ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Odběr vzorků ovzduší a následné analýzy

Na jednání pracovní skupiny „ovzduší“ v Čelákovicích dne 19. 5. 2014 byly navrženy níže popsané odběry vzorků ovzduší a následné analýzy.

Základní rozsah měření:

a) Prašný spad a kovy

Odběr prašného spadu na šesti místech v různé vzdálenosti od hranice závodu TOS-MET. Odběr je vždy 30denní. Celkem 72 odběrů za rok.

  • První na střeše hasičské zbrojnice
  • Dvě odběrová místa na lampách v ulici Prokopa Holého
  • Dvě odběrová místa na lampách v ulici na Švihově a Spojovací (nebo jiné dle dohody)
  • Poslední odběrové místo v parčíku před MŠ Mateřídouška, těsné blízkosti odběrové stanice ovzduší

Analytickou částí navazující na odběr prašného spadu by bylo stanovení tří kovů (As, Fe a Cd) v odparku prašného spadu. Počet mineralizací a analýz je 72 za rok.

b) Suspendované částice PM10, PM1,0 a následné analýzy kovů a PAU

Dále byly dohodnuty odběry suspendovaných částic (polétavého prachu) dvou frakcí a to PM10 a PM1,0. Tyto odběry by probíhaly na prostranství před MŠ Mateřídouška. K zajištění těchto odběrů bude nutná instalace skříně (případně dvou skříní) s odběrovými přístroji (dále jen stanice) na pozemku před MŠ, kde by byla připojena na pouliční lampu. Stanice by mohla stát na konstrukci ukotvené zemními vruty, bylo by velmi vhodné její oplocení. Výstupem těchto odběrů budou denní koncentrace suspendovaných částic frakcí PM10 a PM1,0 v mg/m3. Z nabraných částic na filtrech lze dále analyzovat kovy a PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky).

  • Z částic frakce PM10 lze analyzovat PAU
  • Z částic frakce PM1,0 lze analyzovat kovy (As, Fe a Cd), nutná mineralizace vzorků

Pro stanovení PAU je nutné použít k odběru PM10  jiné filtry než k odběru PM1,0. Odběr PM10 pro stanovení PAU by byl proveden každý šestý den (je ale možno zvážit i případné sumační týdenní vzorky). Počet odběrů a analýz PAU je cca 52-61. Analýzy kovů by byly provedeny z 14denních směsných vzorků. Počet mineralizací a analýz kovů za rok z jedné frakce je cca 26.

c) Meteorologické parametry:

Neoddělitelnou součástí každého vzorkování ovzduší je i měření meteoveličin (rychlost a směr větru) a klimatických podmínek (teplota, tlak a rel. vlhkost vzduchu). Tyto čidla by mohla být umístěna na střeše hasičské zbrojnice.

Možná rozšíření rozsahu měření:

d) Měření oxidů dusíku

Pracovní skupině v Čelákovicích bylo také nabídnuto kontinuální měření NO, NO2 a NOX. Toto měření by bylo zajištěno automatickým analyzátorem umístěným ve stanici u MŠ Mateřídouška. Tento automatický analyzátor pracuje na principu chemiluminiscence.

e) TOL

Poslední skupinou látek, o které bylo jednáno jsou TOL (těkavé organické látky). Hovořilo se o sumě xylenů a toluenu. TOL by byly odebírány na dvou místech pomocí pasivních dozimetrů v týdenních intervalech. Vytypovaná místa pro odběry jsou střecha hasičské zbrojnice a stanice u MŠ Mateřídouška. Celkový počet analýzy TOL je 104 z obou odběrových míst.

Hodnocení naměřený hodnot by vycházelo z přílohy č. 1., zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., z referenční koncentrací stanovených SZÚ nebo z doporučených hodnot WHO. Toto základní zpracování je možno doplnit odhadem zdravotních rizik.

Cenové nabídky

Byla vypracována cenová nabídka za celý rozsah sledovaných veličin (Čelákovice vše.pdf). Dále bylo zpracováno několik modifikací (Čelákovice bez TOL.pdf, Čelákovice bez PAU.pdf, Čelákovice bez TOL a PAU.pdf, Čelákovice bez Nox.pdf a Čelákovice bez TOL, PAU a Nox.pdf). Nabídky lze dále upravovat ve smyslu kombinací měřených veličin (na požádání bude zpracováno).

Nabídky neobsahují kalkulaci za dopravu, práci, zpracování dílčích zpráv a závěrečnou zprávu. Tyto náklady budou upřesněny dle dohodnutého rozsahu odběrů, měření a analýz.

V případě realizace jakéhokoliv rozsahu bude nutná určitá doba na přípravu techniky a odběrových míst!!!

11.11.2014 9:29:57 | přečteno 652x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load