ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Vyhlášení přírodní rezervace Káraný – Hrbáčkovy tůně

Rada Středočeského kraje vydala dne 11. srpna 2014 Nařízení Středočeského kraje č. 13/2014, o zřízení přírodní rezervace Káraný – Hrbáčkovy tůně, k zajištění udržení příznivého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality Káraný – Hrbáčkovy tůně (kód lokality CZ0214007). Nařízení bylo 6. října 2014 vyhlášeno ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje a účinnosti nabylo dne
21. října 2014.

Přírodní rezervace o celkové výměře 337,03 ha (bez ochranného pásma) se nachází v katastrálních územích Káraný, Sedlčánky, Lysá nad Labem a Přerov nad Labem (viz. mapka). Chráněné území zahrnuje původní chráněný přírodní výtvor Hrbáčkovy tůně a přírodní rezervaci Lipovka-Grado.

Předmětem ochrany jsou stanoviště přirozených eutrofních vodních nádrží, nivních luk říčních údolí a extenzivních sečených luk nížin až podhůří, otevřených trávníků kontinentálních dun, zásaditých slatinišť, dubohabřin, smíšených lužních lesů a dále populací čolka velkého a roháče obecného.

Bližší ochranné podmínky přírodní rezervace jsou vymezeny ve Čl. 2 tohoto nařízení výčtem činností a zásahů, které lze v tomto chráněném území vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody.

Odkaz na plné znění nařízení naleznete na stránkách Středočeského kraje:

http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/vestnik-pravnich-predpisu

http://ftp.aspi.cz/opispdf/kraje/2014/ks04-14.pdf

mapa
14.11.2014 8:48:45 | přečteno 2681x | milada.rasinova
 
Město Čelákovice
load