Lhůta pro podání připomínek k Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic skončila

Do pátku 3. 4. 2015 mohl každý podat připomínku k Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Ve lhůtě pro podání připomínek bylo uplatněno celkem 74 připomínek k Návrhu zadání Územního pánu Čelákovic. Všechny přijaté připomínky budou posouzeny a případně zapracovány do návrhu zadání Územního plánu ke schválení.

Na základě výsledku projednání, tedy stanovisek pořizovatele, které vyplynou z připomínek, vyjádření dotčených orgánů, stanoviska krajského úřadu a podnětů sousedních obcí, upraví pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání a předloží jej ke schválení Zastupitelstvu města. Předpokládáme, že Návrh zadání bude Zastupitelstvu města předložen na jeho červnovém zasedání.

Vytvořeno 7.4.2015 15:36:31 | přečteno 769x | katerina.kandlova
load