ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Návrh územního plánu Čelákovic pro společné jednání

Návrh územního plánu Čelákovic pro společné jednání včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl zpracován týmem odborníků v čele s paní architektkou Jitkou Fikarovou, zpracovatelkou územního plánu vybranou na základě urbanistické soutěže o návrh. Podkladem pro zpracování návrhu bylo Zadání územního plánu Čelákovic zpracované výkonným pořizovatelem, společností PRISVICH, s. r. o., Davle.

Návrh územního plánu pro společné jednání

Jedná se o komplexní dokument, který sestává z textové části, grafické části a odůvodnění. Jak již vyplývá ze samotného názvu dokumentu, jedná se jakousi fázi rozpracovanosti Územního plánu, který bude po skončení společného jednání dále upravován a projednáván. Zjednodušený postup pořízení návrhu územního plánu je popsán v samostatném článku.

Textová část Návrhu územního plánu Čelákovic

ikona souboruTextová část obsahuje mimo jiné:

  • vymezení zastavěného území, 
  • základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
  • urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,
  • koncepci veřejné infrastruktury,
  • koncepci uspořádání krajiny, 
  • stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,
  • vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
  • vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, 
  • stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,
  • vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,
  • vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,
  • vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, 
  • vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
  • stanovení pořadí změn v území (etapizaci),
  • vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

Grafická část Návrhu územního plánu Čelákovic

Grafická část návrhu územního plánu obsahuje:

Odůvodnění Návrhu územního plánu Čelákovic

ikona souboruTextová část odůvodnění Návrhu územního plánu obsahuje mimo jiné:

  • vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,
  • vyhodnocení splnění požadavků zadání, 
  • výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení a
  • vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

Grafická část odůvodnění Návrhu územního plánu obsahuje:

V období od 16. 3. 2016 do 29. 4. 2016 může každý podávat k Návrhu územního plánu pro společné jednání své připomínky. Postup podání připomínek je podrobně popsán v článku „Do 29. 4. 2016 může každý uplatnit své připomínky k Návrhu územního plánu pro společné jednání“.

15.3.2016 7:02:34 | přečteno 1964x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load