ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Do 31. 1. 2019 je možné uplatnit námitky a připomínky k Návrhu územního plánu pro veřejné projednání

Dne 18. 12. 2018 byla na úřední desce města Čelákovice vyvěšena veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vystavení Návrhu územního plánu Čelákovic pro veřejné projednání  a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. V období od 18. 12. 2018 do 31. 1. 2019 může každý k vystaveným dokumentům uplatnit své připomínky a námitky. Pro podání námitek a připomínek je nezbytné dodržet výše uvedený termín pro doručení, k později doručeným se nepřihlíží. Připomínky a námitky je možné podávat pouze písemnou formou, a to Městskému úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice.

Návrh územního plánu Čelákovic pro veřejné projednání bude kromě zveřejnění na internetových stránkách města k nahlédnutí na odboru správy majetku a investic u Ing. Lenky Bidermanové, Radnice II, 1. patro, tel: 326 929 165, e: lenka.bidermanova@celakovice.cz a na internetových stránkách výkonného pořizovatele: www.prisvich.cz.
Postup projednání návrhu územního plánu je uveden v samostatném článku na internetových stránkách města.

Podáním písemnou formou se rozumí:

  • osobní podání na podatelnu Městského úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice,
  • písemně na adresu: Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice. Podání však musí být doručeno nejpozději 31. 1. 2019,
  • podání e-mailem na adresu mu@celakovice.cz podepsaným uznávaným elektronickým podpisem. V takovémto podání bude uveden poskytovatel certifikačních služeb, který vydal certifikát veřejného podpisu a vede jeho evidenci, nebo bude certifikát připojen k podání,
  • podání do datové schránky Městského úřadu Čelákovice s ID DS fn6bxia.

Připomínky mohou být psány volnou formou, musí však obsahovat náležitosti dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro zjednodušení podání připomínek, využití jednotné evidence a zrychlení procesu vyhodnocení připomínek doporučujeme pro podání použít ikona souboruformulář zpracovaný odborem správy majetku a investic.

Z obsahu připomínky by mělo být zřejmé, za jakým účelem se podává. Zda se jedná o připomínku k procesu pořizování, k obsahu Návrhu územního plánu pro veřejné projednání či ke konkrétní lokalitě. V případě připomínky týkající se konkrétní lokality je nutná její bližší specifikace například uvedením dotčených pozemků, katastrálního území, či vymezením oblasti názvy ulic atp. Tuto specifikaci je možné doplnit též grafickou přílohou se zákresem dané lokality. V takovém případě je lokalita vymezena linií značící hranici - obvod dotčeného území.

Je nutné,  aby byla podaná připomínka podepsána připomínkující fyzickou osobou nebo statutárním zástupcem právnické osoby s razítkem firmy, je-li takto uvedeno v obchodním či jiném rejstříku.
V případě, že připomínku stejného obsahu podává více připomínkujících, je možné se k podané připomínce připojit na základě doplnění připomínky o identifikační údaje dalších připomínkujících uvedených v ikona souboru samostatných přílohách podané připomínky.

Podává-li připomínkující více připomínek, je doporučeno z důvodů jejich evidence a následného vyhodnocení podání každé připomínky jednotlivě.

Rozdíl mezi námitkou a připomínkou spočívá v tom, že námitky mohou uplatnit vlastníci pozemků a staveb dotčení návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, tzn. subjekty s určitým privilegovaným postavením, a připomínky může uplatnit kdokoliv. K připomínce postačí pouhé stručné věcné vyjádření pořizovatele, zatímco o námitce musí pořizovatel, resp. zastupitelstvo, které předložené materiály schvaluje, rozhodnout.18.12.2018 | přečteno 1693x | lenka.bidermanova
 
Město Čelákovice
load