ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Aktuální informace o stavbě lávky - červenec 2013

lávka22 kopie kopie

Smlouva o poskytnutí finančních prostředků na stavbu lávky byla z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 v hodnotě 10 000 000 korun schválena na zasedání Zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2013.

Druhý týden v červenci na káranské straně započaly práce na zemním tělese včetně náspu pod trasou cyklostezky napojující lávku na stávající cesty, probíhá zde realizace podkladních vrstev cyklostezky. V opěrách lávky jsou již osazeny spodní části vodícího ložiska.

Nosná konstrukce lávky je navržena jako montovaná ze segmentů z vysokopevnostního betonu UHPC (drátkobetonu). Části u obou opěr lávky a krátké uzavírací spáry uprostřed mostovky budou monolitické betonované do bednění. Nosná konstrukce mostovky bude v podélném směru předepnuta kombinací tyčového a lanového předpětí se soudržností. Kabely lanového předpětí budou probíhat spojitě přes celou délku nosné konstrukce a budou kotveny v monolitických částech u opěr.

Příčný řez betonového segmentu má tvar tenké desky vyztužené dvěma podélnými hlavními nosnými žebry výšky 600 mm. Deska mezi trámy má tloušťku 60 mm a je v příčném směru podporována žebry. Tato příčná žebra jsou vyztužena betonářskou výztuží, jinak je deska bez betonářské výztuže. V souladu se zadávací dokumentací byla únosnost desky předem prověřena destruktivními zkouškami na modelu v měřítku 1:1. V podélném směru je konstrukce mostovky rozdělena kontaktními lepenými spárami bez probíhající betonářské výztuže. Každý segment délky je zavěšen dvojicí závěsů na ocelový pylon.

Výroba segmentů započala v nedaleké výrobně Prefa v Brandýse nad Labem s využitím speciálně k tomu zhotovené ocelové formy. Z technologických důvodů nelze vyrobit segment plné délky. Proto bude mít forma poloviční délku a 'dlouhý' segment se v ní bude vyrábět ve dvou po sobě jdoucích krocích.

Ocelová lana (závěsy) od špičkového italského výrobce Redaelli jsou již dodána a uskladněna, jsou připravena na osazení. Závěsy budou na svém dolním konci k segmentu kotveny zabetonovaným ocelovým svařencem.

Protože se stavba nachází v blízkosti významného zdroje bludných proudů, tj. železniční trať a byla zde v minulém roce na zdymadlech uvedena do provozu nová vodní elektrárna, musel se znovu provést korozní průzkum, který eliminuje negativní účinky z hlediska ochrany zařízení proti korozním účinkům bludných proudů. V původním projektu bylo počítáno se stupněm ochranného opatření č. 3, ten však po dodatečném podrobném korozním průzkumu, je pro tuto stavbu nedostačující a stavba se řadí pod ochranu stupně č. 4. Právě protikorozní opatření proti bludným proudům je kámen úrazu.

Celé výstavbě tak bránila výroba betonových segmentů, která byla pozastavena a to z toho důvodu, že segmenty obsahují celou řadu zabetonovaných prvků např. ocelové svařence pro kotvení závěsů mostu, přípravky pro jejich manipulaci, kotvy pro zábradlí, prvky podélného předpětí a jiné. V neposlední řadě vývody pro bludné proudy (antikorozní ochrana konstrukce), s kterými se v původním projektu nepočítalo.

Protože v průběhu realizace lávky na základě zpracování realizační dokumentace stavby a nepředvídatelných záležitostí zastižených na stavbě vznikla potřeba provést práce, které nebyly zahrnuty v původní dokumentaci, musely být dle zákona o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) všechny dodatečné práce rozděleny na dvě části:

Jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU)

Jedná se zejména o zajištění dostatečné únosnosti plošiny pro nájezd vrtné soupravy a pro stabilitu podloží při vlastní realizaci pilot, sanaci základového podloží, vytěžení zeminy, hnilokalu a vytažení tlejících kmenů, plomba z prostého betonu, rozprostření recyklátu nad plombou. Dále předmětem JŘBU je provedení zkoušek integrity pilot metodou PIT i metodikou CHA zkoušek. Výše uvedené práce jsou již provedeny a dají se zahrnout do limitu 20% víceprací dle ZVZ.

Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR)

Zde byla zařazena mj. položka ohledně problematiky bludných proudů. Zadávací dokumentace také obsahuje několik dalších položek nezbytných k úplné realizaci stavby, jejichž potřeba vyplynula jednak tedy z podmínek staveniště doložených doplňkovým korozním průzkumem, ze zastiženého geologického podloží a z podrobného statického posouzení v realizační dokumentaci. Jedná se o VZMR s předpokládanou hodnotou 1,1 mil. Kč bez DPH. 

Rozsah i nutnost provedení výše uvedených stavebních prací byla podrobně řešena v rámci kontrolních dnů stavby a vše bylo konzultováno, upraveno a následně odsouhlaseno dodavatelem stavby, TDI i autorským dozorem stavby.

Město si nechalo zpracovat právnický posudek u advokátní kanceláře Kubík a partners, který potvrdil správnost zvolených postupů při zadávání více prací. Rada města, v jejíž kompetenci jsou všechny výše uvedené dodatečné práce a jejich financování odsouhlasit, pověřila odbor rozvoje města, aby zajistil znalecký posudek a technickou supervizi u renomovaného odborníka profesora Stráského, který působí na Vysokém učení technickém v Brně, aby posoudil oprávněnost všech více a měně prací s ohledem na kvalitu a životnost stavby. Ze znaleckého posudku a právního posouzení je jednoznačné, že veškeré dodatečné práce vedly k zajištění bezpečnosti, bezporuchového provozu a k redukci údržby. Jednotkové ceny jsou přiměřené a výkaz výměr odpovídá skutečnosti.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že Město má již veškeré podklady a bude se snažit stavbu lávky v co nejbližší době dotáhnout do zdárného konce. „Naše snaha dokončit lávku v této stavební sezóně nadále trvá. Městu i týmu ORM držíme palce“, řekl vedoucí projektu (vedoucí provozu mosty ŽBK dopravních staveb, Metrostav a.s., divize 5) Alexandr Tvrz.

Na přelomu července a srpna budou na káranské straně naváženy betonové dílce pro krajní pole lávky a započne stavba podpůrného lešení potřebné pro montáž dílců mostovky. Z tohoto důvodu bude v okolí stavby břehová komunikace po nějakou dobu uzavřena. 

19.7.2013 8:38:00 | přečteno 1406x | sarka.kaderabkova
 
Město Čelákovice
load