonu až k stoicky klidné hladině Labe v pozadí s rovinou Polabí. Umístění Domu v samém středu města není náhodné. Stavbu nelze chápat jako objekt na zelené louce, nýbrž jako chybějící kámen mozaiky v urbanismu městského jádra. Přijetím tohoto faktu nám odkrývá potenciál místa. Blízkost městských parků a energie vody je potřeba podpořit novým propojením vložením pohodlné! spojnice (cesty) z náměstí do parku Na Hrádku podél meandru Čelákovického potoka, který částečně odkrýváme. Vznikající otázky provozní, dopravní a funkční jdou ruku v ruce s uspořádáním a situováním provozu Domu. Převažující podélná orientace hmoty umožňuje pohodlné rozmístění bytových jednotek a jasnou organizaci vnitřního provozu. Objem domu je lapidárním zhmotněním požadavků a představ zadavatele, uzpůsobená místním podmínkám a vytesaná do své podoby tak, aby hotové okolní město propojovala, aktivovala a zabydlela. Samotná architektura nového vloženého domu neumí ani nechce konkurovat, bude doplňovat. Bude mediátorem probíhajících dějů a životů. Bude zajišťovat plnohodnotný servis hlavně svým uživatelům/obyvatelům, ale i návštěvníkům.

Terénní úpravu pozemku využíváme pro plnohodnotné patro. Vznikající dvě podlaží mají vždy přímou vazbu na exterier, je tedy možné z obou úrovní vystoupit bezbarierově. Vysunutím provozu restaurace/jídelny mimo hlavní hmotu využívá terenního zlomu pozemku, nezabírá místo, naopak uvolňuje část podlaží pro kryté loubí s možností posezení při nepříznivém počasí. V přízemí využíváme tento prostor (střechu) pro zahradu denního stacionáře. Výsledkem je tedy zvětšení celkové kapacity Domu, při zachování vazby na přilehlý terén, je docíleno využití skrytého potenciálu místa/pozemku.

V hmotovém řešení neuplatňujeme 5.NP s ohledem na mikrourbanismus místa se specifickou zástavbou převážně přízemních domů. Dalším důvodem neměrná investice do jedné jednotky vzhledem k celku. 

Provoz, náplň, přesah! /Stavební program/

Základním kamenem stavebního programu je samozřejmě bydlení seniorů. Skladba bytových jednotek je rozmístěna v přízemí - byty s asistencí (hospic, odlehčovací byty) + provozně navazující (přístupná z ulice) ordinace lékařů a dále stacionář včetně denního centra. Dále je bydlení seniorů rozmístěno ve třech nadzemních podlažích (byty zvláštního určení). Dům nabízí byty jednopokojové s hygienickým zázemím s možností umístění kuchyňské linky. Bude na konkrétních obyvatelích, zda-li si byt zařídí dle svého (vybaví si ho vlastním nábytkem, na který jsou celý život zvyklí, např. kredenc lenošku či divánek) nebo budou využívat služeb Domu, tj. nebudou si chtít (moci) vařit a budou navštěvovat jídelnu. Stavební program pamatuje také na dvoupokojové byty s lodžií např. pro seniorské páry umístěné na nároží orientovaném k náměstí nebo v ustupujícím podlaží s možností pobývat na venkovních střešních terasách a užívat si nadhledu v centru města.

Hlavní společenská část domu je situována v podlaží na spodní úrovni venkovního terénu. Samozřejmý je navazující bezbarierový přesah interieru do zahrady. Ustoupením tohoto podlaží vzniká kryté loubí, v kterém je možné nastoupit na korzo do pobytové zahrady. Zahradu lze chápat jako místo potkávání seniorů mezi sebou, uzpůsobeno je k trávení volného času s návštěvami. Místo je zapojeno do fungování města tím způsobem, že vytváří důležitý nástupní bod na ose náměstí - Hrádek. Toto nové propojení je bonusem k Domu samotnému, je výhodou, příležitostí.

Společenská hala v Domě je navržena jako velkorysý univerzální prostor skýtající v sobě možnosti čítárny s knihovnou, klidovou zónou, předprostorem venkovní zahrady, ale i reprezentativním vstupem do víceúčelového sálu, dílen, či dalších doplňujících provozů komunity místních seniorů.

Restaurace/jídelna uzpůsobená potřebám seniorů - snídaně/obědy/večeře s možností donášky jídla na pokoj je otevřena nejen obyvatelům domu, ale vítá kolemjdoucí občany města či náhodné turisty. Aktivuje specifický život v domě seniorů, doplňuje každodenní program o besedy, čtení, promítání či jiné zájmové akce. Není provozem od.do, je rovnocenným partnerem v službách lidem, kteří je potřebují pro radost z každého dne, pro potěchu hlavně duše, ale i těla.

"Proti věku není léku" (staré české přísloví). /Resumé/

Předkládáme městu Čelákovice návrh domu, který bude městotvorný, funkční a plný života. Bude navazujícím stavebním kamenem velmi aktuální otázky dostupné péče o seniory ve městě. Jak řekl J. W. Goethe: "Zestárnout není umění, umění je to snést." Není možné tedy čekat, až se tak stane, musíme výt s tímto vědomím připraveni na život ve stáří a umožnit nejen sami sobě, ale hlavně všem kolem nás jen to nejlepší!

Ing. arch. Ondřej Vojtíšek

159 schéma

159 schéma

 
Visualization 2

Visualization 2

 
Visualization 3

Visualization 3

 
159 0  titulní strana

159 0 titulní strana

 
159 1  popis návrhu

159 1 popis návrhu

 
159 2  tabulková část

159 2 tabulková část

 
159 3  historická mapa

159 3 historická mapa

 
159 4  katastrální mapa

159 4 katastrální mapa

 
159 5  funkční vztahy

159 5 funkční vztahy

 
159 6 situace

159 6 situace

 
159 7  hmotové řešení

159 7 hmotové řešení

 
159 8  1 PP a 1 NP

159 8 1 PP a 1 NP

 
159 9  2 NP  4 NP

159 9 2 NP 4 NP

 
159 10  typická jednotka

159 10 typická jednotka

 
159 11  řez

159 11 řez

 
159 12  zákres do fotografie

159 12 zákres do fotografie

 
159 13  dvůr

159 13 dvůr

 
159 14  vizualizace

159 14 vizualizace

 
 
14.9.2017 12:22:52 | přečteno 632x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load