ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Záměr města Čelákovic

na prodej nemovitostí: st. p. č. -1373 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m2 (včetně domu č. p. 1308) a p. č. 1380/5 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m2, obojí v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ulice V Prokopě, za minimální cenu 1 300 000 Kč, za následujících podmínek:

1. popis nabízeného objektu:

Řadový rodinný dům č. p. 1308 je situovaný jako vnitřní na st. p. č. 1373. Dům má dvě nadzemní podlaží a částečné podsklepení. Část sklepa je přístupná z přízemí domu, zbylá část sklepa, která tvoří součást podélně průchozí chodby přes blok sousedních domů, není z domu 1308 přístupná. Dům je zděné konstrukce, střecha je plochá s oboustranným spádem, krytina je živičná lepenková, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, stropy jsou s rovným podhledem, okna jsou dřevěná špaletová, dveře jsou hladké plné, podlahy obytných místností jsou dřevěné prkenné, podlahy ostatních místností jsou z keramické dlažby, dřevěné prkenné a betonové, vytápění domu je ústřední se samostatným plynovým kotlem, příprava TUV pro dům zajištěna akumulačním zásobníkem propojeným s plynovým kotlem. Jsou provedeny vnitřní elektrické rozvody, rozvody studené a teplé vody, rozvody vnitřní kanalizace a nově rozvod plynu. Dům obsahuje dva byty 1+1 s příslušenstvím.

Samostatnou přípojkou je dům napojený na veřejnou kanalizaci a rozvod plynu. Elektřina je napojená ze společného rozvodu pro blok domů (dům má vlastní elektroměr), studená voda je napojená ze společných rozvodů v suterénu domu. Pro měření spotřeby vody jsou osazené vodoměry. Dům byl uveden do trvalého užívání v roce 1948. Celkový stavebně technický stav domu je zhoršený, převážná část konstrukcí, rozvodů a vybavení jsou v původním stavu. Je předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav. Součástí objektu je zahrádka za domem. Objekt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí. Kalibovou, tel. 326 991 196.

2. cena nabízeného bytu a způsob její úhrady:

Minimální kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku zpracovaného Jarmilou Kočovou (znalec pro odvětví ceny a odhady nemovitostí). V ceně je přihlédnuto k délce užívání objektu. Ocenění je k nahlédnutí v kanceláři Q-BYTu nebo u místostarosty na MěÚ Čelákovice. Minimální kupní cena činí: 1 300 000 Kč. Kupní cena je splatná na účet města před podpisem kupní smlouvy. Nelze tedy na zaplacení kupní ceny ručit předmětnou nemovitostí, tj. zřídit zástavní právo k této nemovitosti pro zajištění úvěru k úhradě kupní ceny. Kupní smlouva bude podepsána do 1 měsíce po jejím schválení zastupitelstvem města, nedodržení tohoto termínu bude považováno za nedodržení podmínek prodeje.

3. informace o způsobu prodeje:

Záměr prodeje domů 1305 - 1345 byl schválen Zastupitelstvem města na zasedání ZM dne 25. 6. 2003. Byt bude prodáván tzv. obálkovou metodou, okruh zájemců není nijak omezen. Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je 25. července 2014 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nápisem: „Koupě domu

č. p. 1308 v Čelákovicích“. V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky v korunách a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné spojení).

4. pravidla pro hodnocení nabídek:

Vyhodnocení nabídek provede komise, jmenovaná starostkou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši nabídky v korunách a ty, kde nabídka bude nižší než je cena nemovitostí stanovená znaleckým posudkem, případně nebude respektovat podmínky zaplacení kupní ceny. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o koupi. V případě předložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nákupu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené podmínky, budou nemovitosti nabídnuty dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje.

2.7.2014 14:31:52 | přečteno 900x | nesnerova
 
Město Čelákovice
load