ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Příprava projektové dokumentace pro realizaci hlavní kanalizační stoky Záluží

Na základě smlouvy o dílo podepsané dne 24. 11. 2015 mezi městem Čelákovice a projektantem Ing. Jiřím Dejmkem, Praha 4 je připravována dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace pro stavební řízení na výstavbu kanalizační stokové sítě v městské části Záluží, obec Čelákovice.

Jako podklad pro zpracovávání dokumentace pro územní řízení bylo nutné mimo jiné zajistit výškové a polohové zaměření lokality oprávněným geodetem, zjistit polohy tras sítí technického vybavení od jejich vlastníků a správců – mimo jiných jsou to trasy vodovodu, elektro, plynu, veřejného osvětlení, sdělovacích kabelů a řešení kolizních míst s nimi a řešit a projednat umístění stavby v ochranném pásmu železniční dráhy.

Návrh technického řešení stokové kanalizační stoky je projednáván zejména se správcem vodovodů a kanalizací města Čelákovice, a to se společností 1.SčV, a.s..

Předpokládáme, že v průběhu července 2016 bude projektantem předloženo konečné řešení návrhu kanalizační stokové sítě pro účely podání žádosti o územní rozhodnutí. 

Po vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci bude možné přistoupit k přípravě další etapy, a to ke zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení. 

Výše uvedený termín konečného řešení návrhu kanalizační stokové sítě se odvíjí od výsledků jednání se správcem komunikací dotčených stavbou, který v souladu s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů nemůže vydat souhlas s podélným uložením rozvodů technické infrastruktury do vozovky silnic.

O průběhu výstavby budete pravidelně informováni prostřednictvím internetových stránek města na adrese v sekci „Projekty“ a na stránkách Zpravodaje města Čelákovic. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na Jana Chobotského, referenta odboru správy majetku a investic, t: 326 929 117, e: jan.chobotsky@celakovice.cz

6.6.2016 15:10:22 | přečteno 333x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load