ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zahájení stavby - listopad 2012

P1040261

Vážení občané Čelákovic a přilehlého okolí,

možná jste již zaregistrovali, že v místě budoucí Lávky přes Labe se již něco odehrává. Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o zahájení stavby „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, která je tvořena mostní konstrukcí s napojením na stávající místní komunikace. Jedná se o lávku přes Labe, která překonává prostor širokého koryta a tím umožňuje propojení s rekreační oblastí GRÁDO na opačném břehu Labe. Lávka bude důležitým prvkem v rámci propojeného systému cyklistických stezek nadregionálního významu, které povedou podél Labe až do Německa.

 Lávka překonává prostor inundace (záplavového území) a koryta řeky Labe s plavebním profilem v rovinatém území Polabí. Z důvodu požadavku na umístění podpor na březích řeky je navržena zavěšená nosná konstrukce osově symetrická s dvojicí pylonů a rozpětím 156 m. Lávku tvoří spojitá zavěšená konstrukce o 3 polích z podélně předpjaté železobetonové konstrukce.

 Řeka v tomto území dříve meandrovala a to mělo za důsledek vznik nepravidelných sedimentů. Vzhledem ke skladbě podloží bude objekt založen hlubinně na vrtaných velkoprůměrových pilotách.

Koncem října bylo v místě stavby lávky na obou březích Labe provedeno kácení dřevin. Stavba byla zahájena na začátku listopadu a to přípravnými zemními pracemi, přípravou šablon k vrtání pilot pro opěru. Dále byly osazeny ocelové larseny (ocelové dvouplášťové pažnice) potřebné pro betonáž hloubkových pilot, které budou tvořit základ pro pylon lávky. Pažnice budou vetknuty do zvětralého skalního podloží tak, aby nedocházelo k přítoku vody do vrtu. Jak opěry, tak pylony budou uloženy na 4 vrtaných pilotách o průměru 1180 mm cca 10 m a více hluboké. Práce na vrtání pilot a těžení základových jam bylo provedeno z povrchu pracovní plošiny. Tyto práce již byly provedeny na čelákovické straně, stejně bude provedena i strana káranská, předpokládáme zahájení vrtání pilot v době od 27. 11. 2012

Vzhledem k tomu, že pylon na káranské straně je umístěn v prostoru nynější příjezdové cesty k chatové oblasti a po celou dobu stavby bude v prostoru stavby Lávky umístěna pomocná příhradová konstrukce, která bude sloužit pro montáž prefabrikovaných dílců mostovky, musíme jako investor této stavby zajistit odklonění tudy projíždějících automobilových vozidel. Řešením je přesunutí automobilové dopravy na zpevněnou cestu, která se nedá vést jinudy než po soukromém pozemku. V tuto chvíli jednáme s majiteli dotčeného pozemku. Jednalo by se o dočasný zábor po dobu stavby cca na rok, cesta by byla zpevněna drceným hrubým kamenivem – štěrkem. Zároveň jednáme také se zhotovitelem stavby o zajištění možnosti průjezdu vozidel stavbou – otvorem v pomocné konstrukci. V současné době, do vyřešení výše uvedených opatření, zhotovitel stavby zpevnil krátkou objížďku okolo prostoru, kde již započala stavba základů pro budoucí pylon, průchod pro pěší je zajištěn přímo po stezce vedoucí podél břehové hrany Labe (průjezd vozidel po této pobřežní stezce byl spol. Povodí Labe zakázán). Bohužel může, vzhledem k pohybu těžké techniky a probíhajícím stavebním pracím dojít ke krátkodobému omezení průjezdnosti této objížďky, omezení se však snažíme minimalizovat. Velmi se omlouváme za omezení způsobená výstavbou lávky, snažíme se projednání objízdné trasy co možná nejvíc urychlit.

V současnosti na pravém břehu Labe probíhá přeložka nadzemního vedení 22kV ve správě společnosti ČEZ Distribuce a.s., tato přeložka spočívá v umístění příhradových stožárů do stávajícího venkovního vedení VN 22 kV, dále pak svedení do zemního kabelu v délce 70m a odklonění trasy tak, aby vedení nebylo v kolizi s výstavbou Lávky.

 Zhotovitel Metrostav a.s. v rámci přípravných prací projektu pracoval na vývoji betonových segmentů, které tvoří mostovku celé lávky. Tyto „desky“ z betonu třídy C110/130-XF4, který je inovativní metodou s vysokým podílem železných vlnitých vláken, jednotlivé segmenty tak dobře, souvisle a citlivě přenáší kromě tlaku i tah. Jednotlivé dílce budou podélně předpjaty předpínacími ocelovými tyčemi, vždy po třech polích budou zavěšeny pomocí ocelových lanových závěsů na pylonech. 

12.7.2013 8:15:11 | přečteno 854x | sarka.kaderabkova
 
Město Čelákovice
load