ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace o projektu

účelové komunikace u náhonu kopie kopie

V měsících únoru a březnu minulého roku byla Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) provedena veřejnoprávní kontrola účelného využití finančních prostředků, které SFDI poskytl na vybudování cyklostezky podél Labe. Při kontrole bylo zjištěno, že na cyklostezku vjíždí motorová vozidla, i přesto, že vjezd na cyklostezku je zakázán dopravním značením. Tím projíždějící vozidla ohrožují cyklisty a chodce, kteří se zde pohybují. Na základě této kontrolní prohlídky bylo uloženo Městu Čelákovice vytvořit opatření, která by zabránila vjezdům motorových vozidel na tuto cyklostezku. Z tohoto důvodu Město Čelákovice podniká nejrůznější kroky, aby maximálně zabránilo těmto vjezdům na cyklistickou stezku. Jedním z nich je vyprojektování přístupové cesty k rodinným domům podél náhonu. Tuto situaci nelze řešit jinak, než vybudovat příjezdové komunikace k těmto domům.

Jedná se o jednopruhovou účelovou komunikaci, která obsluhuje tři domy, je tvořena zatravňovací zámkovou dlažbou. Výhybny nebudou provedeny vzhledem k malé délce a předpokládanému velmi malému zatížení (bezproblémové možnosti vyhnutí „nadohled“ je možné ve vjezdech). Celková délka komunikace je 68 metrů, široká je 3,5m. Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 1574 – ostatní plocha, vlastníkem je ČR s právem hospodaření Povodí Labe parc.č. 3120 – ostatní plocha, ve vlastnictví Města Čelákovic v k. ú. Čelákovice.       

V tuto chvíli jsme ve fázi příprav, máme zpracovanou dokumentaci pro územní řízení a čekáme na vyjádření všech účastníků řízení (dotčených vlastníků, dotčených orgánů statní správy a správců sítí) k této dokumentaci. Tato stanoviska budou podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

24.7.2013 8:27:40 | přečteno 576x | sarka.kaderabkova
 
Město Čelákovice
load