ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Projednávání nového Územního plánu Čelákovic

Pořízení nového Územního plánu je velice složitý proces popsaný zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Strukturu celého procesu spolu se zvýrazněním aktuálního stavu projednávání nového Územního plánu Čelákovic shrnuje ikona souboruharmonogram vytvořený odborem správy majetku a investic. 

Výstupy jednotlivých fází projednávání nového územního plánu jsou:

Do 31. 1. 2019 je možné uplatnit námitky a připomínky k Návrhu územního plánu pro veřejné projednání

Dne 18. 12. 2018 byla na úřední desce města Čelákovice vyvěšena veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vystavení Návrhu územního plánu Čelákovic pro veřejné projednání  a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. V období od 18. 12. 2018 do 31. 1. 2019 může každý k vystaveným dokumentům uplatnit své připomínky a námitky. Pro podání námitek a připomínek je nezbytné dodržet výše uvedený termín pro doručení, k později doručeným se nepřihlíží. Připomínky a námitky je možné podávat pouze písemnou formou, a to Městskému úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

18.12.2018 | přečteno 1762x | lenka.bidermanova | Celý článek
 

Návrh územního plánu Čelákovic pro veřejné projednání

Návrh územního plánu Čelákovic pro veřejné projednání včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl zpracován týmem odborníků v čele s paní architektkou Jitkou Fikarovou. Podkladem pro jeho zpracování byly ikona souboruPokyny pro úpravu po společném projednání konaném dne 30. 3. 2016 zpracované výkonným pořizovatelem, společností PRISVICH, s. r. o., Davle za spolupráce s místostarostou města Čelákovice Ing. Petrem Studničkou PhD. podle § 51 odst. 1 stavebního zákona.

18.12.2018 - aktualizováno 19.12.2018 7:04:30 | přečteno 1912x | lenka.bidermanova | Celý článek
 

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Čelákovic pro veřejné projednání na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Čelákovice pro veřejné projednání na udržitelný rozvoj území byl zpracován v rámci pořízení nového Územního plánu Čelákovic týmem odborníků v čele s paní architektkou Jitkou Fikarovou.  Po společném jednání o návrhu územního plánu (§ 50 stavebního zákona) došlo na základě výsledků projednání zahrnutých do Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Čelákovic po společném jednání k jeho úpravě. Zároveň s touto úpravou je upravena i dokumentace Vyhodnocení vlivů upraveného návrhu ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území.

18.12.2018 | přečteno 339x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Do 29. 4. 2016 může každý uplatnit své připomínky k Návrhu Územního plánu Čelákovic

Dne 15. 3. 2016 byla na úřední desce města Čelákovice vyvěšena veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vystavení Návrhu územního plánu Čelákovic pro společné jednání a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. V období od 16. 3. 2016 do 29. 4. 2016 může každý k vystaveným dokumentům uplatnit své připomínky. Pro podání připomínek je nezbytné dodržet výše uvedený termín pro doručení. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Připomínky je možné podávat pouze písemnou formou, a to Městskému úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

15.3.2016 7:02:18 | přečteno 1183x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Postup projednání Návrhu Územního plánu

Veškeré postupy při pořízení územního plánu jsou upraveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

15.3.2016 7:02:02 | přečteno 1504x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Čelákovice pro společné jednání na udržitelný rozvoj území byl zpracován v rámci pořízení nového Územního plánu Čelákovic týmem odborníků v čele s paní architektkou Jitkou Fikarovou, zpracovatelkou územního plánu vybranou na základě urbanistické soutěže o návrh. Vyhodnocení bylo zpracováno na základě pokynu ve stanovisku Krajského úřadu, který byl zapracován do Zadání územního plánu Čelákovic.

15.3.2016 7:02:26 | přečteno 1203x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Návrh územního plánu Čelákovic pro společné jednání

Návrh územního plánu Čelákovic pro společné jednání včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl zpracován týmem odborníků v čele s paní architektkou Jitkou Fikarovou, zpracovatelkou územního plánu vybranou na základě urbanistické soutěže o návrh. Podkladem pro zpracování návrhu bylo Zadání územního plánu Čelákovic zpracované výkonným pořizovatelem, společností PRISVICH, s. r. o., Davle.

15.3.2016 7:02:34 | přečteno 2307x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Zadání nového Územního plánu Čelákovic bylo schváleno

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 24. 6. 2015 Zadání Územního plánu Čelákovic. V souladu s tímto usnesením bude zadání doplněno o 15 návrhů na pořízení změny územního plánu, kterým Zastupitelstvo města vyhovělo a jeden podnět města. Po zkompletování zadání a finální úpravě Vyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu Čelákovic budou tyto dokumenty předány zpracovatelce jako podklad pro zahájení prací na tvorbě Návrhu Územního plánu.

3.7.2015 7:19:34 | přečteno 1289x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Lhůta pro podání připomínek k Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic skončila

Do pátku 3. 4. 2015 mohl každý podat připomínku k Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

7.4.2015 15:36:31 | přečteno 762x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Návrh zadání Územního plánu Čelákovic

Návrh zadání územního plánu Čelákovic byl zpracován výkonným pořizovatelem, společností PRISVICH, s. r. o., Davle ve spolupráci s určeným zastupitelem. Podkladem pro zpracování návrhu zadání byly Doplňující průzkumy a rozbory připravené za tímto účelem Ing. arch. Jitkou Fikarovou, zpracovatelkou Územního plánu vybranou na základě urbanistické soutěže o návrh.

4.3.2015 13:53:47 | přečteno 1038x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Do 3. 4. 2015 může každý uplatnit své připomínky k Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic

Dne 4. 3. 2015 byla na úřední desce města Čelákovice vyvěšena veřejná vyhláška, kterou se oznamuje projednávání návrhu zadání Územního plánu Čelákovic (dále jen „Návrh zadání“). V období od 5. 3. 2015 do 3. 4. 2015 může každý k Návrhu zadání uplatnit své připomínky. Pro podání připomínek je nezbytné dodržet výše uvedený termín pro doručení. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Připomínky je možné podávat pouze písemnou formou, a to Městskému úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

4.3.2015 13:53:07 | přečteno 972x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Zadání územního plánu - vysvětlení postupů a pojmů

Veškeré postupy při pořízení územního plánu jsou upraveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

23.2.2015 14:50:04 | přečteno 1892x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Blíží se termín pro podávání připomínek k Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic

ilustrativní obrázek - stávající ÚPnSÚ

V první polovině března bude na úřední desce města Čelákovic vyvěšena veřejná vyhláška, kterou bude doručen Návrh zadání Územního plánu Čelákovic k projednání. Do 30 dnů ode dne vyvěšení vyhlášky na úřední desku může každý k tomuto dokumentu uplatnit své připomínky. Připomínky je možné podávat pouze písemnou formou, a to Městskému úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

20.2.2015 10:36:24 | přečteno 910x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Tvorba nového Územního plánu Čelákovic

4.7.2013 13:43:07 | přečteno 882x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Příprava nového Územního plánu Čelákovic

4.7.2013 13:29:56 | přečteno 1150x | katerina.kandlova | Celý článek
 
18.12.2018 - aktualizováno 19.12.2018 7:03:13 | přečteno 1150x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load