ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ - Čelákovice

zateplení  třída 1 a 2  24 2 2015

Zahájena realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rumunská“

Zhotovitel stavby: DKK stav s. r. o., Liberec, stavbyvedoucí Ing. Petr Ondřík, tel. 602 717 817
Investiční náklady stavby: 7 280 758 Kč bez DPH
Termín zahájení stavby: 16. 2. 2015
Termín dokončení stavby: 30. 9. 2015  

Zahájena realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rumunská“

V červenci roku 2014 podalo město Čelákovice prostřednictvím firmy OLIVIUS s. r. o., Sokolov, žádost ve výzvě č. 50 o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Státní fond životního prostředí (SFŽP) vydal Rozhodnutí č. 14193243-SFŽP, kterým bylo městu Čelákovice zaručeno poskytnutí finančních prostředků na snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy „Mateřídouška“ v ulici Rumunská.

Výše poskytnutých finančních prostředků z celkových způsobilých výdajů činila 8 269 960 Kč. Následně město zahájilo zadávací řízení na výběr zhotovitele této stavby. Vysoutěžená cena této stavby činí 7 280 758 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že cena je nižší, než je výše dotace, kterou jsme obdrželi od SFŽP, předpokládáme, že z jejich strany dojde ke snížení částky, kterou nám na tuto akci poskytnou. Toto bude provedeno až po kontrole průběhu zadávacího řízení, jež jsme povinni jako zadavatel na SFŽP předložit.

Zhotovitel stavby: DKK stav s. r. o., Liberec, stavbyvedoucí Ing. Petr Ondřík, tel. 602 717 817
Investiční náklady stavby: 7 280 758 Kč bez DPH
Termín zahájení stavby: 16. 2. 2015
Termín dokončení stavby: 30. 9. 2015

V rámci snížení energetické náročnosti a zateplení objektu bude provedeno:
• zateplení obvodového a střešního pláště všech pavilonů mateřské školy i hospodářského pavilonu, kde dojde k výměně některých oken a dveří za plastová s nižší hodnotou prostupu tepla, a tím dojde ke snížení nákladů na energie;
• úprava spojovacích krčků mezi jednotlivými pavilony, kde dojde k výměně prosklených stěn vchodů do pavilonů za nové plastové s nižší energetickou náročností, u 2 pavilonů bude přistaveno zádveří;
• stavební úpravy ploch učeben, kde dojde k rozšíření plochy tříd č. 5 a 7, současné terasy těchto tříd budou obestavěny a tím dojde ke zvětšení prostoru učeben.

V mateřské škole v Rumunské ulici je dočasně snížena kapacita výukových prostor a rekonstrukční práce budou probíhat po etapách – po jednotlivých pavilonech. Z tohoto důvodu je nutné přemístit dvě třídy dětí (pětiletých a věkově smíšených) do náhradních prostor s předpokládanou dobou již od 2. března 2015. V období letních prázdnin bude budova MŠ Rumunská zcela provozně uzavřena. V průběhu realizace stavby může dojít k drobným změnám harmonogramu u jednotlivých stavebních činností, a to v závislosti na požadavcích vedení mateřské školy týkající se jejího provozu.

Jedna třída 26 dětí je dočasně přesunuta do budovy MŠ J. A. Komenského 1586 a jedna třída 26 dětí je rozdělena do dvou skupin, z nichž 13 dětí je umístěno v herně (stavebně upravený byt školníka) v areálu MŠ Rumunská a 13 dětí je umístěno v budově ZŠ J. A. Komenského (odloučené pracoviště MŠ Přístavní). Zároveň jedna třída 21 dětí v MŠ J. A. Komenského je na nezbytně nutnou dobu přemístěna do 2. nadzemního podlaží v téže budově. S tímto řešením vyslovila dne 11. února 2015 souhlas Krajská hygienická stanice Středočeského kraje. Bližší podrobnosti sdělí ředitelky příslušných mateřských škol:
• Mateřská škola, Rumunská 1477 – Dagmar Horáčková, t: 326 910 914, e: rumunska.ms@seznam.cz
• Mateřská škola, J. A. Komenského 1586 – Hana Henyšová, t: 326 741 437, e: komenskeho.ms@seznam.cz
• Mateřská škola, Přístavní 333 – Jaroslava Dušková, t: 326 994 165, e: ms.pristavni@iol.cz

Případné dotazy k harmonogramu stavebních prací zodpoví paní Marie Žabová, odbor rozvoje města Městského úřadu Čelákovice, t: 326 929 139, e: marie.zabova@celakovice.cz.
 

MŠ Rumunská

MŠ Rumunská HP

MŠ Rumunská HP

 
zateplení HP II  24 2 2015

zateplení HP II 24 2 2015

 
zateplení HP I 24 2 2015

zateplení HP I 24 2 2015

 
zateplení  třída 1 a 2  24 2 2015

zateplení třída 1 a 2 24 2 2015

 
zateplení HP III  24 2 2015

zateplení HP III 24 2 2015

 
P 20150625 062732

P 20150625 062732

 
P 20150625 062732

P 20150625 062732

 
 
25.2.2015 16:18:48 | přečteno 861x | marie.zabova
 
Město Čelákovice
load