ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

DRTIČE ODPADŮ Z POHLEDU PROVOZOVATELE KANALIZACE

Dotazovali jste se nás, zda si můžete instalovat ve své nemovitosti drtič kuchyňského odpadu. Zeptali jsme se proto na názor provozovatele kanalizace v našem městě - VaK Mladá Boleslav. S jejich sdělením se můžete seznámit.

Stanovisko SOVAK ČR

Domácí kuchyňské drtiče jsou zařízením na likvidaci kuchyňského odpadu, který je tvořen potravinovým odpadem vznikajícím při přípravě jídel a také zbytky těchto jídel.  Stejný účel však plní i průmyslové drtiče, které se snaží jejich výrobci prodat pro používání v objektech veřejného stravování, jako jsou např. restaurace, vývařovny, hotely, koleje a menzy.

Kuchyňský odpad je podle. vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 01 08 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., v platném znění. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Jako s odpadem s ním musí být nakládáno.

Profily kanalizačních přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady, vznikající při používání drtičů a mnohde nemají vzhledem ke konfiguraci terénu dostatečný spád. Odpady nejsou odpadní vody. Z technických možností kanalizační sítě vychází požadavek omezení zatěžování odpadních vod biologickým i dalším znečištěním. Dochází k sedimentaci a následnému zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což má za následek omezenou průtočnost kanalizace, u kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Úhradu nákladů spojených s likvidací havárie může provozovatel uplatnit v oprávněném případě u původce havárie. Při havárii většího charakteru je možno dohledat zdroj havárie a za pomoci speciální techniky vytipovat zdroj znečištění s následným uplatněním postihu.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách  přesně a jednoznačně definuje v § 38,odst.1) co se rozumí odpadními vodami

(1) Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.

Podmínky vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace příslušné obce stanovuje Kanalizační řád obce, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny jakostní limity odpadních vod.

Způsob stanovení přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace včetně  orientačních ukazatelů pro stanovení příslušné míry znečištění stanoví příloha č.15 vyhl. č. 428/2001 Sb., k zákonu o vodovodech a kanalizacích.Obsah nerozpuštěných látek NL je zpravidla limitován koncentrací 500 mg/l. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace odpadní voda tento limit významně překračuje (odhadem 4 až 5 tis. mg/l NL). Překračování limitů kanalizačního řádu hodnotí provozovatel veřejné kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou, za což může uložit smluvní pokutu.

Vypouštění odpadních vod s vyššími limity znečištění lze mimořádně povolit jen ve zcela výjimečných případech, kdy není pravděpodobné významnější usazování v kanalizaci a kapacita čistírny odpadních vod je dostatečná. Podmínkou je uzavření dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod o povolení vyšších nadstandardních limitů vypouštěného znečištění (minimálně v ukazateli NL) a platba za vícenáklady spojené s nadstandardní údržbou kanalizace a vyčištěním nadstandardně zatížených odpadních vod.Vypouštění odpadních vod v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem je dle ustavení § 10 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, (dále jen zákona) neoprávněným vypouštěním odpadních vod, což dle § 9 odst. 6 písm. f) zákona při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod může být důvodem pro přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod, a dále je to přestupek dle § 34 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění.

Závěr:

V souladu s platnou legislativou SOVAK doporučuje provozovatelům a vlastníkům kanalizace, aby upozornili vodoprávní úřady, stavební úřady i odběratele na skutečnost, že kuchyňský odpad není odpadní vodou a producent těchto odpadů je povinen postupovat dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Vypouštěním těchto odpadů do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem a uzavřenou smlouvou mezi odběratelem a vlastníkem (provozovatelem) se odběratel vystavuje sankcím.

19.8.2015 9:41:50 | přečteno 911x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load