ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Návrh územního plánu Čelákovic pro veřejné projednání

Návrh územního plánu Čelákovic pro veřejné projednání včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl zpracován týmem odborníků v čele s paní architektkou Jitkou Fikarovou. Podkladem pro jeho zpracování byly ikona souboruPokyny pro úpravu po společném projednání konaném dne 30. 3. 2016 zpracované výkonným pořizovatelem, společností PRISVICH, s. r. o., Davle za spolupráce s místostarostou města Čelákovice Ing. Petrem Studničkou PhD. podle § 51 odst. 1 stavebního zákona.

Návrh územního plánu pro veřejné projednání

Jedná se o komplexní dokument, který sestává z textové části, grafické části a odůvodnění. Jak již vyplývá ze samotného názvu dokumentu, jedná se jakousi fázi rozpracovanosti Územního plánu, který bude po skončení veřejného projednání připraven pro schválení zastupitelstvem města nebo dále upravován a projednáván v novém veřejném projednání.

Textová část Návrhu územního plánu Čelákovic

ikona souboruA. Textová část obsahuje mimo jiné:

 • vymezení zastavěného území,
 • základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
 • urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,
 • koncepci veřejné infrastruktury,
 • koncepci uspořádání krajiny,
 • stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,
 • vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,
 • vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo,
 • stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona,
 • vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,
 • vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,
 • vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie,
 • vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
 • stanovení pořadí změn v území (etapizaci).

Grafická část Návrhu územního plánu Čelákovic

Grafická část B. návrhu územního plánu obsahuje:

Odůvodnění Návrhu územního plánu Čelákovic

ikona souboruC. Textová část odůvodnění Návrhu územního plánu pro veřejné projednání obsahuje mimo jiné:

 • vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,
 • vyhodnocení splnění požadavků zadání,
 • výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení,
 • vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

Grafická část D. odůvodnění Návrhu územního plánu obsahuje:

Do 7 dnů od veřejného projednání je v souladu se stavebním zákonem možné uplatnit námitky nebo připomínky. Postup podání námitek či připomínek je popsaný v článku „Do 31. 1. 2019 je možné uplatnit své námitky a připomínky k Návrhu územního plánu pro veřejné projednání.

 
18.12.2018 - aktualizováno 19.12.2018 7:04:30 | přečteno 1685x | lenka.bidermanova
 
Město Čelákovice
load