ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Kanalizační přípojky – městská část Záluží, obec Čelákovice

S ohledem na připravovanou stavbu kanalizační stokové sítě v městské části Záluží, jedná město Čelákovice o zajištění dokumentací na kanalizační přípojky k jednotlivým nemovitostem pro občany.

Kanalizační přípojku je vhodné zřídit dle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších přepisů (dále jen „vodní zákon“), a to zejména dle § 38 odst. 6 vodního zákona. Zákon připouští možnost akumulování odpadních vod v bezodtokové jímce. V takovém případě je však nutné zajišťovat jejich zneškodnění tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod. Případné kontroly nepropustnosti bezodtokové jímky provádí příslušný stavební úřad, kterému je zapotřebí předložit minimálně doklad o likvidaci obsahu jímky. V případě zjištění nedostatků hrozí majitelům nemovitostí finanční postih. Připojením na kanalizační stoku města je pro občany tato povinnost vyřešena.

Kanalizační stoka je projektovaná tak, aby všichni vlastníci dotčených pozemků, měli možnost napojení a město, jako koordinátor výstavby všech přípojek zajistí, se souhlasem vlastníka (občana) nemovitosti, vypracování projektu kanalizační přípojky pro územní souhlas. 


Cenové náklady jsou rozděleny mezi město a vlastníky nemovitostí (dle § 3 odst. 6 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů):

 • Kanalizační stoku včetně odbočky pořizuje na své náklady město.
 • Kanalizační přípojku od odbočky po nemovitost včetně revizní šachty na své náklady odběratel (vlastník nemovitosti), čímž se stává vlastníkem přípojky.

Co zajistí město za spoluúčasti vlastníků nemovitosti

 • v případě zájmu zajistí zpracování projektové dokumentace kanalizační přípojky,
 • zajistí přípravu podkladů pro vydání územního souhlasu (příprava formuláře, kompletace podkladů pro stavební úřad k vydání územního souhlasu),
 • zajistí výběrové řízení na zhotovitele - dodavatelskou firmu, která bude na základě smlouvy o dílo s městem realizovat všechny kanalizační přípojky v rozsahu dle dohody s občany,
 • připraví dohodu mezi městem a budoucím vlastníkem přípojky (občanem) o vybudování kanalizační přípojky dle projektové dokumentace. V dohodě bude uvedeno (realizace díla, financování, předání, souhlas se vstupem na pozemek vlastníka a zákres místa, kudy má být přípojka vedena),
 • organizačně zajistí výstavby kanalizačních přípojek,
 • zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky,
 • organizačně zajistí závěrečnou technickou prohlídku kanalizační přípojky,
 • zajistí vyúčtování záloh dle skutečného a odsouhlaseného provedení a převod kanalizačních přípojek do vlastnictví občana.

Co zajistí budoucí vlastník přípojky /občan/:

 • dá souhlas s připojením na kanalizační síť současně s realizací kanalizační sítě,
 • dá souhlas ke zpracování projektu kanalizačních přípojek a poskytne součinnost při zpracovávání projektu a zajištění potřebných podkladů,
 • při odsouhlasení projektové dokumentace svým podpisem stvrdí platnost místa napojení svého domu na kanalizační přípojku (dle své potřeby) a nebude jej v budoucnu měnit,
 • zajistí revizní šachtu, popř. přečerpávací jímku včetně technologií v nich,
 • uhradí dohodnutou částku za zpracování dokumentace pro územní souhlas a realizaci přípojky na pokladnu města, či převodem na bankovní účet. Částka bude dána délkou realizované přípojky a jednotkovou cenou za běžný metr přípojky stanovenou v dohodě.

Nákladově i časově je pro občany výhodnější provést napojení a položení kanalizační přípojky současně se stavbou hlavních řadů.

6.6.2016 15:25:03 | přečteno 493x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load