Imisní monitoring v MŠ Sluníčko 2019 - vyhodnocení naměřených hodnot

IMG 2766

V průběhu roku 2019 byly v areálu MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského umístěny 2 sekvenční vzorkovače, které měřily kvalitu ovzduší (hmotnostní koncentrace suspendovaných částic PM10 a benzo[a]pyren).

Projekt, který byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, připravil Středočeský kraj. Měření zajišťoval Český hydrometeorologický ústav, který zpracoval i závěrečnou zprávu. Naměřená data na webových stránkách Středočeského kraje:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/ovzdusi-mobilnizarizeni

Město Čelákovice následně objednalo u Státního zdravotního ústavu Vyhodnocení měření, jehož závěrem je:

…Analýza dat a souvisejících vazeb potvrdila, že vybrané místo velmi dobře reprezentuje kvalitu ovzduší v celém městě. V průběhu ročního měření bylo zjištěno překročení ročního imisního limitu stanoveného pro benzo[a]pyren o 18 %. Roční imisní limit pro suspendované částice frakce PM10 byl naplněn z 55 %.

Celkově lze výsledek ročního měření interpretovat jako potvrzení nižší až střední zátěže, která se nevymyká městům podobné velikosti, kde není významná zátěž z dopravy ani z průmyslových zdrojů. Majoritním zdrojem znečištění zde jsou jednoznačně domácí – lokální topeniště na pevná a fosilní paliva. Snaha o zlepšení by se měla soustředit právě na tyto zdroje.

S ohledem na výše uvedené bychom rádi apelovali na obyvatele našeho města, kteří vytápějí své nemovitosti tuhými palivy, aby v kotlích a kamnech spalovali pouze paliva, která jsou určena výrobcem kotle/kamen  a splňují požadavky na kvalitu paliv. Spalování jakýchkoli odpadů v domácích topeništích je samozřejmě nepřípustné.

Tvorba emisí znečišťujících látek záleží také na typu spalovacího zařízení, způsobu obsluhy a kvalitě údržby zařízení včetně komína.

Podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší může provozovatele těchto stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší kontrolovat obecní úřad obce s rozšířenou působností (pro nás Brandýs nad Labem – Stará Boleslav). Pokuta fyzické osobě za nesprávné provozování stacionárního zdroje může dosáhnout až 50.000 Kč.

Zpráva Českého hydrometeorologického ústavu i Vyhodnocení Státním zdravotním ústavem jsou zveřejněny zde:

ikona souboruVyhodnocení SZÚ imisní MŠ Sluníčko scan

ikona souboruVyhodnocení měření imisí na stanici Čelákovice za rok 2019


Vytvořeno 30.9.2020 13:18:25 | přečteno 399x | milada.rasinova
load