ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

ZÁMĚR VÝSTAVBY PAROPLYNOVÉ ELEKTRÁRNY NA ÚZEMÍ OBCE MOCHOV

V květnu 2008 nám Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje zaslal prezentaci společnosti ATEL, která měla zájem na území našeho města postavit paroplynovou elektrárnu o výkonu cca 400 MWe v rámci energetické koncepce Středočeského kraje. Na následném jednání jsme společně se zástupci společnosti ATEL došli k závěru, že žádná ze stávajících ani dle schváleného územního plánu plánovaných průmyslových zón v našem městě nevyhovuje jejich projektu. Ze strany města jsme potvrdili, že není zájem v zastavěných oblastech Čelákovic budovat tuto elektrárnu. 

Společnost ATEL působí po celé Evropě v oblasti výroby a obchodu s energiemi. V České republice provozuje dvě výrobny elektrické energie a tepla, a to ve městech Kladně a Zlíně. Informace o firmě a jejich aktivitách jsou k dispozici na: http://www.atel.eu/cz/czechia/about_us/

V březnu 2009 jsme byli informování o záměru firmy ATEL ve spolupráci s RWE zbudovat paroplynovou elektrárnu o maximálním výkonu 1000 MWe v blízkosti rozvodny Čechy-střed. Pro realizaci tohoto projektu potřebuje investor cca 10 ha pozemků, napojení z vysokotlakého plynovodu, chladicí vodu z Labe a vyvedení výkonu elektrárny vysokonapěťovým vedením do rozvodny Čechy-střed. Využití této elektrárny v elektrizační soustavě se předpokládá cca 4000 hodin za rok jako regulačního zdroje, který by byl v provozu zejména v době vyššího tarifu na krytí spotřeby elektrické energie ve špičkách.

Dne 18. 3. 2009 mimořádné jednání Zastupitelstva obce Mochov odsouhlasilo své usnesení č. 200902, že souhlasí se záměrem firem RWE a ATEL vybudovat paroplynovou elektrárnu na katastru obce Mochov v prostoru severně od rozvodny Čechy-střed a že veškeré práce budou již od zpracování studie a projektové dokumentace detailně konzultovány s obcí Mochov. Jedná se o lokalitu sice na katastru obce Mochov, ale v těsném sousedství katastrálního území Záluží, na pozemcích za vrchem "Šibeňákem" severozápadně od rozvodny Čechy-střed. Je nutno podotknout, že záměr výstavby elektrárny koliduje se schválenými územními plány obce Mochov i sousedního města Čelákovice a není ani obsažen v územním plánu VÚSC (vyššího územně správního celku).

V srpnu 2009 jsme od společnosti RWE obdrželi žádost o prodej části pozemku p.č. 102 v k. ú. Sedlčánky v blízkosti chatové osady, na kterém by na ploše cca 20 x 20 m chtěli zřídit čerpací stanici chladicího systému paroplynové elektrárny s výkonem cca 1000 m3/h. Součástí systému zásobování chladicí vodou z řeky Labe by mělo být i cca 3000 m dlouhé přívodní a odvodní potrubí vedené v souběhu se stávající trasou velmi vysokého napětí 220 kV na katastrech našeho města k plánované elektrárně. Tato žádost společnosti RWE z konce srpna 2009 je prvním relevantním dokumentem ve věci přípravy projektu této elektrárny, a proto jsem ho také okamžitě předložil nejbližšímu jednání Zastupitelstva města dne 16. 9. 2009, ale nikoliv ve smyslu rozhodování, nýbrž pouze jako informativní podklad, jak budeme v celé záležitosti projektu elektrárny postupovat. Odmítáme jednat metodou per partes (po částech), protože v žádném případě nelze rozhodovat o pozemku města pro dílčí část elektrárny bez vysvětlení všech souvislostí výstavby celého díla včetně dopadů na životní prostředí našeho města. Zastupitele jsem informoval o proběhlých seznamovacích jednáních zástupců společnosti ATEL se zástupci města a zdůraznil jsem, že zastupitelé musí mít k dispozici podrobný investiční záměr celé elektrárny v lokalitě Mochov včetně dalších relevantních podkladů, které dosud investor nepředložil.

V tak závažné věci je nejprve nutné pracovní setkání zástupců investora se zastupiteli města, zástupci osadních výborů v Záluží a Sedlčánkách i zástupci výboru chatové osady s cílem získat potřebné informace o projektu elektrárny. Tuto pracovní schůzku budu svolávat na začátek listopadu 2009. Po tomto jednání musíme nejprve v orgánech samosprávy města připravit a projednat všechny aspekty projektu a uspořádat v Kulturním domě workshop (pracovní setkání), kde zástupci společnosti RWE představí projekt paroplynové elektrárny našim občanům a vysvětlí přínosy projektu pro společnost, pro město a eventuální dopady na životní prostředí našeho města. Teprve na základě analýzy stanovisek, vyjádření a posudků občanů i dotčených orgánů by samospráva našeho města měla zvážit, zda projekt elektrárny podpoří (a za jakých podmínek), nebo jej zamítne. A toto vyjádření města, veřejně schválené Zastupitelstvem města, uplatníme jako stanovisko Města ve všech správních řízeních na projekt elektrárny, tj. v procesech územního plánování, stavebních řízeních i legislativně stanovených zjišťovacích procesech, např. posouzení vlivů projektu na životní prostředí.


Ing. Bohumil Klicpera, starosta města

17.6.2013 11:16:17 | přečteno 982x | tana
 
Město Čelákovice
load