ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Projdeme se letos po lávce?

Pohled z káranské strany

V průběhu realizace lávky na základě zpracování realizační dokumentace stavby a nepředvídatelných záležitostí zastižených na stavbě vznikla potřeba provést práce, které nebyly zahrnuty v původní dokumentaci. Musela být dle zákona o veřejných zakázkách provedena výběrová řízení, průběh stavby se zpomalil a stavbu provází jistý časový skluz.

Na základě Jednacího řízení bez uveřejnění byl se zhotovitelem stavby uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a na základě Veřejné zakázky malého rozsahu nová smlouva o dílo na výše zmíněné práce a smluvní termín na dokončení díla v obou případech je 30. dubna 2014. To nic nemění na tom, že v zájmu města i zhotovitele stavby je lávku dokončit ještě tuto stavební sezónu. Zhotovitel stavby přislíbil maximální snahu o dokončení stavby ještě v letošním roce.

Zpomalením harmonogramu výstavby se práce, které vyžadují přísné technologické podmínky (zejména lepení spar při montáži segmentů mostovky a provádění izolací), posunuly do klimaticky nepříliš vhodného období. Termín dokončení lávky tedy závisí na přízni počasí. Po celou dobu výstavby lávky bude doprava přes Labe zajištěna stávajícím přívozem.

Nosná konstrukce lávky (dále jen NK) je navržena jako montovaná ze segmentů z vysokopevnostního betonu. Koncové části mostovky u opěr a středová uzavírací část mostovky budou železobetonové monolitické. V průběhu montáže mostovky budou jednotlivé segmenty postupně spínány pomocí předpínacích tyčí a zavěšovány na dvojce, případně čtveřice závěsů na pylon. Po montáži všech mostových segmentů a betonáži středového monolitického uzávěru bude celá mostovka předepnuta pomocí předpínacích lan.

Sepnutí segmentů v krajních polích je dokončeno. V současné době probíhají práce na krajních monolitických částech mostovky. K velmi malé ploše průřezu segmentu vůči délce by mohlo dojít k nepřesnostem u kontaktních spár. Nerovnoměrné vytlačení tmele ze spáry by mohlo vést k velkým geometrickým odchylkách na konci montovaného segmentu. Z tohoto důvodu bylo a bude nutné zajistit geodetickým zaměřením průběžnou kontrolu geometrického tvaru montované konstrukce a rektifikaci polohy segmentu jak ve svislém, příčném i podélném směru v průběhu jeho připínání k hotové části NK.

Montáž NK v hlavním poli nad řekou bude prováděna od půlky měsíce října a to odlišným způsobem než v krajních polích. Montáž segmentů bude probíhat letmo s postupným vyvěšováním betonových dílců z lodě pomocí montážních vozíků. Montáž na obou březích bude probíhat zhruba symetricky. Vždy bude jeden segment nad vodou a v protiváze jeden segment nad pevninou zavěšen pomocí závěsů na pylon. V průběhu montáže se v konkrétních etapách provede odstranění celého podpůrného lešení v krajních polích.

V případě příznivých klimatických podmínek, které jsou nutné pro aplikaci spojovacího tmele mezi segmenty, by mohla být dokončena montáž segmentů do konce října.

Mimořádný důraz je kladen na kvalitu a životnost hydroizolační vrstvy mostovky. V zájmu zajištění kvality a životnosti hydroizolační vrstvy mostovky, bude použit izolační nástřik, který však vyžaduje při vlastní aplikaci vhodné klimatické podmínky. Tedy klimatické podmínky budou tvořit zásadní aspekt pro dokončení mostu v tomto roce.  

Lávka bude montována za trvalého provozu na řece Labi. Bude nutné dodržet všechna bezpečnostní opatření při provozu na řece pod mostním objektem a bude zde vždy v potřebných úsecích doprava usměrněna buď na střed, nebo ke kraji řeky.

20.9.2013 12:12:34 | přečteno 1949x | sarka.kaderabkova
 
Město Čelákovice
load