ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zadání územního plánu - vysvětlení postupů a pojmů

Veškeré postupy při pořízení územního plánu jsou upraveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Zjednodušený popis postupů při pořízení zadání územního plánu a základní vymezení pojmů je uvedeno níže.

Postup projednání zadání územního plánu

Poté, kdy zastupitelstvo obce rozhodne o pořízení územního plánu, zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva návrh zadání územního plánu. V návrhu zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu. Zastupitelstvo města Čelákovic rozhodlo o pořízení Územního plánu na svém zasedání dne 29. 02. 2012. Podkladem pro zpracování návrhu zadání jsou zejména územně analytické podklady a doplňující průzkumy a rozbory. Doplňující průzkumy a rozbory byly zpracovány a předány Městu v prosinci roku 2014.
Pořizovatel projedná návrh zadání s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem. Tyto instituce mohou v zákonných lhůtách uplatnit k návrhu zadání svá vyjádření stanoviska či podněty. Občanům a dalším osobám neuvedeným výše je návrh zadání doručován veřejnou vyhláškou. Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. V případě projednání návrhu zadání Územního plánu Čelákovic bude tato lhůta rozšířena a každý bude moci uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 30 dnů od vyvěšení vyhlášky na úřední desce.
Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží jej ke schválení. Zadání územního plánu schvaluje Zastupitelstvo města. Předpokládáme, že Zadání Územního plánu Čelákovic bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu města na jeho červnovém zasedání.

Zadání územního plánu - vymezení pojmu

Návrh zadání, respektive zadání, územního plánu obecně je převážně textovým dokumentem, který zpracovateli územního plánu předepisuje podmínky, které je nutné dodržet a dává požadavky k prověření možností využití určitých ploch.

Návrh zadání ve smyslu prováděcího právního předpisu, tedy vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, a to zejména požadavky na:

  • základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury;
  • vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit;
  • prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo;
  • prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci;
  • případný požadavek na zpracování variant řešení;
  • požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení;
  • požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

V návrhu zadání nejsou a nemohou být zmiňovány jednotlivé pozemky.


23.2.2015 14:50:04 | přečteno 1891x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load