ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Statut Výroční ceny města

I/9/2018


Město Čelákovice

se sídlem náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice

vydává tento Statut Výroční ceny města Čelákovic


Článek I.

Úvodní ustanovení


Výroční cena města Čelákovic (dále jen "Výroční cena") se zřizuje a uděluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhlašovatelem, hlavním pořadatelem a garantem Výroční ceny je město Čelákovice.
Smyslem této formy oceňování je snaha prezentovat a popularizovat významné osobnosti města, zvýšit jejich společenskou i profesní prestiž. 


Článek II.
Podmínky udělení Výroční ceny

1. O udělení Výroční ceny rozhoduje Zastupitelstvo města Čelákovic zpravidla 1 krát ročně.

2. Nositelem Výroční ceny se může stát na základě podaného návrhu:
a) fyzická osoba, která žije či žila v Čelákovicích, a která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti nebo významně působila ve prospěch občanů našeho města, šířila či šíří dobré jméno města Čelákovic doma i ve světě;
b) právnická osoba, má-li sídlo v Čelákovicích nejméně tři roky před dnem, do kterého musí být učiněno podání návrhu na Výroční cenu, její činnost má podstatný přínos pro obohacení života města a šíří dobré jméno města Čelákovic doma i ve světě.

3. V každém roce může být udělena Výroční cena nejvýše jednomu laureátovi (viz. čl. II., body 2 a), 2 b). 

Každoroční udělení Výroční ceny není podmínkou.

4. Oceněný obdrží výtvarné dílo „Cena města Čelákovic“ a pamětní list. Zároveň se provede zápis do Pamětní knihy města Čelákovic. S cenou není spojena finanční odměna.


Článek III.
Podání návrhů
1. Návrh na udělení ceny může podat: 
a) občan České republiky;
b) právnická osoba působící na území města bez ohledu na její sídlo.

2. Informace o možnosti podávat návrhy na udělení Výroční ceny bude zveřejněna ve Zpravodaji města Čelákovic a na webových stránkách města Čelákovic.

3. Návrh stvrzený podpisem navrhovatele musí být doručen v předepsané formě umožňující jednoznačnou identifikaci navrhovatele, poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu Čelákovice.

Adresa pro doručení: Město Čelákovice, se sídlem Městský úřad Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, ID DS: fn6bxia.

Dnem podání se rozumí den osobního podání do podatelny Městského úřadu Čelákovice nebo den podání návrhu vlastníkovi poštovní licence (podací razítko pošty).

4. Z podání musí být patrné, kdo je činí a odůvodnění návrhu.
 Fyzická osoba uvede své jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
 Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

V případě, že návrh podává více navrhovatelů, určí kontaktní osobu pro doručování korespondence a jednání s městem Čelákovice.

Informace o nominované osobě musejí obsahovat:
a) v případě fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, e-mailovou adresu a telefonní číslo, dále charakteristiku navrhované osoby, popis jejího přínosu a souhlas s nominací. 
b) v případě právnické osoby: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, případně jinou adresu pro doručování, e-mailovou adresu a telefonní číslo, dále stručnou historii, popis její přínosu a souhlas s nominací. 

Za správnost údajů odpovídá navrhovatel.

Navrhovatel a navrhovaná osoba připojí souhlas se zpracováním a zveřejněním poskytnutých údajů včetně vyžádané foto a video dokumentace, v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("GDPR").

5. Podání musí být učiněno nejpozději do 31. března aktuálního roku, k později podaným nominacím nebude v témže roce přihlíženo.

6. Návrh na udělení Výroční ceny může být podán opakovaně, pokud Výroční cena navrhované osobě již nebyla udělena.

7. S důvěrnými údaji bude nakládáno ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("GDPR").


Článek IV.
Vyhodnocení návrhů

1. Rada města Čelákovic projedná návrhy na udělení Výroční ceny a nejpozději do 30. června aktuálního roku předloží doručené návrhy včetně svého stanoviska Zastupitelstvu města Čelákovic. 

2. Starosta může ustavit k vyhodnocení návrhů pracovní skupinu. 


Článek V.
Závěrečné ustanovení

1.Tento statut nahrazuje v plném rozsahu Statut Výroční ceny města Čelákovice ze dne 9. března 2011 a jeho Úpravu č. 1 ze dne 25. února 2015.

2. Tento statut schválilo Zastupitelstvo města Čelákovic na svém zasedání dne 12. prosince 2018 usnesením č. 2/2018/5 a nabývá účinnosti dnem schválení.


Ing. Josef Pátek, starosta 

Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta I
3.1.2019 13:23:09 | přečteno 2253x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load