ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Díky získané dotaci bude letos zahájena rekonstrukce ulice Sokolovské!

Žádosti Města Čelákovic o poskytnutí dotace na investiční akci „Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích“ bylo vyhověno a předložený projekt byl schválen k financování z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (ROP SČ).

Dne 11. 07. 2013 jsme obdrželi oficiální potvrzení schválení projektu rekonstrukce ulice Sokolovské k financování z prostředků ROP SČ. Realizační projektová dokumentace je již vyhotovena, příslušná povolení jsou vydána a nic tak nebrání zahájení zadávacího řízení na zhotovitele rekonstrukce, oznámení předběžných informací o zakázce požadované zákonem o veřejných zakázkách již bylo zveřejněno v květnu tohoto roku.

V tuto chvíli již v součinnosti se správcem vodovodu a splaškové kanalizace, společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. pracujeme na zjištění stavu kanalizační stoky pod ulicí Sokolovskou tak, aby její případná oprava nezdržela termíny výstavby. Již nyní je nám známo, že malé úpravy stoky budou nutné, pokud se však bude jednat o úpravy malého rozsahu, bude možné je provést bezvýkopovou metodou ještě před samotnou rekonstrukcí komunikace. Na realizaci opravy kanalizační stoky bude pod odborným dohledem správce kanalizace vypsáno samostatné zadávací řízení.

Pokud vše poběží tak, jak má, předpokládáme, že rekonstrukce ulice Sokolovské by mohla být zahájena na přelomu září a října 2013 a dokončena v květnu 2014.

Po výběru zhotovitele stavby budou probíhat jednání o harmonogramu prací tak, abychom v co největší možné míře omezili dobu úplné uzavírky komunikace. Objízdná trasa v době uzavírky povede ulicemi Stankovského, Sedláčkovou a Masarykovou a silnicí II/245. Zastávka linkových autobusů „Čelákovice, Rumunská“ bude na nezbytně nutnou dobu zrušena bez náhrady.

Projekt rekonstrukce ulice Sokolovské Vám podrobněji představíme v následujících měsících a ve Zpravodaji města Čelákovic.

12.7.2013 8:23:17 | přečteno 1079x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load