ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI, s. r. o.

789 6 zákres do fotografie

Ing. arch. Veronika Bukáčková, Ing. arch. Ludvík Seko, Ing. arch. Jan Schindler


Urbanistická koncepce

urbanistická koncepce, obrázek se otevře v novém okněObjekt je situován v klidné části města Čelákovice, v lokalitě zvané "Za Kovárnou". V současné době pozemek zcela neprůchodný a slouží jako parkovací plocha a hřiště. Hlavní vizí nového uspořádání území je jeho zpřístupnění a zapojení do organismu města. Propojení centra města s historickým areálem Čelákovické tvrze, ale také integrace života seniorů do života ve městě.

Území je z jihu vymezeno ulicí Za Kovárnou a na ní se napojující obslužnou komunikací vedenou po východní hraně pozemku. Ze severu parcela těsně přiléhá k zahradě sousedního pozemku a západní linii vymezuje zatrubněný potok. Pozemek je tak svým okolím velmi jasně definován do nepravidelného tvaru. Tři nově navržené hmoty se společným parterem tento tvar kopírují a zároveň ponechávají po celém obvodu pěší koridor, který tak umožní maximální navázání na okolí celé lokality. Parter budovy, vyplněn společenskými prostory, je do tohoto koridoru značně otevřený, umožňuje tak jeho uživatelům velmi blízký kontakt s vnějším prostranstvím i bez větší fyzické námahy. V zadní části areálu směrem do okolních zahrad se nachází zelený dvůr, tvořící klidný protipól otevřeného předprostoru domu. Dvůr je od okolních zahrad oddělen dřevěným chodníkem/mostkem tvořícím spojení cest na severní hraně. Po východní hraně je ponechána stávající komunikace a na západní hraně bude vybudována komunikace nová, počítající s překrytím zatrubněného potoka dřevěnou konstrukcí.

Na společném parteru jsou osazeny tři hmoty - tři domy - zastřešené klasickou sedlovou střechou, která je pro okolní zástavbu charakteristická. Jejich výška je definována jejich funkcí a návazností na okolí. Nejnižší, společenský dům, reaguje na nízkou zástavbu na západě a jeho významnost v celé kompozici zdůrazňuje odlišné materiálové provedení. Obklopují ho dva bytové domy, o čtyřech a pěti nadzemních podlažích. Podlažnost stoupá směrem do parku, kde objekty nestíní okolním budovám. Hmoty domů mezi sebou svírají prostor střešní zahrady, ten se rozšiřuje směrem do středu a je tak odcloněn od okolí.

Funkční řešení

funkční řešení 1, obrázek se otevře v novém okněCelý objekt je funkčně rozdělen na společenské a soukromé části. Jejich společným uzlem je hlavní hala v parteru, v té se setkávají uživatelé domu s jejich návštěvami veřejností i s veřejností využívající další funkce objektu. Významným prostorem je společenský dům, ten tvoří funkci jídelny i shromažďovacího prostoru obyvatel domu. Přesahuje do druhého podlaží, kde se napojuje na střešní zahradu. Další prostory obklopující centrální halu jsou určeny i pro širší veřejnost. V jižní části, zcela otevřen do prostranství před domem, je situován Klub důchodců - multifunkční prostor sloužící jako dílny či přednášková místnost. Na opačném konci domu je umístěn prostor určený pro pohybové aktivity či rehabilitace, ten je naopak otevřen do zeleného dvora a umožňuje propojení se zahradou. Přiléhá k němu samostatné sociální zázemí, pro užívání veřejností. Naproti tělocvičně je situováno klidné zákoutí knihovny. Parter severního objektu tvoří prostory ordinace lékaře a obslužné prostory domu. Směrem do zahrady jsou v této části umístěny obytné jednotky pro návštěvníky denního stacionáře, těm slouží stejně jako obyvatelům domu veškeré společenské prostory.

Z centrální haly vedou oddělené vstupy do dvou bytových objektů. Ty jsou vzájemně propojeny proskleným spojovacím koridorem napojeným na střešní terasu. Prostory jsou řešeny jako jednotlivé bytové jednotky s centrální chodbou, ta tvoří prostor pro každodenní komunikaci jejich obyvatel, poskytuje zákoutí pro posezení nejen přímo u vstupů do pokojů, ale je také napojena na vnější polozapuštěné terasy, propichující se do jinak pravidelného rastru fasád. Severní objekt je díky vybavení ordinací lékaře, ale i sesternám, umístěným ve druhém a třetím podlaží, určen primárně pro uživatele mobilní hospicové péče a bydlení v režimu odlehčovací péče.

funkční řešení 2, obrázek se otevře v novém okně

funkční řešení 3, obrázek se otevře v novém okněSpolečenský dům se od ostatních hmot odlišuje dřevěnou fasádou s velkými prosklenými otvory poskytujícími značné propojení s exteriérem. Bytové domy jsou pokryty profilovaným plechem v měřítku dřevěných latí a tvoří plynulou plochu přecházející ve střešní rovinu. Do ní se zařezávají polozapuštěné a střešní terasy. Okna obytných místností jsou bez parapetu a poskytují tak dostatečné oslunění i výhled. Na štítové stěny se propisují velké otvory osvětlující vnitřní komunikace a v parteru společenské prostory.

Dům je navržen jako bezbariérový, usnadňující pohyb a orientaci osobám s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením a osobám pokročilého věku. Technologické prostory jsou umístěny v parteru severního objektu a pod střechou. Kapacitu objektů je možno upravit snížením podlažnosti, či etapizací výstavby. Dům seniorů se snaží naplnit nejen potřeby jeho obyvatel, ale i doplnit nové funkce pro aktivity seniorů ve městě. Společenské prostory budovy je možno dle potřeb užívat jako pronajímatelné prostory různorodých funkcí.

funkční řešení 4, obrázek se otevře v novém okně


Schindler Seko architekti

789 6 zákres do fotografie

789 6 zákres do fotografie

 
789 sál int

789 sál int

 
789 vstup int

789 vstup int

 
789 1  urbanistická koncepce

789 1 urbanistická koncepce

 
789 2  funkční řešení

789 2 funkční řešení

 
789 3  funkční řešení  pokračování

789 3 funkční řešení pokračování

 
789 4  vize řešení

789 4 vize řešení

 
789 5  interiéry

789 5 interiéry

 
789 6  interiéry

789 6 interiéry

 
789 7  půdorys 1NP

789 7 půdorys 1NP

 
789 8  půdorys 2NP

789 8 půdorys 2NP

 
789 9  půdorys 3NP

789 9 půdorys 3NP

 
789 10  půdorys 4NP

789 10 půdorys 4NP

 
789 11  půdorys 5NP

789 11 půdorys 5NP

 
 
14.9.2017 15:53:00 | přečteno 607x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load