ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Souhrnné aktuální informace ke stravování studentů gymnázia v Čelákovicích

Vzhledem k nepravdivým a zavádějícím informacím, které jsou z různých zdrojů šířeny v souvislosti s otázkou stravování studentů gymnázia, uvádíme souhrnné aktuální informace.
Dovolujeme si též jednoznačně uvést, že město Čelákovice má zájem na tom, aby ve městě působila skutečně kvalitní střední škola, v tomto případě kvalitní gymnázium. 

Obecné principy
Ve smyslu § 179 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, obec nebo svazek obcí mimo jiné zřizuje zařízení školního stravování sloužící dětem a žákům škol, které zřizuje. Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že město jako zřizovatel základní školy je povinno zajistit zařízení školního stravování, které bude sloužit dětem a žákům škol, které zřizuje.
Ve smyslu § 181 odst. 1 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, kraj mimo jiné zřizuje školská výchovná a ubytovací zařízení a zařízení školního stravování pro děti, žáky a studenty škol, které zřizuje. Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že kraj jako zřizovatel gymnázia je povinen zajistit zařízení školního stravování, které bude sloužit dětem, žákům a studentům škol, které zřizuje.
Ve smyslu § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, se pak v zařízeních školního stravování uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, přičemž zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu. Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že pokud město zřizuje zařízení školního stravování, pak může, avšak nemusí, zajišťovat také stravování zaměstnancům škol či jiných školských zařízení, jichž není zřizovatelem. Jedná se tedy o právo takového zařízení školního stravování, nikoliv však povinnost.

Jinými slovy: Povinnost zajistit stravovací služby zaměstnancům škol, dětem či studentům zařízení, která zřizuje kraj, přísluší tomuto územnímu samosprávnému celku.

Zákon č. 128/200 o obcích (obecní zřízení) upravuje pravomoci zastupitelstva města a rady města. Vůči školským zařízením zřizovaných městem vystupuje jako nadřízený orgán rada města, taková pravomoc spadá do její výlučné pravomoci (tj. nelze ji přenést na zastupitelstvo).
Ani zastupitelstvo obce ani rada obce nemají jakoukoliv pravomoc zasahovat do záležitostí školských zařízení zřizovaných krajem.

Ke konkrétním okolnostem stravování žáků gymnázia v Čelákovicích:
Smlouva o stravování žáků a zaměstnanců gymnázia pro školní rok 2013/2014 byla mezi základní školou J. A. Komenského a gymnáziem uzavřena bez jakéhokoliv vymezení žáků či zaměstnanců, a to v kapacitě 60 obědů denně. Tato kapacita nikdy v průběhu školního roku nebyla překročena (viz např. ikona souboruúdaje za září 2013, ikona souboruduben 2014; základní škola má samozřejmě evidenci v průběhu celého školního roku). Ke smlouvě nebyl uzavřen dodatek podepsaný oběma stranami. 

Podle právního názoru právního zástupce města vzniká povinnost odběratele k úhradě reálně poskytnutých obědů v případě, že žákovi či zaměstnanci odběratele za relevantní období byla poskytnuta sjednaná služba, tedy ve smyslu čl. II. odst. 1 této smlouvy oběd v zařízení poskytovatele. Smlouva definovala maximální počet jednotek poskytovaného oběda, bez jakékoli diverzifikace žáků či zaměstnanců odběratele. V případě, že by měla být Smlouva jakkoli měněna či doplňována, mělo k tomu dojít ve smyslu čl. IV. odst. 1 této smlouvy písemnou formou na základě dohody obou smluvních stran. Pokud nedošlo k uzavření písemného dodatku, jenž by provedl diverzifikaci žáků či zaměstnanců odběratele, kterým má být služba poskytnuta, jsou účastníci Smlouvy vázání věcným vymezením rozsahu počtu obědů dle čl. II. odst. 1 této Smlouvy. Pokud gymnázium požadovalo vymezit odběratele obědů formou stupně či třídy, měl být uzavřen dodatek, který však gymnáziem iniciován nebyl, nebo si mělo gymnázium tuto situaci ošetřit již v samotné smlouvě. Vzhledem ke shora uvedenému je odběratel povinen poskytovateli zaplatit za reálně poskytnutou službu – poskytnutí oběda – žákovi či zaměstnanci odběratele.
Stanovisko krajského úřadu, resp. doporučení adresované gymnáziu, jsme obdrželi na vědomí ve středu 8. 10. 2014.
V něm PaedDr. Pavel Schneider, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu, uvádí:
„Po pečlivém prostudování sporu o financování stravování žáků Gymnázia Čelákovice konstatuji, že k základním rozporům došlo vzhledem k nepřesně napsané smlouvě mezi Gymnáziem a Základní školou. Závěry popsané v odpovědi na stížnost Základní školy Čelákovice z 11. 2. 2014 považujeme nadále za relevantní.
Po jednání s  paní starostkou obce Čelákovice a především po společném jednání 18. 9. 2014 v Čelákovicích, kde byla nalezena shoda v rozšíření poskytnutých kapacit školních jídelen zřizovaných Městem Čelákovice pro žáky Gymnázia v celkovém počtu 120 míst a po shodě na znění nových smluv tak, aby nadále nedocházelo k nejasnostem o počtech a konkrétních stravovaných dětech Vám doporučujeme uhradit Základní škole J. A. Komenského úhradu věcné režie obědů studentů Vašeho gymnázia. Tento postup byl konzultován i s právníky Krajského úřadu. O tuto částku bude vaší škole navýšen rozpočet v rámci další pravidelné úpravy rozpočtu – pravděpodobně začátkem listopadu.“
• Co se kapacity školní jídelny v ZŠ J. A. Komenského týče, ikona souboru ikona souborustanovisko o kapacitě z roku 2010 zůstává v platnosti, neboť od té doby nedošlo k žádné stavební či jiné úpravě varny či výdejního prostoru. Obědy vydávané cizím strávníkům nad rámec kapacity 700 obědů jsou součástí sociálního programu obce a lze je poskytovat právě proto, že tito strávníci si oběd odnášejí a nestravují se v prostorách školní jídelny. Jako doplnění uvádíme, že se v jídelně stravují děti z odloučeného pracoviště mateřské školy Přístavní, které v budově sídlí, a tři žáci SOŠ.
• Se ZŠ Kostelní má gymnázium od září 2014 uzavřenou smlouvu na kapacitu 30 obědů denně, platnou od 1. 10. 2014. Podle sdělení ředitelky této základní školy není k datu 13. 10. 2014 ke stravování na této základní škole přihlášen žádný student gymnázia v Čelákovicích.
• V průběhu minulého týdne byla ředitelkami základní školy a gymnázia řešena otázka smlouvy o stravování pro školní rok 2014/2015.
Smlouva o zajištění obědů pro žáky gymnázia v kapacitě 60 obědů denně ve své finální verzi je připravena u paní ředitelky ZŠ Komenského dr. Pechalové k podpisu a o tomto byla ředitelka gymnázia informována. Z pozice zřizovatele trváme na uzavření smlouvy tak, jak byla navržena a konzultována naším právním zástupcem, včetně preambulí, se změnami a doplněními dohodnutými na schůzce 18. 9. 2014 (změna se týkala omezení na žáky gymnázia, doplnění se týkala harmonogramu odběru obědů a povinnosti informovat odběratele o ředitelském volnu či jiných výlukách v poskytování obědů – vše je ve smlouvě zakomponováno). Smlouvu je třeba podepsat nejpozději do pátku 24. 10. 2014, kvůli hlášení stavu obědvajících do výkazových tabulek pro kraj od 1. 11. 2014.

