ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zadání nového Územního plánu Čelákovic bylo schváleno

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 24. 6. 2015 Zadání Územního plánu Čelákovic. V souladu s tímto usnesením bude zadání doplněno o 15 návrhů na pořízení změny územního plánu, kterým Zastupitelstvo města vyhovělo a jeden podnět města. Po zkompletování zadání a finální úpravě Vyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu Čelákovic budou tyto dokumenty předány zpracovatelce jako podklad pro zahájení prací na tvorbě Návrhu Územního plánu.

Dne 4. 3. 2015 byla na úřední desce města Čelákovic vyvěšena veřejná vyhláška, kterou byl doručen Návrh zadání Územního plánu Čelákovic (dále jen „Návrh zadání“). V období od 4. 3. 2015 do 3. 4. 2015 mohl každý uplatnit k Návrhu zadání své písemné připomínky. Návrh zadání byl zároveň zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření s požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě mohl krajský úřad jako příslušný úřad uplatnit stanovisko a sousední obce mohly uplatnit své podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty měl příslušný orgán ochrany přírody doručit stanovisko podle § 45 odst. i zákona o ochraně přírody a krajiny. K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedené lhůtě se v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nepřihlíží.
Ve výše uvedených lhůtách bylo podáno celkem 12 vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, 7 připomínek právnických osob a fyzických osob podnikajících a 69 připomínek fyzických osob.
Po výše uvedených lhůtách byly k datu 10. 6. 2015 doručeny 3 připomínky fyzických osob a 1 připomínka právnické osoby.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, Ing. Petrem Studničkou, zpracovali ikona souboruVyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu Čelákovic, který vzalo Zastupitelstvo města na vědomí. Na základě tohoto vyhodnocení byl Návrh zadání upraven a upravené ikona souboruZadání Územního plánu Čelákovic (dále jen "Zadání") bylo schváleno Zastupitelstvem města.

Zastupitelstvo města před schválením Zadání vyhovělo 15 návrhům na pořízení změny územního plánu a schválilo 1 podnět města. Těchto 16 bodů bude taktéž zahrnuto do Zadání.

Vyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu Čelákovic a Zadání Územního plánu Čelákovic jsou součástí usnesení Zastupitelstva města a jako takové budou, s přihlédnutím k jejich rozsahu, k nahlédnutí na odboru rozvoje města, kancelář historické radnice v podkroví u Kateřiny Kandlové, referentky odboru. ikona souboruVyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu Čelákovic a schválené znění ikona souboruZadání Územního plánu Čelákovic budou po celou dobu projednávání nového Územního plánu Čelákovic zveřejněny na internetových stránkách Města.

Kompletní dokumentace bude následně předána zpracovatelce Územního plánu Čelákovic, paní architektce Jitce Fikarové, která neprodleně zahájí práce na tvorbě Návrhu Územního plánu Čelákovic. Návrh Územního plánu by měl být dokončen na přelomu roku 2015 a 2016. Následně bude v souladu se stanoviskem Krajského úřadu zpracováno Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Po zpracování tohoto zásadního dokumentu, které by mělo být dokončeno zhruba v březnu roku 2016 bude následovat společné jednání o návrhu územního plánu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Navazující kroky projednání nového Územního plánu Čelákovic jsou přehledně znázorněny v ikona souboruHarmonogramu projednávání.

3.7.2015 7:19:34 | přečteno 1289x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load