ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Nové informace ke kvalitě ovzduší v Čelákovicích • Zdeňka Tichá, Zuzana Mutínská

Na základě druhého jednání Regionálního řídícího výboru (zóna CZ02 Střední Čechy) k Programu ke zlepšení kvality ovzduší, které proběhlo v pondělí 31. 3. 2014, a jehož jsme se zúčastnily, Vám přinášíme aktuální informace ke stavu ovzduší v Čelákovicích

Na programu se podílejí kromě Ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu Středočeského kraje také Český hydrometeorologický ústav, Centrum dopravního výzkumu Brno,ATEM – Ateliér ekologických modelů s. r. o., BUCEK, s. r. o., AECOM CZ s. r. o., Ekotoxa, s. r. o., Enviros s. r. o., Naviga4 a další instituce.

Na projednávání byly podány mj. přehledy překročení imisních limitů v roce 2011 a za pětiletí 2007–2011 a tabulkové přehledy ukazatelů pro území jednotlivých obcí s rozšířenou působností.

Na celém území Středočeského kraje byly identifikovány prioritní znečišťující látky a zdroje jejich emisí. Jsou to:

• benzo[a]pyren, kde dochází k plošnému překračování ročního limitu. Zdrojem tohoto druhu znečištění je spalování pevných paliv v domácích topeništích a doprava.

• suspendované částice, kde dochází na území Středočeského kraje k plošnému lokálnímu překračování limitu 24hod koncentrací PM10 a k lokálnímu překračování ročního limitu PM10. Zdroji jsou v tomto případě doprava, spalování pevných paliv v domácích topeništích, zdroje fugitivních emisí a resuspenze; je zde nutno sledovat i zdroje prekurzorů sekundárních částic (NOx, VOC, SO2).

· arsen, kde docházelo překračování ročního limitu na Kladensku. Zdrojem je primárně spalování pevných paliv v domácích topeništích, staré zátěže (haldy), některé průmyslové provozy a  resuspenze sedimentů.

· oxid dusičitý, kde může docházet k překračování limitu pouze v lokálně omezených případech (extrémně dopravou exponovaná místa).

Čelákovice jsou v tomto programu zařazeny do kategorie II –Překročení jednoho imisního limitu alespoň na části obytné zástavby obce

Kategorie IIa – obce nad 1 000 obyvatel – 75 obcí, 384 tis. obyvatel – sem patří  Čelákovice;

Kategorie IIb – obce do 1 000 obyvatel – 60 obcí, 33 tis. obyvatel.

Imisním limitem, který je v Čelákovicích alespoň na části obytné zástavby obce překračován, je limit pro benzo[a]pyren, jehož majoritním zdrojem jsou spalovací procesy tj. spalování pevných paliv v domácích topeništích (problémem jsou též domácí krby a krbová kamna) a doprava.

Skupiny opatření, která by měla být přijímána pro zlepšení kvality ovzduší:

- opatření dopravně-inženýrská – zejména silniční stavby (obchvaty, přeložky, úpravy komunikací), popř. i železniční stavby a modernizace železničních tratí

- opatření dopravně-organizační – zaměřená na redukci celkového objemu automobilové dopravy (restrikce IAD a podpora nabídky jejích alternativ)

- opatření zaměřená na snížení emisních příspěvků z vytápění domácností – přeměna topných systémů v domácnostech (výměna kotlů na pevná paliva za bezemisní zdroje (čerpadla, sluneční kolektory), za nízkoemisní zdroje (plyn) či za nové kotle na pevná paliva s vyšší účinností a nižšími emisemi (tř. 3).

(S využitím materiálů prezentovaných na jednání Regionálního řídícího výboru (zóna CZ02 Střední Čechy) k Programu ke zlepšení kvality ovzduší)

11.11.2014 9:27:47 | přečteno 415x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load