počet požadovaných obědů pro žáky, za současného rozdělení žáků (jména žáků, kteří budou oprávnění odebírat obědy), je odběratel (gymnázium) povinen do výše kapacity 60 obědů denně písemně sdělit poskytovateli (základní škola) nejpozději do dohodnutého data, a to s ohledem na to, že režim uvedené smlouvy spadá i pod oznamovací povinnost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o přístupu k informacím, v platném znění. Tyto informace tudíž nebudou řešeny dodatkem ke smlouvě, a to proto, že způsob vymezení žáků formou přílohy, která z logiky věci může být měněna – stejně tak jako celá smlouva – pouze souhlasem obou stran, je nevhodný. Důvodem je rovněž to, že dodatek ke smlouvě je dvoustranný právní úkon a možnost jedné ze stran si jednostranně takovou přílohu měnit nedává smysl (nehledě na to, že by se každá změna měla promítnout v číslování přílohy, a rovněž tato příloha podléhá informační povinnosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím).
- Rovněž časový harmonogram výdeje obědů pro žáky gymnázia je součástí smlouvy (nikoliv jako dodatek).

- Vzhledem k výše uvedenému stanovisku kraje ohledně plateb zůstává ve smlouvě odstavec:
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami a uhrazením všech závazků odběratele vůči poskytovateli z titulu školního stravování za školní rok 2013/2014.

Takto koncipovaná smlouva by byla uzavřena mezi gymnáziem a oběma základními školami, přičemž každá základní škola poskytuje kapacitu 60 obědů pro žáky gymnázia denně.

Jako doplnění uvádíme:
informace Krajské hygienické stanice:
Vzhledem k výskytu infekčního onemocnění na základní škole J. A. Komenského doporučila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (KHS) odložit plánované zahájení stravování studentů gymnázia ve školní jídelně ZŠ o jeden měsíc, tj. stravování by bylo zahájeno – pokud dojde k podpisu smlouvy – od 1. 11. 2014.
Důvodem pro doporučení je názor KHS, že toto období je nejrizikovější pro eventuální přenos nákazy – i když velmi nepravděpodobný. Podle KHS je totiž teoreticky možné, že se již někdo ze spolužáků od nemocných dětí nakazil, a mohl by vylučovat zcela bezpříznakově virus i během stravování. Rozšířením počtu strávníků by tak došlo i  k rozšíření dalších potenciálně ohrožených osob.

Soukromý subjekt – Ekolandia, s. r. o., se přihlásil na záměr města na pronájem prostor restaurace v domě č. p. 109 – U Diamantů – a jeho záměrem je mít zde výdejní místo pro poskytování obědů pro školy. Na Středočeský kraj je podána žádost o zápis této jídelny do rejstříku škol a školských zařízení; jídelna by tak mohla sloužit i pro studenty gymnázia. Zápis by měl proběhnout k lednu 2015. Dotace by měla být ve výši asi 11 Kč/oběd. Důležité je, aby jídelna měla smlouvu přímo se školou. 

16.10.2014 14:38:32 | přečteno 1425x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load