ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Co je uhlíková stopa?

uhlíková stopa

Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a na klimatické změny. Uhlíková stopa se zaměřuje na množství skleníkových plynů, které produkujeme naším každodenním životem, například spalováním fosilních paliv pro výrobu elektřiny nebo tepla, dopravou atd. Vyjadřuje se v ekvivalentech oxidu uhličitého (CO2), udává se v hmotnostních jednotkách – kilogramech a tunách. Jednoduše řečeno, uhlíková stopa je množství oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů, uvolněné během životního cyklu produktu, který používáme, poskytnutím služby, cestováním, a podobně.

Uhlíková stopa se skládá ze dvou částí. Z přímé/primární stopy a nepřímé/sekundární stopy. Přímá stopa jsou skleníkové plyny, které se uvolňují bezprostředně z některé naší činnosti. Například ze spalování benzínu. Jsou to emise, které působíme, jedeme li autem či letíme letadlem. Dále z topení a vaření: pálíme li plyn či uhlí); patří sem rovněž spotřeba elektrické energie (která se v naší zemi vyrábí především spalováním hnědého uhlí). Spotřebou energie jdou emise oxidu uhličitého uvolněného při její výrobě na náš účet. 
Nepřímá stopa je množství nepřímých emisí CO2 z celého životního cyklu výrobku, který používáme, emise spojené s jejich zpracováním, to znamená ze spotřeby energie například na výrobu automobilu či jiného výrobku, na tepelné opracování jídla, které sníme například v restauraci nebo spotřeba energie na balící lince, kde se balí potraviny apod.

Jak se uhlíková stopa počítá?

Uhlíková stopa (například jedince, instituce, státu, ekonomického odvětví, aktivity či města nebo regionu) se spočítá, sečteme-li množství vyprodukovaných skleníkových plynů ze všech aktivit. Skleníkové plyny se odvodí od množství spotřebované energie (například z množství spáleného benzínu či uhlí).

Proč ji počítat?

Lidský vliv na přírodu narůstá a v současnosti se často mluví o změnách klimatu, které způsobuje přibývající množství skleníkových plynů v atmosféře. Ty se tam dostávají zejména spalováním fosilních paliv. Ropa, zemní plyn nebo uhlí je vázaná organická hmota obsahující uhlík starý miliony let. I přesto, že spalováním uvolněný uhlík zpět vážou rostliny do své biomasy, nestačí to tak rychle a je otázkou, zda je na planetě dostatek místa pro tolik lesů a zelených ploch, které by emise pocházející z fosilních paliv zabudovaly do svých rostlinných „těl”. Fosilní uhlík je totiž starý a jeho uvolňováním do atmosféry se narušuje rovnováha obsahu plynů v ovzduší. Je proto potřeba přejít na alternativní zdroje, které uvolňují málo nebo žádné skleníkové plyny. Dále se snažit současné emise co nejvíce redukovat a jak je to jen možné. Například zvětšovat zelené plochy, které oxidy uhlíku vstřebají, nebo omezit emise na jiném místě planety. K tomu je potřeba množství emisí znát. Nejjednodušší cestou pro jednotlivce, jak odhadnout svoji uhlíkovou stopu, je použít některé z mnoha internetových on-line počitadel uhlíkové stopy. 

Ekologická stopa města

Ekologická stopa stanovuje množství přírodních zdrojů, které jednotlivec, město či region nebo celý stát spotřebují v daném roce. K výpočtu se používá oficiální statistika o spotřebě, která je převedena na množství biologicky produktivní země a vodních ploch nutných k vyprodukování daných zdrojů a k asimilaci odpadů, při používání daných technologií. Vzhledem k tomu ,že lidé používají zdroje z celé planety a znečištění, které produkují ovlivňuje velmi vzdálená místa, tvoří ekologická stopa součet všech ploch z různých částí Země, odpovědných za naši spotřebu.

Jak snížit svoji uhlíkovou stopu?

Snižovat svoji uhlíkovou stopu můžeme mnoha různými způsoby. Základem je omezování plýtvání všeho druhu, neboli odpovědná spotřeba, což jednoduše znamená více přemýšlet o věcech, které spotřebováváme, používáme apod. Čím bude naše chování šetrnější k přírodě, tím méně budeme přispívat ke změnám klimatu. Více informací o odpovědné spotřebě obsahuje pracovní list pro učitele, , který zpracoval Zelený kruh v roce 2006. Jak už bylo naznačeno v předchozím odstavci, je možné svoje emise uhlíku takzvaně „vyrovnat” (v angličtině se používá termín „offseting“). Například vysazením stromů nebo zakoupením uhlíkových „odpustků”, které se týkají například vašich emisí skleníkových plynů z letecké dopravy. Zatímco zaplacení uhlíkových „odpustků“ v České republice momentálně není možné, zasadit strom je jednoduché. K tomu, abychom kompenzovali emise CO2 za celý náš život je třeba zhruba čtyř stromů. Další tipy, jak snižovat svoji uhlíkovou stopu naleznete v uhlíkové kalkulačce na stránkách Evropské unie. Kalkulačka vám přímo spočítá, kolik uhlíku můžete uspořit, pokud budete provádět pravidelně některá jednoduchá opatření například při praní, svícení, dopravě, apod.
V poslední době se často objevuje také pojem „cabon neutral“. Český pojem se zatím neujal, řekněme tedy, že překlad zní „uhlíkově neutrální“. Znamená to aktivitu či produkt, jehož uhlíková stopa je rovna nule, je vyrovnána nějakou vyrovnávací aktivitou zmíněnou výše. Dokonce jsou již země, které se snaží o uhlíkově neutrální ekonomiku.

Zdroj .  Internet  „Hra o Zemi“

11.10.2013 11:04:17 | přečteno 2986x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load