ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů Návrhu územního plánu Čelákovice pro společné jednání na udržitelný rozvoj území byl zpracován v rámci pořízení nového Územního plánu Čelákovic týmem odborníků v čele s paní architektkou Jitkou Fikarovou, zpracovatelkou územního plánu vybranou na základě urbanistické soutěže o návrh. Vyhodnocení bylo zpracováno na základě pokynu ve stanovisku Krajského úřadu, který byl zapracován do Zadání územního plánu Čelákovic.

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (dále jen „vyhodnocení“) je jedním z úkolů územního plánování. Podmínkami pro zajištění udržitelného rozvoje území mají zajistit vyvážený vztah územních podmínek pro: 

  • příznivé životní prostředí, 
  • hospodářský rozvoj a
  • soudržnost společenství obyvatel území (tj. příznivé sociální podmínky). 

Udržitelný rozvoj území uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Uvedené tři skupiny podmínek udržitelného rozvoje (nejen rozvoje územního) se obecně nazývají pilíře udržitelného rozvoje. Vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se tedy rozumí vyhodnocení vlivů koncepce rozvoje území obce navržené územním plánem na vyváženost vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Účelem „vyhodnocení“ je zjištění, předpokládaného vlivu uplatňování územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Hodnotí se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míře konkrétnosti, jakou má pořizovaná územně plánovací dokumentace. Vlivy se stanoví odborným odhadem.

Zdroj: Ústav územního rozvoje Ministerstva rozvoje České republiky

Vzhledem k tomu, že v Zadání Územního plánu Čelákovic je stanovena podmínka zpracování Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, je nedílnou součástí této fáze projednání také jednání o tomto dokumentu.

Vyhodnocení Návrhu územního plánu Čelákovic pro společné jednání

  • ikona souboruČást A
   • Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení.
  • ikona souboruČást C, D, E a F, tedy:
   • Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech.
   • Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.
   • Vyhodnocení přínosu zásad územního rozvoje nebo územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje.
V období od 16. 3. 2016 do 29. 4. 2016 může každý podávat k Návrhu územního plánu pro společné jednání své připomínky. Postup podání připomínek je podrobně popsán v článku „Do 29. 4. 2016 může každý uplatnit své připomínky k Návrhu územního plánu pro společné jednání“.
15.3.2016 7:02:26 | přečteno 1205x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load