ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Měření imisí v Čelákovicích v roce 2014

 březen 2014,  • Zdeňka Tichá, starostka města

Ve dnech 17. 2. 2014 až 2. 3. 2014 probíhala v Čelákovicích pilotní etapa měření imisí, kterou prováděl Český hydrometeorologický ústav. Vzhledem k nevhodně vybranému umístění měřicí stanice (v těsné blízkosti ulice Sokolovská, kde v pondělí 3. 3. 2014 začínala rekonstrukce, a rovněž v těsné blízkosti ulice Prokopa Holého, kde je vedena objízdná trasa), bylo měření ukončeno, protože by docházelo ke zkreslení jeho výsledků.

V této pilotní etapě byly měřeny suspendované částice frakce „o velikosti částic do 2,5 µm“ (PM2,5), těžké kovy ve frakci PM2,5 (Ni – nikl, As – arsen, Cd – kadmium, Pb – olovo) a benzen (BZN). Kompletní zpráva je zveřejněna na webu města.

O komentář k výsledkům tohoto krátkodobého měření imisí jsme požádali RNDr. Bohumila Kotlíka, Ph.D., vedoucího Národní referenční laboratoře pro venkovní ovzduší ze Státního zdravotního ústavu, který nám sdělil: „Výsledky pilotního měření se neliší od hodnot běžně měřených v sídlech ČR v topné sezoně, zvláště v případě občasného výskytu mírně nepříznivých rozptylových podmínek. Sezonně mírně zvýšené hodnoty PM2,5 nebo i arsenu napovídají vyššímu podílu spalování tuhých paliv v lokalitě nebo v její blízkosti – zdrojem mohou být například malá domácí topeniště – v případě arsenu lze ale uvažovat i možný vliv místních metalurgických procesů. Ostatní měřené hodnoty (Ni, Cd, Pb, benzen – při hodnocení vlivu dopravy bych očekával ještě alespoň měření průběhu hodnot NO/NO2) nenasvědčují zvýšené zátěži prostředí, detailní interpretaci ale nelze provést bez znalosti souvisejících meteorologických podmínek (teplota, relativní vlhkost, srážky...) při měření.
Případné hodnocení překročení platných imisních limitů nebo odhad potenciálních zdravotních rizik ze znečištění ovzduší nelze na základě tohoto časově ohraničeného měření provést.“

Tyto výsledky měření ukazují stav ovzduší v oněch 14 dnech, kdy měření probíhalo, a je nutné je interpretovat se znalostí meteorologických podmínek a v kontextu s nimi a též s vědomím, že jde o měření 14dennní, zatímco veškeré limity jsou vztahovány k ročním průměrům.

Vzhledem k tomu, že je nutné se touto tematikou zabývat koncepčněji, rozhodli jsem se ustanovit pracovní skupinu, která by se tématem ovzduší a měření jeho kvality zabývala detailněji a ve spolupráci s odborníky právě na měření kvality ovzduší. Jde především o to, aby výsledky dalšího měření kvality ovzduší v Čelákovicích byly smysluplné.

Účast v pracovní skupině přislíbili RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro venkovní ovzduší Státního zdravotního ústavu v Praze, a Ing. Aleš Soukup, vedoucí měření vnitřního a venkovního Centra hygienických laboratoří Státního zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Oslovíme rovněž další odborníky a předpokládáme též účast z řad zastupitelů města.

11.11.2014 9:24:02 | přečteno 397x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load