ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Postup projednání Návrhu Územního plánu

Veškeré postupy při pořízení územního plánu jsou upraveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zjednodušený popis postupů při pořízení územního plánu a základní vymezení pojmů je uvedeno níže.

Návrh územního plánu pro společné jednání

Pořizovatel na základě schváleného Zadání územního plánu pro obec pořídí zpracování Návrhu územního plánu pro společné jednání (dále jen "Návrh") a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen "Vyhodnocení"). Po jeho zpracování projedná pořizovatel tento Návrh ve společném jednání, jehož konání je předem oznámeno, s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem. Tyto instituce mohou v zákonných lhůtách uplatnit k návrhu zadání své připomínky a stanoviska. Občanům a dalším osobám neuvedeným výše je Návrh doručován veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. 

V případě projednání Návrhu územního plánu Čelákovic je tato lhůta rozšířena a každý může uplatnit u pořizovatele písemné připomínky v období od 16. 3. 2016 do 29. 4. 2016. Postup podání připomínek je podrobně popsán v článku „Do 29. 4. 2016 může každý uplatnit své připomínky k Návrhu územního plánu pro společné jednání“.

Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zajistí řešení případných rozporů a Vyhodnocení  a zajistí upravení Návrhu. 

Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. Případný návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu předloží pořizovatel spolu se zdůvodněním zastupitelstvu obce ke schválení. V rozsahu, v jakém se tyto pokyny odchylují od zadání územního plánu, jsou jeho změnou.
Nedojde-li pořizovatel k závěru popsanému výše, pořídí pořizovatel upravený a posouzený Návrh a Vyhodnocení, tak zvaný Návrh územního plánu pro veřejné projednání.

Návrh územního plánu pro veřejné projednání

Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, se projednává ve veřejném projednání. Veřejné projednání je zahájeno zveřejněním veřejné vyhlášky. Veřejné projednání návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem.
 • Dotčené osoby, tedy vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat proti návrhu územního plánu námitky.
 • Každý může k návrhu uplatnit své písemné připomínky. 
 • Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání. Zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek  doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je k uplatnění stanovisek. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. 
Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání a veřejné projednání se opakuje s upraveným návrhem pro veřejné projednání.
Pokud se již nezpracovávají podstatné úpravy návrhu, pořizovatel přezkoumá návrhu územního plánu. 

Přezkum a odůvodnění návrhu územního plánu

Přezkum návrhu územního plánu

Při přezkumu sleduje pořizovatel zejména soulad:
 • s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 
 • s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, 
 • s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 
 • s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Odůvodnění návrhu územního plánu

Součástí odůvodnění územního plánu je kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu zejména
 • výsledek přezkoumání územního plánu podle odstavce, 
 • zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
 • stanovisko krajského úřadu podle,
 • sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly,
 • komplexní zdůvodnění přijatého řešení ,
 • vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.
Dojde-li pořizovatel v průběhu řízení k závěru, že je návrh územního plánu v rozporu se zákonem nebo že není v souladu s dokumenty, podle kterých je návrh územního plánu přezkoumáván, předloží návrh na jeho zamítnutí. Nedojde-li k takovému závěru, předloží pořizovatel zastupitelstvu obce návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním.
15.3.2016 7:02:02 | přečteno 1504x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load