ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Průběh stavby - březen 2013

P1040814

Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích

Stavba lávky přes Labe

Jedná se o lávku přes Labe, která překonává prostor širokého koryta a tím umožňuje propojení s rekreační oblastí GRÁDO na opačném břehu Labe. Lávka bude důležitým prvkem v rámci propojeného systému cyklistických stezek nadregionálního významu, které povedou podél Labe až do Německa.

Konstrukce lávky

Lávka překonává prostor záplavového území a koryta řeky Labe s plavebním profilem v rovinatém území Polabí. Z důvodu požadavku na umístění podpor na březích řeky je navržena zavěšená nosná konstrukce osově symetrická s dvojicí pylonů a rozpětím 156 m, celková délka mostu má 253,85 m. Lávku tvoří spojitá zavěšená konstrukce o 3 polích z podélně předpjaté segmentové betonové konstrukce. Je tvořena mostní konstrukcí o dvou ocelových pylonech, na kterých jsou zavěšeny pomocí ocelových lan jednotlivé betonové dílce mostovky.  Nosná konstrukce mostu je uložena na opěrách pomocí dvou kyvných stojek a hydraulického tlumiče. Řeka v tomto území dříve meandrovala a to mělo za důsledek vznik nepravidelných sedimentů. Vzhledem ke skladbě podloží je objekt založen hlubinně na vrtaných velkoprůměrových pilotách.

Zahájení stavby

Předání staveniště zhotoviteli Metrostav a.s. proběhlo koncem prázdnin minulého roku, koncem října bylo v místě stavby lávky na obou březích Labe provedeno kácení dřevin. Stavba jako taková byla zahájena na začátku listopadu a to přípravnými zemními pracemi a vrtáním a betonáží pilot. Dále se pokračovalo ve výstavbě základových bloků opěr čtvercového tvaru a základových bloků pylonů ve tvaru písmene H. Jak obě opěry tak pylony jsou uloženy na čtyřech vrtaných pilotách o průměru 1180 mm cca 10 m, v tuto chvíli je na obou březích hotová spodní stavba, tzn., že stavba je připravena na osazení pylonů.

Přeložka - Káraný

Koncem roku 2012 byla na káranské straně také provedena přeložka nadzemního vedení 22kV ve správě společnosti ČEZ Distribuce a.s., tato přeložka spočívala v umístění příhradových stožárů do stávajícího venkovního vedení VN 22 kV, dále pak svedení do zemního kabelu v délce 70m a odklonění trasy tak, aby vedení nebylo v kolizi s výstavbou Lávky.

Současnost

Na stavbě lávky, i když to tak nevypadá, se nepřetržitě pracuje, zejména na velmi důležitých nosných prvcích - ocelových pylonech. Jejich výroba probíhá ve výrobní hale společnosti Metrostav a.s. v Horních Počernicích. Zástupci města navštívili výrobnu ocelových pylonů v průběhu jejich výroby v únoru letošního roku a následně na přelomu měsíce února a března probíhaly přejímky jednotlivých částí pylonů, co se týče kvality, protikorozního opatření a povrchové úpravy nátěrů za přítomnosti technického dozoru investora a autorského  dozoru stavby. Pylony lichoběžníkového průřezu budou na stavbu dovezeny v druhé půlce měsíce března, budou zde svařovány a vždy pomocí dvou jeřábů osazeny na betonový základ. Z důvodu snadnější dopravy na místo montáže je pylon rozdělen na tři montážní díly, dvě samostatné stojky délky cca 23 m a horní montážní díl délky cca 14m. Jednotlivé díly budou na místě stavby spojeny montážním V svarem na plnou únosnost průřezu.

Napojení lávky na okolí

Lávka bude na káranské straně napojena na stávající místní komunikace. Na čelákovické straně bude dle schválené projektové dokumentace realizováno napojení na stávající komunikaci podél Kovohutí směrem ke Křižíkově ulici, dále bude lávka napojena na cyklostezku podél Labe.

Objízdná komunikace stavby - Káraný

Jak jste se již mohli dočíst na čelákovickém webu, založení stavby lávky a s ním spojené stavební práce na Káranské straně kolidují s nynější příjezdovou cestou k části chatové oblasti Grádo. Po celou dobu stavby bude v tomto prostoru též umístěna pomocná příhradová konstrukce, která bude sloužit pro montáž prefabrikovaných dílců mostovky a na stavbu budou v průběhu měsíce března uloženy ocelové pylony. Kvůli výše popsané komplikované situaci jsme museli jako investor této stavby zajistit odklonění tudy projíždějících automobilů. Řešením je přesunutí automobilové dopravy na nově zhotovenou provizorní zpevněnou cestu. Jedná se o dočasný zábor po dobu stavby cca do poloviny listopadu 2013. Cesta je již vybudována, je vytvořena z kamenného recyklátu. Tyto stavební práce prováděly Technické služby. Průchod pro pěší je zajištěn přímo po stezce vedoucí podél břehové hrany Labe (průjezd vozidel po této pobřežní stezce byl spol. Povodí Labe zakázán).

Betonové dílce mostovky

Zhotovitel Metrostav a.s. v rámci přípravných prací projektu též již v loňském roce zahájil práce na vývoji betonových segmentů, které tvoří mostovku celé lávky. Tyto „desky“ jsou vyrobeny z vysokopevnostního  betonu s rozptýlenou výztuží, kterou tvoří drobná železitá vlnitá vlákna. Vlastnosti těchto segmentů výrazně převyšují parametry betonu třídy C110/130-XF4. Jednotlivé segmenty tak dobře, souvisle a citlivě přenáší kromě tlaku i tah. Jednotlivé dílce mostovky budou postupně zavěšovány na pylony pomocí ocelových závěsů a současně budou podélně předpínány ocelovými tyčemi.  

Nájezdová rampa na lávku v Toušeni

V souvislosti s uzavřením zdymadel Vás informujeme, že nejbližší přechod přes Labe v Toušeni je funkční, přestože dosud nebyla zprovozněna bezbariérová nájezdová rampa. Počátkem roku 2013 měla být již v provozu, dokončení rampy bohužel dosud nebylo možné díky nepříznivému počasí. Sníh a tuhé noční mrazy neumožnily vybudování nájezdového chodníčku na vlastní lávku. Podstatnější samozřejmě je kvalita stavby, než urychlení díla.


22.7.2013 14:22:15 | přečteno 1286x | sarka.kaderabkova
 
Město Čelákovice
load