ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Do 3. 4. 2015 může každý uplatnit své připomínky k Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic

Dne 4. 3. 2015 byla na úřední desce města Čelákovice vyvěšena veřejná vyhláška, kterou se oznamuje projednávání návrhu zadání Územního plánu Čelákovic (dále jen „Návrh zadání“). V období od 5. 3. 2015 do 3. 4. 2015 může každý k Návrhu zadání uplatnit své připomínky. Pro podání připomínek je nezbytné dodržet výše uvedený termín pro doručení. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Připomínky je možné podávat pouze písemnou formou, a to Městskému úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Návrh zadání územního plánu Čelákovic k projednání bude kromě zveřejnění na internetových stránkách města k nahlédnutí na odboru rozvoje města u Ing. Kateřiny Kandlové, Radnice I, 2. patro, t: 326 929 152, e: katerina.kandlova@celakovice.cz a na internetových stránkách výkonného pořizovatele: www.prisvich.cz.

Postup pořízení zadání územního plánu a základní terminologie jsou uvedeny v samostatném článku na internetových stránkách města.

Podáním písemnou formou se rozumí:

  • osobní podání na podatelnu Městského úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice, a to v úředních hodinách;
  • písemně na adresu: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice. Podání však musí být doručeno nejpozději 3. 4. 2015;
  • podání e-mailem na adresu mu@celakovice.cz podepsaným uznávaným elektronickým podpisem. V takovémto podání bude uveden poskytovatel certifikačních služeb, který vydal certifikát veřejného podpisu a vede jeho evidenci, nebo bude certifikát připojen k podání;
  • podání do datové schránky Městského úřadu Čelákovice s ID DS fn6bxia.

Připomínky mohou být psány volnou formou, musí však obsahovat náležitosti dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro zjednodušení podání připomínek, využití jednotné evidence a zrychlení procesu vyhodnocení připomínek doporučujeme pro podání použít ikona souboruformulář zpracovaný odborem rozvoje města.

Z obsahu připomínky by mělo být zřejmé, za jakým účelem se podává. Zda se jedná o připomínku k procesu pořizování, k obsahu Návrhu zadání či konkrétní lokalitě. V případě připomínky týkající se konkrétní lokality je nutná její bližší specifikace například uvedením dotčených pozemků, katastrálního území, či vymezením oblasti názvy ulic atp. Tuto specifikaci je možné doplnit též grafickou přílohou se zákresem dané lokality. V takovém případě je lokalita vymezena linií značící hranici - obvod dotčeného území.

Je nutné,  aby byla podaná připomínka podepsána připomínkující fyzickou osobou nebo statutárním zástupcem právnické osoby s razítkem firmy, je-li takto uvedeno v obchodním či jiném rejstříku.

V případě, že připomínku stejného obsahu podává více připomínkujících, je možné se k podané připomínce připojit na základě doplnění připomínky o identifikační údaje dalších připomínkujících uvedených v ikona souborusamostatných přílohách podané připomínky.

Podává-li připomínkující více připomínek, je doporučeno z důvodů jejich evidence a následného vyhodnocení podání každé připomínky jednotlivě.

4.3.2015 13:53:07 | přečteno 969x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load