Z protokolu poroty - hodnocení návrhů

TAK architects, s. r. o.
Návrh č. 147

147  zakres fotografie, obrázek se otevře v novém okně

Urbanistické uspořádání domu odpovídá kontextu místa a urbánní kompozici lokality Za Kovárnou. Komise ocenila členění parteru, avšak jako problematické se jeví absence propojení hmot obou traktů.

Forma a rozsah zpracování nabídky neumožnila posouzení architektonického výrazu objektu a jeho porovnání s ostatními nabídkami.

Vzhledem k tomu, že nebyla splněna podmínka zadání (anonymita), nebyla tato nabídka předmětem hodnocení a porovnání s ostatními nabídkami.

Ing. arch. Ondřej Vojtíšek
Návrh č. 159

Visualization 2, obrázek se otevře v novém okně

Podmínky zadání, provozní řešení, bylo splněno a odpovídá představám zadavatele.

Celkový architektonický výraz stavby, přestože se jedná o městský dům, ve vztahu k lokalitě není v proporcích, a to zejména s níže porovnávanými návrhy č. 325 a č. 789.

Komise vyzdvihla uspořádání parteru a členění vstupní úrovně. Pozitivně hodnotíme hlavní třípodlažní hmotu domu včetně ustupujícího podlaží (materiálové řešení).

Provozní a funkční členění nabídky – návrh odpovídá zadání.

Atelier M1 architekti, s. r. o.
Návrh č. 325

VOLNÉ ZOBRAZENÍ 02, obrázek se otevře v novém okně

Dispoziční trojtrakt s centrálním vstupem formovaný jemnou křivkou je na pozemku umístěn podél koryta Čelákovického potoka.

Orientace domu a jeho umístění na pozemku nevytváří městský prostor, resp. není tímto začleněna do charakteru lokality.

Křivka hmoty vytváří před objektem park – vstupní prostor.

Dispoziční uspořádání se vhodně lodžiemi/balkony propojuje s architektonickým výrazem domu.

Komise doporučuje na podkladě tohoto návrhu do stavebního programu začlenit suterén včetně parkovacích míst.

Komise se i přesto přiklání k řešení rozvolněné hmoty a monoblok nepovažuje vzhledem k charakteru lokality za optimální.

Návrh respektuje zadání v plném rozsahu.

Schindler Seko architekti, s. r. o.
Návrh č. 789

789 6 zákres do fotografie, obrázek se otevře v novém okně

Forma objektu a jeho začlenění do území je řešeno rozvolněním a rozdělením domu do tří hmot (domů), což je dle názoru komise zásadním a přínosným prvkem návrhu.

Přirozenou dominantou se paradoxně stává nejmenší hmota návrhu – společenský sál-jídelna (i z pohledu urbánního), na kterou navazují dva domy s bytovými jednotkami.

Parter domu je doplněn vstupní halou, která propojuje všechny tři hmoty návrhu a umožňuje nezávislé využívání společenských prostor, tělocvičny, knihovny atp.

Otevřenost domu směrem k parteru odpovídá záměru města na propojení života v domě a ve městě.

Návrh neobsahuje podzemní podlaží, které komise doporučuje do návrhu zařadit.

Hmotové řešení domu je přirozeně opticky snížené využitím sedlové střechy a vlastní orientací objektů – štíty směrem k centru města.

Celkové vyznění objektů lze v oblasti bydlení seniorů považovat za inovativní a pro město referenční.

Vytvořeno 14.9.2017 8:25:28 | přečteno 311x | katerina.kandlova
load